Kalendarium wydarzeń

2019

Przygotowanie zmian zapisów dotyczących Biblioteki do nowo przygotowanego Statutu, a także Regulaminu Organizacyjnego UEK, w oparciu o zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1668) oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1669).

Dokonanie zmian aktualizacyjnych w Regulaminie wypożyczeń Biblioteki.

Podjęcie kroków zmierzających do przedłużenia Aneksu do Umowy na serwisowanie systemu VIRTUA przez firmę Innovtive, bądź jej następcę prawnego, w przypadku przejęcia firmy przez inny podmiot.

Podpisanie Deklaracji przystąpienia do CWPN ACADEMICA BN, Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica w dniu 25 września 2019 r.

Przygotowanie nowej odsłony Biblioteki Cyfrowej.

Podpisanie Aneksu do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 r. pomiędzy UEK w Krakowie, a AGH im. Stanisława Staszica, w dniu 19 grudnia 2019 r.

2018

Podpisanie Umowy powierzenia danych osobowych pomiędzy UEK jako Zleceniodawcą, a AGH jako Zleceniobiorcą, której przedmiotem jest powierzenie Zleceniobiorcy, jako Podmiotowi przetwarzającemu, przetwarzania danych osobowych użytkowników bazy katalogowej Biblioteki UEK – 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dostosowanie informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych użytkowników Biblioteki i zamieszczenie ich na stronie internetowej BG.

Podpisanie Porozumienia o współpracy w Ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (KZB), ze zmianami 2009 i 2018 r. – 24 października 2018 r.

Utworzenie Repozytorium UEK (RUEK) z datą rozpoczęcia funkcjonowania 1 października 2018 r., oraz jego rejestracja w European University Association (EUA – Open Access).

Opracowanie, zatwierdzenie przez Władze Uczelni oraz wdrożenie zmiany struktury organizacyjnej Biblioteki Głównej, w oparciu o którą funkcjonuje jednostka od 1 października 2018 r.

Podpisanie w dniu 31 października 2018 r. Aneksu do Umowy Konsorcjum BazEkon z dnia 31 października 2015 r. przedłużającego współpracę partnerską do dnia 31 października 2021 r. Pierwsza Umowa o powołaniu Konsorcjum BazEkon podpisana została w dniu 12 marca 2012 r.

2017

Starszy kustosz dyplomowany, mgr Elżbieta Golec-Nycz dyrektorem BG UEK na kadencję w latach 2017-2020.

Zakończenie prac (rozpoczętych w 2013 r.) związanych z digitalizacją rozpraw doktorskich z lat ubiegłych oraz przekazanie ich do Archiwum uczelnianego. Po zakończeniu skanowania, miejscem przechowywania doktoratów w wersji papierowej jest jedynie Archiwum uczelniane, natomiast ich wersje elektroniczne udostępniane dla zainteresowanych użytkowników na wyznaczonym stanowisku komputerowym do tego celu przygotowanym, znajdującym się w Czytelni Głównej BG.

Połączenie Czytelni Głównej BG z Czytelnią Europejską. Nowa nazwa agendy to Czytelnia Główna/Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Udostępnienie studentom nowego pomieszczenia do pracy własnej tzw. Strefa Cichej Pracy, znajdującego się na III piętrze, w budynku Biblioteki.

Wizyta w BG UEK oraz w Centrum Dokumentacji Europejskiej działającym przy Bibliotece, Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, dr Marka Prawdy.

Przystąpienie UEK, reprezentowanego przez Bibliotekę Główną, do Konsorcjum Bibliotek Naukowych. (29 czerwca 2017 r.)

Kontynuowanie przesyłania przez Bibliotekę do Modułu Sprawozdawczego systemu PBN danych
o publikacjach pracowników naukowych Uczelni (w oparciu o zawartość bazy Dorobek) za 2016 r., na podstawie przepisów Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Opracowanie nowego programu do rejestracji użytkowników korzystających z materiałów bibliotecznych znajdujących się czytelnianych BG – Elektroniczną Księgę Gości, która zastąpiła papierowe księgi wpisów.

