Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(47)/2016
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(47)/2016
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie. Zwiększanie dostępu do możliwości uczenia się.
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 160 s.

Biorąc za punkt wyjścia priorytety zaktualizowanej agendy europejskiej dotyczącej uczenia się dorosłych (2011), raport koncentruje się na polityce i działaniach zapewniających odpowiednie warunki i możliwości podjęcia nauki dla tych dorosłych, których umiejętności i kwalifikacje nie odpowiadają obecnym oczekiwaniom rynku pracy i społeczeństwa. Raport dotyczy 35 systemów edukacji w 32 krajach europejskich (państwa członkowskie UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja). Dane do raportu zostały pobrane z różnych źródeł, ale najważniejszym z nich jest informacja zebrana w biurach krajowych sieci Eurydice w roku 2014. Obok danych Eurydice opracowanie obejmuje także dane statystyczne i wyniki badań międzynarodowych oraz projektów badawczych. (abstrakt oryginalny)

Opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Podręcznik służący wzmocnieniu systemów opieki w celu uwzględnienia szczególnych potrzeb dzieci będących ofiarami handlu ludźmi
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 124 s.

Celem opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej jest wzmocnienie ochrony dzieci z uwzględnieniem przede wszystkim szczególnych potrzeb dzieci będących ofiarami handlu ludźmi. W Strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012–2016 uznaje się znaczenie kompleksowych systemów ochrony uwzględniających potrzeby dzieci; punktem odniesienia dla tych systemów jest dobrze ukształtowany system opieki. Skuteczne systemy opieki są kluczem do zapobiegania znęcaniu się nad dziećmi, ich zaniedbywaniu i wykorzystywaniu. Jednak role, kwalifikacje i kompetencje opiekunów są różne w różnych państwach członkowskich. Niniejszy podręcznik, będący wspólną publikacją Komisji Europejskiej i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ma pomóc w ujednoliceniu praktyk w zakresie opieki, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że systemy opieki są lepiej przygotowane do uwzględnienia szczególnych potrzeb dzieci będących ofiarami handlu ludźmi. Podręcznik zawiera wytyczne i zalecenia dla państw członkowskich UE dotyczące wzmacniania ich systemów opieki, ustalania ich najważniejszych zasad, podstawowej osnowy tych systemów i zarządzania nimi. Poprzez propagowanie jednakowego pojmowania zasadniczych elementów systemu opieki podręcznik ma na celu polepszenie warunków dzieci objętych opieką oraz rozpowszechnianie poszanowania ich praw podstawowych. (abstrakt oryginalny)

Zamówienia publiczne. Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 108 s.

Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie urzędnikom zaangażowanym w zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI) wskazówek, które pomogą im uniknąć najczęściej popełnianych błędów i stosować najlepsze praktyki w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych. Dokument nie stanowi interpretacji prawnej unijnych dyrektyw. Jest jednak użytecznym narzędziem dla osób zajmujących się zamówieniami – przewodnikiem po najbardziej problematycznych kwestiach, zawierającym praktyczne porady, w jaki sposób unikać błędów i jak postępować w poszczególnych sytuacjach. Opisano w nim również dobre praktyki i przykłady rzeczywistych sytuacji, wyjaśniono konkretne zagadnienia, przedstawiono badania przypadków i wzory. Specjalne ostrzeżenia i elementy interaktywne, takie jak linki do odpowiednich dokumentów ustawodawczych i innych przydatnych publikacji, mają dodatkowo ułatwić korzystanie z tego przewodnika. Niniejsza publikacja stanowi część działań priorytetowych Komisji, mających na celu pomoc państwom członkowskim w zwiększeniu ich zdolności administracyjnych w zakresie inwestowania unijnych funduszy i zarządzania nimi. Powstała dzięki wspólnym wysiłkom służb Komisji, w konsultacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. (abstrakt oryginalny)

Wspieranie działań aniołów biznesu na rzecz rozwoju MŚP
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 50 s.

W niniejszym przewodniku opisano, w jaki sposób można wspierać inwestycje i współinwestycje aniołów biznesu w sektorach, regionach lub państwach członkowskich, w których obecność tych inwestycji nadal jest ograniczona. Biorąc pod uwagę lokalny i regionalny wymiar działalności aniołów biznesu, ważną rolę w finansowaniu MŚP na tym poziomie mogłyby odgrywać możliwości współinwestycji za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz za pośrednictwem instrumentów finansowych, gdyby instytucje zarządzające aktywniej z nich korzystały. (abstrakt oryginalny)

Przerwanie błędnego koła ubóstwa i deprywacji. Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016. - 28 s.

Niniejsza broszura opisuje działania z wykorzystaniem wsparcia rzeczowego, jakie podejmuje UE w celu pomocy swoim obywatelom, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. W publikacji przedstawiono statystyki obrazujące obecny poziom ubóstwa w Europie oraz wyjaśniono, czym jest Fundusz, dlaczego jest potrzebny, dla kogo został powołany i w jaki sposób funkcjonuje. W broszurze można tez odnaleźć przykłady opisujące, jak Fundusz pomógł konkretnym mieszkańcom Europy, oraz w jaki sposób przebiega udzielanie pomocy przez partnerów w kilku krajach UE. W załączniku do broszury można odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące każdego kraju: budżet, sposoby wykorzystywania środków oraz nazwę i dane kontaktowe instytucji zarządzającej każdego z krajów. (abstrakt oryginalny)

Historia Rady Europejskiej i Rady UE. Integracja europejska - podejmowanie decyzji i tworzenie prawa
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016. - 68 s.