Utworzenie nowej odsłony strony internetowej Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece Głównej UEK.

Podpisanie w dniu 6 listopada 2017 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Archiwum UEK
a Biblioteką Główną, w zakresie świadczenia usługi digitalizacji materiałów archiwalnych na cele Archiwum uczelnianego. Usługę wykonywać będzie Pracownia Reprograficzna BG.

2016

Powołanie w styczniu 2016 r. 5 osobowego zespołu pracowników Biblioteki odpowiedzialnych
za dokumentowanie publikacji pracowników naukowych UEK w bazie Dorobek.

Podpisanie w marcu 2016 r. umowy przedłużającej użytkowanie i serwisowanie bibliotecznego oprogramowania Virtua. Umowę w imieniu członków Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego,
w skład którego wchodzi także BG UEK, podpisał Rektor UJ.

Kontynuowanie skanowania prac doktorskich dostępnych w Bibliotece (przed przeniesieniem wersji papierowej do archiwum uczelnianego). W 2016 r. zeskanowano 87 doktoratów.

Podjęcie decyzji o tworzeniu w katalogu komputerowym rekordów analitycznych dla dokumentów niesamoistnych wydawniczo (referatów z materiałów konferencyjnych i rozdziałów z prac zbiorowych) wydawanych przez Wydawnictwo UEK.

Przyznanie Bibliotece przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK w kwietniu 2016 r, certyfikatu Jednostki „przyjaznej osobom z niepełnosprawnością, 2016 – 2018”.

Kontynuowanie prac związanych z „utrzymaniem bazy danych z zakresu nauk ekonomicznych
i pokrewnych BazEkon” w związku z otrzymaniem dotacji ministerialnej przeznaczonej na ten cel
w latach 2014-2015, do wykorzystania środków na dofinansowanie w roku 2016.

Kontynuowanie przesyłania przez Bibliotekę do Modułu Sprawozdawczego systemu PBN danych
o publikacjach pracowników naukowych Uczelni (w oparciu o zawartość bazy Dorobek) za 2016 r., na podstawie przepisów Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Kontynuowanie zasilania bazy POL-index rekordami czasopism indeksowanych w bazie BazEkon.

Utworzenie nowej odsłony strony internetowej Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece Głównej UEK.

Otrzymanie przez Bibliotekę darowizny w wysokości 30 tys. dolarów amerykańskich, złożonej przez darczyńców Williama i Krystynę Breger, z przeznaczeniem na działalność statutową.

Oddanie we wrześniu 2016 r. w budynku Biblioteki windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Powołanie przez władze Uczelni członków Rady Bibliotecznej kadencji 2017 – 2020.

2015

Zawarcie umowy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a firmą Innovative Interfaces Global Limited, będącą następcą prawnym firmy VTLS, na zakup licencji systemu komputerowego Virtua-Chamo (przedłużającą dotychczas eksploatowany w Bibliotece UEK system Virtua) dla 80 jednoczesnych użytkowników, a także na jego instalację na serwerze przez sprzedającego (29 styczeń 2015 r.).

Kontynuowanie skanowania prac doktorskich dostępnych w Bibliotece (przed przeniesieniem wersji papierowej do archiwum uczelnianego). W 2015 r. zeskanowano 124 doktoraty.

Kontynuowanie prac związanych z utrzymaniem i poszerzaniem bazy BazEkon, w związku z otrzymaniem dotacji ministerialnej przeznaczonej na ten cel, do wykorzystania w latach 2014-2015.

Nadanie Czytelni Głównej im. mgr Anny Sokołowskiej-Gogut – dyrektor Biblioteki w latach 1992-2009.Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej wpisane zostało w obchody jubileuszu 90lecia UEK w maju 2015 r.

Rozpoczęcie przesyłania przez Bibliotekę do systemu POL-on – Moduł Sprawozdawczy danych o publikacjach pracowników naukowych Uczelni (w oparciu o zawartość bazy Dorobek), za lata 2013-2015, na podstawie przepisów Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Rozpoczęcie zasilania bazy POL-index rekordami czasopism indeksowanych w bazie BazEkon (w pierwszej kolejności za lata 2009 – 2014).

Uruchomienie z początkiem roku akademickiego 2015/16 nowej odsłony strony domowej Biblioteki.

Udostępnienie od września 2015 r. nowego interfejsu bibliotecznego katalogu komputerowego, CHAMO.

Opracowanie nowej formuły szkolenia on-line z Przysposobienia bibliotecznego.

Zakupienie do BG nowego serwera, na który po jego konfiguracji, przeniesiono bazę Dorobek oraz BazEkon, co znacznie poprawiło jakość wprowadzania danych do baz, a także możliwość korzystania z nich przez użytkowników.

Utworzenie nowego interfejsu do przeglądania bazy Przegląd Piśmiennictwa Ekonomicznego.

Udostępnienie funkcji zamawiania komputerowego książek z zeskanowanego katalogu kartkowego, obejmującego zbiory do 1994 r.

Podpisanie kontynuacji współpracy w zakresie tworzenia bazy BazEkon, poprzez złożenie podpisu pod Umową Konsorcjum BazEkon przez wszystkich dotychczasowych uczestników. Warunki umowy, w stosunku do poprzedniej, nie zostały zmienione. Termin obowiązywania Umowy: 31 października 2015r. do 31 października 2018 r.

Podjęcie przez członków Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (KZB) rozmów z firmą Innovative w celu przedłużenia umowy na użytkowanie oprogramowania Virtua na okres 4 lat.

2014

Zatwierdzenie przez Senat UEK zmian w regulaminie: Organizacja i zasady korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu UEK, do których należy między innymi:

  • zwiększenie limitu wypożyczeń do 10 książek na okres 1 miesiąca dla wszystkich studentów Uczelni, w przypadku studentów niepełnosprawnych na okres 2 miesięcy,
  • zwiększenie limitu wypożyczeń do 12 książek na okres 1 miesiąca dla studentów UEK, studiujących na dwóch lub więcej kierunkach studiów, w przypadku osób niepełnosprawnych na okres do 2 miesięcy,
  • limit wypożyczeń dla doktorantów wynosi aktualnie 12 pozycji na okres 2 miesięcy,
  • wydłużenie emerytowanym pracownikom naukowym Uczelni okresu wypożyczeń z 1 do 3 miesięcy,
  • utworzenie dla pracowników naukowych możliwości jednorazowej, samodzielnej prolongaty książek z lokalizacją WYP,
  • całkowita zmiana zapisu §15 regulaminu, dotyczącego wypożyczeń międzybibliotecznych, w związku z jego aktualizacją.

Zatwierdzenie przez Senat UEK zmian w Statucie UEK w zapisach dotyczących Biblioteki - §42 ust.3, §42 ust.4 pkt.3 i §3 ust.1 pkt.6 otrzymują nowe brzmienie.

Zatwierdzenie przez Senat UEK Zarządzenia Rektora UEK z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie kwalifikacji osób na stanowiska kierownicze w BG.

Zatwierdzenie przez Senat UEK zapisów dotyczących wymagań w odniesieniu do kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej (rekomendowanych przez KDBASP i zaakceptowanych przez KRASP), stanowiących załącznik nr 7 do Statutu UEK (zmiany konieczne w związku z wejściem w życie ustawy deregulacyjnej).

Podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (GIODO) pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym a AGH–Biblioteką Główną, zawartej w wyniku realizacji Porozumienia o współpracy w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego podpisanego w dniu 5 kwietnia 2002 roku oraz w wyniku realizacji porozumienia o świadczenie usługi zawartego w dniu 30 lipca 2009 roku w Krakowie pomiędzy Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH a Biblioteką Główną AGH działającą w imieniu instytucji Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego.

Zapewnienie dostępu do Narodowej Biblioteki Cyfrowej POLONA poprzez stronę domową Biblioteki.