Rada Europejska oraz Rada UE odgrywają ważną rolę w procesie decyzyjnym w UE. Każda z nich pełni odrębną funkcję w strukturze instytucjonalnej UE, choć są ze sobą ściśle powiązane – politycznie i administracyjnie. W skład obu instytucji wchodzą przedstawiciele państw członkowskich. W publikacji tej omówiono początki i ewolucję Rady Europejskiej i Rady w świetle traktatów UE. Opisano też, w jaki sposób instytucje te odegrały decydującą rolę w procesie integracji europejskiej i jak ich historia odzwierciedla historię UE jako całości: jej politykę, ambicje, kryzysy i osiągnięcia. (abstrakt oryginalny)

Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych. Podsumowanie wyników internetowych konsultacji społecznych, 21 września – 21 grudnia 2015 r.
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016. - 36 s.

Komisja Europejska rozpoczęła 21 września 2015 r. internetowe konsultacje społeczne dotyczące pokonywania przeszkód w regionach przygranicznych, trwały one trzy miesiące do 21 grudnia 2015 r. Konsultacje przeprowadzono w formie internetowej ankiety zawierającej zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, która dostępna była w 23 językach urzędowych UE za pośrednictwem narzędzia EUSurvey. Badanie dotyczyło regionów położonych przy granicach wewnętrznych Unii Europejskiej oraz przy granicach krajów UE z państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W ankiecie poproszono obywateli, organizacje, przedsiębiorstwa i organy publiczne UE z regionów przygranicznych o wyrażenie opinii na temat utrzymujących się przeszkód mających negatywny wpływ na relacje transgraniczne oraz o zaproponowanie sposobów ich eliminacji. W niniejszym podsumowaniu znaleźć można omówienie i analizę odpowiedzi przesłanych przez respondentów. (abstrakt oryginalny)

UE w 2015 r. Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016. - 100 s.

Chcesz wiedzieć czym zajmowała się UE w 2015 r.? Jakie postępy poczyniono w realizacji jej priorytetów? Jakie środki podjęto w celu pobudzenia zatrudnienia, wzrostu i inwestycji? Jaką rolę odegrała w zawarciu porozumienia w sprawie klimatu w Paryżu? Jak sobie poradziła z kryzysem uchodźczym? I jakie korzyści z UE odnieśli jej obywatele? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w publikacjach „UE w 2015 r." (abstrakt oryginalny)

Plan inwestycyjny dla Europy oraz Fundusze Europejskie w Polsce
Warszawa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2016. – 25 s.

Jedną z konsekwencji kryzysu gospodarczego jest spadek poziomu inwestycji w Europie. Dlatego też zdaniem Komisji Europejskiej trzeba podjąć skoordynowane działania, które pozwolą odwrócić tę tendencję. Aby sprostać temu wyzwaniu, Komisja zaproponowała podejście oparte na trzech filarach. Są to: reformy strukturalne, odpowiedzialność budżetowa oraz inwestycje. Kluczowym instrumentem trzeciego filaru jest Plan Inwestycyjny dla Europy. Jego główne elementy to: poprawa otoczenia regulacyjnego, wspieranie inwestycji w sektorze gospodarki realnej oraz uruchomienie nowych, prywatnych środków finansowych. Na Plan Inwestycyjny należy patrzeć w kontekście pozostałych inicjatyw Komisji, takich jak Agenda Cyfrowa, Unia Energetyczna czy Unia Rynków Kapitałowych. Z punktu widzenia Polski niezwykle istotna jest również rola polityki spójności. Polska to największy beneficjent europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; w latach 2014−2020 może z nich otrzymać aż 86 mld euro. Środki te odpowiadają 2,7% rocznego PKB Polski i stanowią 54% planowanych krajowych inwestycji publicznych. W programowaniu funduszy nacisk położony jest na wyzwania, które zidentyfikowano w ramach semestru europejskiego. Dla Polski są to: badania naukowe i innowacje, połączenie polskich sieci energetycznych z UE, sieci kolejowe, dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy oraz poprawa działania administracji. (fragment tekstu)

Diagramy europejskich systemów edukacji 2014/15
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 27 s.

Diagramy ilustrują strukturę systemów edukacji w Europie − od placówek wczesnej edukacji i opieki po szkolnictwo wyższe − w roku szkolnym 2014/15 i dotyczą szkół ogólnodostępnych. Publikacja przedstawia 44 systemy edukacji funkcjonujące w 36 krajach sieci Eurydice (państwa członkowskie UE, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Serbia oraz Turcja). Data opracowania materiału − listopad 2014 r. (abstrakt oryginalny)

Oprac. Anna Tokarczyk

© 2009 Biblioteka Główna UEK