Wydłużenie godzin otwarcia Sali Katalogowej, w wyniku czego dostępna jest dla użytkowników od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, w soboty i niedziele 9:00 – 20:00.

Podjęcie akcji skanowania prac doktorskich dostępnych dotychczas w formie papierowej, w związku z obowiązkiem przeniesienia ich z Biblioteki do archiwum uczelnianego – w 2014 r. zeskanowano 130 doktoratów.

Zmodyfikowanie wyglądu strony domowej BG.

Podpisanie zwiększonej liczby umów (46) pomiędzy BG a poszczególnymi wydawnictwami na wprowadzanie nowych tytułów czasopism do BazEkon.

Zakupienie do Biblioteki nowego oprogramowania HAN 3 pozwalającego w sposób poprawny korzystanie pracownikom naukowym i studentom Uczelni ze zdalnego dostępu do baz danych dostępnych w BG.

Podjęcie decyzji o zakończeniu tworzenia Biblioteki Cyfrowej ABC-Kraków w dotychczasowym kształcie i we współpracy z AGH, w związku z propozycją włączenia jej do utworzonych w przyszłości repozytoriów AGH i UEK.

Otrzymanie dotacji na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem bazy dziedzinowej z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych BazEkon w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN).

Podjęcie kroków w celu zakupu licencji na oprogramowanie CHAMO.

Podpisanie załącznika do umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy VTLS z dnia 15 listopada 1994 r., na obniżenie od 1 stycznia 2015 r. licencji na oprogramowanie VTLS/Virtua dla BG UEK z licencji dla 128 użytkowników, na licencję dla 80 użytkowników (decyzja o zmianie podjęta po uprzednich testach przeprowadzonych przez zespół informatyków AGH na prośbę dyrektora BG UEK), co skutkuje obniżeniem kosztów opłaty serwisowej począwszy od 2015 r. (ze strony polskiej załącznik podpisał Prorektor UJ).

Podjęcie kroków zmierzających do likwidacji Fundacji BG UEK z powodu wyczerpania celów statutowych.

2013

Nowym dyrektorem BG UEK - st. kustosz dypl., mgr Elżbieta Golec-Nycz.

Utworzenie nowego stanowiska w strukturze organizacyjnej Biblioteki o nazwie: „Samodzielne stanowisko ds. bibliometrii”.

Przystąpienie do współpracy w ramach BazEkon Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kontynuacja rozpoczętej w 2012 r. digitalizacji zeszytów „Ekonomisty” – powiększono pełnotekstowy dostęp do tytułu w ramach Biblioteki Cyfrowej ABC-Kraków o kolejne 15 zeszytów, które wypożyczono do cyfryzacji z BG AGH.

Wprowadzenie opisów bibliograficznych dla niepublikowanych prac doktorskich do Centralnego Katalogu NUKAT. Zarejestrowano prace obronione w latach 2012-2013. Prace z lat 2006-2011 będą sukcesywnie wprowadzane.

2012

Rozszerzenie listy baz danych kupowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. Licencja krajowa) o bazę Scopus i bazę wydawnictwa Wiley.

Uzyskanie od Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zgody na digitalizację roczników czasopisma „Ekonomista” wydanych do roku 1939. Cyfryzacja egzemplarzy wypożyczonych z PTE oraz z własnego zasobu. Udostępnienie 108 zeszytów „Ekonomisty” w Bibliotece Cyfrowej UEK.

Zakończenie remontu Czytelni Głównej.

Z inicjatywy Biblioteki Głównej UEK utworzenie Konsorcjum BazEkon. Jego Koordynatorem został Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie a Partnerami: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Szczeciński.

BazEkon staje się częścią Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Uruchomienie wrzutni, która umożliwia czytelnikom samodzielne oddawanie książek przez 7 dni w tygodniu, także poza godzinami pracy Wypożyczalni.

Biblioteka udostępniła własny program bibliometryczny: Cytowania w BazEkon.

Powstał też program wspierający opracowanie raportów cytowalności pracowników UEK, który wylicza ich indeks Hirscha. Program opiera się na bazie Dorobek wykorzystując zasoby cytowań z baz: BazEkon i Cytowania.

2011

Biblioteka adaptuje swoje pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych: remont Oddziału Informacji Naukowej i Sali Katalogowej. Zmiana strony domowej Biblioteki i przystosowanie jej do standardów WAI.

Modernizacja wyposażenia stanowisk obsługi wypożyczeń w Wypożyczalni Ogólnej. Rozpoczęcie prac przygotowujących instalację wrzutni - książkomatu, obsługującego zwrot wypożyczonych książek.

Doposażenie podziemnego magazynu książek w regały kompaktowe. Zakończenie prac porządkowych w magazynie czasopism.

Zakończenie prac nad opracowaniem indeksów zdigitalizowanego Katalogu klamrowego.

Pierwsze otwarcie Nocnej Czytelni Sesyjnej.

Baza Dorobek uczestniczy w procedurach związanych z okresową oceną nauczycieli akademickich UEK za lata 2006-2010. Baza zostaje wzbogacona o funkcjonalność generowania raportów o publikacjach autorów oraz jednostek organizacyjnych Uczelni.

Uwalniamy dostęp do BazEkon - baza staje się dostępna w internecie. Są w niej rekordy opracowane przez bibliotekarzy SGH i Uniwersytetów Ekonomicznych z Wrocławia i Poznania. Gdzie jest to możliwe rekord bibliograficzny łączy się z pełnym tekstem publikacji.

Zmiana statusu Polski z kraju rozwijającego się i awans do grupy krajów rozwiniętych skutkuje zamknięciem Biblioteki Depozytowej IMF.

2010

Przygotowanie nowej bazy DOROBEK.

JM Rektor UEK, prof. dr hab.  Roman Niestrój, wydaje zarządzenie, mocą którego egzemplarz rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej udostępniany jest publicznie w internecie, w zasobach biblioteki cyfrowej UEK.

Połączenie dwóch największych baz GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE w jedną - BazEkon i opracowanie jej nowego interfejsu. Zaproszenie do współpracy w tworzeniu tej bazy bibliotekarzy innych uczelni ekonomicznych.

Nowoczesne interfejsy otrzymuje większość baz własnych Biblioteki.

Udostępnienie zdigitalizowanych katalogów kartkowych książek (do 1954 i 1955-1993).

W magazynach Biblioteki zostają zamontowane regały przesuwne, do których przenoszone są najstarsze czasopisma Biblioteki. W magazynie czasopism rozpoczynają się prace nad scalaniem rozproszonych z powodu ciasnoty ciągów.

Uruchomienie na stronie BG UEK nowego portalu czasopism pełnotekstowych Czasopisma A-Z firmy EBSCO.

Zakup przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego baz EBSCO, ScienceDirect, Springer Link i Web of Knowledge na licencji krajowej.

2009

Nowym dyrektorem BG UEK - st. kustosz dypl., mgr Anna Osiewalska.

Uruchomienie zdalnego dostępu spoza kampusu do baz wykupionych przez Uczelnię dla wszystkich studentów i pracowników UEK.

Uruchomienie zakładki zgłoś do zakupu.

Likwidacja Czytelni Podręczników. Jej księgozbiór połączono z zasobem Czytelni Głównej. Pomieszczenie po Czytelni Podręczników zajęła Czytelnia Europejska.

Przeniesienie archiwalnych numerów czasopism z Czytelni Głównej do Czytelni Czasopism Bieżących. Zmiana nazwy tej ostatniej na Czytelnię Czasopism.

Nowe zasady współpracy z Bankiem Światowym. Biblioteka Depozytowa nie otrzymuje już drukowanych egzemplarzy, ale oferuje dostęp online do pełnych tekstów książek, czasopism i zeszytów Working Papers w ramach portalu e-Library.

Zmiana Centralnej Wyszukiwarki w Multiwyszukiwarkę Baz Własnych i Katalogu Biblioteki.

2008

Wymiana stanowisk komputerowych dostępnych dla Czytelników.

Stworzenie nowej strony domowej Biblioteki.

Przywrócenie szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku studiów.

Stworzenie Informatora dla studentów I roku.

2007

Udostępnienie Centralnej Wyszukiwarki, dzięki której jednocześnie można przeszukiwać bazy prenumerowane przez Bibliotekę jak również bazy własne i Katalog komputerowy Biblioteki.

2006

Uruchomienie zdalnego dostępu spoza kampusu do baz wykupionych przez Uczelnię dla zarejestrowanych pracowników naukowych AE.

Stworzenie nowej strony domowej Biblioteki.

Uruchomienie dostępu do Internetu poprzez karty bezprzewodowe pracujące w standardzie WiFi IEEE 802.11b/g (11 lub 54 Mbs).

Stworzenie Biblioteki Cyfrowej.

Uruchomienie modułu Szkolenie biblioteczne on-line dla studentów I roku.

2005

Udostępnienie Kiosku Informacyjnego.

Uruchomienie Biblioteki Depozytowej EBOR.

2004

Utworzenie Ośrodka Badań Europejskich im. J. H. Retingera przy Centrum Dokumentacji Europejskiej.

2003

Przejście na nowy system o nazwie Virtua.

2002

Uruchomienie Biblioteki Depozytowej IMF.

Wycieczka pracowników BG AE do Paryża.

2001

Zakup i uruchomienie Self-Checka.

2000

Biblioteka rozpoczyna wydawanie kwartalnika Ekonomia on-line.

1999

Otwarcie Czytelni Europejskiej.

1998

Udostępnienie baz własnych Biblioteki w Internecie.

1997

Biuletyn Informacyjny Biblioteki ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

Uruchomienie modułu wypożyczeń.

1996

Przejście na VTLS.

Uruchomienie strony domowej Biblioteki.

1995

Powstanie Centrum Dokumentacji Europejskiej.

1994

19 stycznia uroczyste otwarcie Czytelni Głównej, przy udziale władz uczelni, miasta Krakowa i MEN.

1993

Przeprowadzka BG AE do nowego budynku. Skomplikowana operacja logistyczna przenoszenia zbiorów bibliotecznych do nowego gmachu.

Uruchomienie pierwszych katalogów komputerowych.

Przejęcie Biblioteki Depozytowej Banku Światowego z Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem.

Wznowienie wydawania Biuletynu Informacyjnego Biblioteki.

1992

Nowym dyrektorem BG AE - st. kustosz dypl., mgr Anna Sokołowska-Gogut.

Początki komputeryzacji Biblioteki.

1989

Nowym dyrektorem BG AE - st. kustosz dypl., mgr Jolanta Pietruszka.

Wystawa poświęcona Niepodległości RP.

1987

P.o. dyrektorem BG AE kustosz, mgr Maria Pęczalska.

1985

Dr Roman Jaskuła nowym dyrektorem BG AE.

1984

P.o. dyrektorem BG AE zostaje starszy dokumentalista dyplomowany, mgr Ewa Mierzejewska.

1981

Całodobowe dyżury w Bibliotece przed wprowadzeniem stanu wojennego.


Gmach BG AE ukończony w stanie surowym.

1980

Nowym dyrektorem BG AE zostaje mgr Krystyna Hołubowska, starszy dokumentalista dyplomowany.

Powstanie NSZZ „Solidarność” na terenie Uczelni i Biblioteki.

1979

P.o. dyrektorem BG AE zostaje mgr Zdzisław Kozień, w latach 1974-79 zastępca dyrektor Zofii Rybskiej.

1978

Rozpoczęcie prac związanych z budową nowej biblioteki (wiosna - pierwszy wykop pod fundamenty).

1971-1973

Zaadoptowanie na potrzeby Biblioteki całego II piętra budynku głównego Uczelni, w którym wyodrębniono czytelnie i zlokalizowano katalogi. Prowadzenie pierwszych własnych prac wydawniczych.

1968

Wprowadzenie praktyk dyplomowych dla poszczególnych katedr i zakładów.

1964

Nowa struktura organizacyjna Biblioteki z podziałem na cztery oddziały, której rdzeń obowiązuje po dziś dzień.

1963

Przejęcie przez Bibliotekę cennego zbioru Urzędu Statystycznego MRN w Krakowie.

1962

Przekształcenie bibliotek zakładowych w filie Biblioteki Głównej uczelni.

1960

Objęcie funkcji dyrektora Biblioteki przez mgr Zofię Rybską.

Odejście na emeryturę kustosza Emila Edelmana, jednego z pierwszych pracowników, uosobiających Bibliotekę od początku jej istnienia.

1958

Podniesienie rangi Biblioteki do rzędu „zakładu ogólnouczelnianego o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych” na mocy nowej ustawy o szkołach wyższych.

1956

Wprowadzenie regularnych zajęć Przysposobienia Bibliograficznego dla dyplomantów stacjonarnych i zaocznych.

1953

Powstanie pierwszych bibliotek zakładowych.

1952

Ujednolicenie struktury organizacyjnej Biblioteki w związku z wprowadzeniem wzorcowego statutu szkoły wyższej.

Wprowadzenie zajęć Przysposobienia Bibliotecznego dla studentów I roku studiów.

Trzon Uczelni, a z nim Biblioteka przenoszą się z ul. Sienkiewicza 4 do budynku schroniska fundacji A. Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27.

1951

Powołanie na stanowisko kierownika Biblioteki prof. Feliksa Młynarskiego.

Przejęcie księgozbioru Studium Spółdzielczego UJ oraz Izby Przemysłowo-Handlowej - razem ok. 16.800 woluminów.

1950

Poszerzenie skromnych zasobów lokalowych Biblioteki o dodatkowy pokój oraz zwiększenie personelu do 7 pracowników.

1949

Po blisko dwuletnim okresie przerwy kierownictwo Biblioteki objął ponownie dr Zbigniew Żabiński.

Zapoczątkowanie wymiany wydawnictw, wprowadzenie zakupu importowego książek za pośrednictwem Konserwatorium Naukoznawczego, a potem bezpośrednio z zagranicy. Przejęcie ok. 2000 woluminów ze zbiorów poniemieckich.

1947

Rozpoczęcie wypożyczeń międzybibliotecznych.

1946

Dekret z dnia 17.04. będący podstawą nowej organizacji Biblioteki. Kierownictwo Biblioteki sprawuje Emil Adelman.

1945

Reaktywacja organizacji i działalności Biblioteki na podstawie Uchwały Rady Profesorów z 17.07.1945 r., powierzenie jej kierownictwa w ręce dr. Zbigniewa Żabińskiego. Powołanie Komisji Bibliotecznej. Odtworzenie inwentarzy i katalogu. Straty wojenne oszacowano na 1/3 przedwojennego zasobu.

1942

Prawdopodobna data śmierci Marii Epstein-Hreczkowej. Księgozbiorem opiekuje się Emil Adelman pozostając nieformalnym szefem Biblioteki do roku 1945.

1939-1945

Przeznaczenie budynku uczelni, w tym pomieszczeń Biblioteki na kasyno dla okupanta; zdeponowanie księgozbioru w BJ i innych urzędach. Część wydawnictw zabezpieczył Emil Adelman i niektórzy profesorowie.

1938

Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Biblioteki na mocy Statutu, który nadany został uczelni z chwilą przyznania jej praw akademickich i przemianowania na Akademię Handlową. Statut ten postawił Bibliotekę w rzędzie zakładów uczelnianych, określał jej organizację i zadania, jak również przewidywał powoływanie Komisji Bibliotecznej.

1925

Powstanie pierwszej Biblioteki, równocześnie z Wyższym Studium Handlowym w Krakowie. Jednostka ta ma wówczas charakter księgozbioru podręcznego. Zatrudnionych zostaje dwóch bibliotekarzy: Maria Epstein-Herczkowa (kierownik Biblioteki) oraz Emil Adelman.

Polski