BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Governance, corruption & economic performance. Ed. George T. Abed, Sanjeev Gupta. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002. - XII, 564 s. Sygn.: 494

Działania Międzynarodowego Funduszu Walutowego przyczyniły się do rosnącego zainteresowania przyczynami, konsekwencjami i sposobami zwalczania korupcji. Badania empiryczne naświetliły wpływ korupcji na wzrost ekonomiczny, finanse publiczne, ubóstwo, zróżnicowanie dochodów, dostępność usług publicznych oraz przyczyny korupcji i strategię jej zwalczania. Pracownicy Międzynarodowego Funduszu Walutowego przeprowadzili wiele badań i analiz tego patologicznego zjawiska. Niniejsze opracowanie zawiera większość z tych prac w celu prezentacji otrzymanych wyników na potrzeby toczącej się dyskusji na temat roli właściwego zarządzania państwem zmierzającego do stymulowania wzrostu i redukcji ubóstwa.


Building strong banks, through surveillance and resolution. Eds. Charles Enoch, David Marston, Michael Taylor. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002. - VII, 389 s. Sygn.: 495

Dwa motywy przewodnie tej książki - nadzór i regulacje prawne - obejmują zagadnienia stanowiące rdzeń prac Międzynarodowego Funduszu Walutowego w zakresie systemów finansowych. Pomimo, że tematyka ta jest stosunkowo nowa, od dawna uważano, że nawet właściwa polityka makroekonomiczna nie wystarczy dla utrzymania równowagi w gospodarce. Równie istotne są właściwe podstawy mikroekonomiczne. W żadnej innej dziedzinie nie jest to tak istotne, jak w przypadku polityki monetarnej. Prowadzenie polityki monetarnej skoncentrowanej na utrzymaniu stabilnego poziomu cen wymaga silnego i konkurencyjnego systemu bankowego, poprzez który dokonuje się transmisja impulsów monetarnych i który zapewnia efektywną alokację zasobów finansowych w gospodarce. Co więcej, brak barier przepływu kapitału i ekspozycja na międzynarodowe rynki kapitałowe wymaga silnego i poprawnie regulowanego systemu bankowego, który pośredniczy w przepływach kapitału zagranicznego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy pomaga w zakresie właściwej organizacji systemu bankowego poprzez odpowiedni nadzór, udzielanie pożyczek i wsparcie techniczne. Działania nadzoru mają na celu poprawę otoczenia makroekonomicznego i struktury sektora bankowego.


Korean crisis and recovery. Eds. David T. Coe, Se-Jik Kim. Washington, D.C.: International Monetary Fund, Korea Institute for International Economic Policy 2002. - X, 531 s. Sygn.: 496

Cztery lata po wybuchu kryzysu w Korei oraz po okresie trzech i pół roku realizacji programu pomocowego IMF, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Koreański Instytut Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej zorganizowały wspólną konferencję. Jej tematem był kryzys Koreański i proces wychodzenia z zapaści gospodarczej. Niniejsza publikacja zawiera 13 artykułów zaprezentowanych podczas tej konferencji. Są one próbą odpowiedzi na pytanie o przyczyny wystąpienia kryzysu oraz o właściwe działania polityki gospodarczej mające na celu wyjście z kryzysu. Pozwalają zrozumieć naturę gospodarki koreańskiej oraz skuteczność instrumentów polityki monetarnej. Interesujące są także komentarze dołączone do każdego z artykułów. Na szczególną uwagę zasługuje komentarz Barry'ego Eichengreena oraz jego artykuł na temat zmian międzynarodowego systemu finansowego.


Fiscal dimensions of sustainable development. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002. - V, 33 s. (Pamphlet Series, no 54) Sygn.: P/54

Celem tego opracowania jest zbadanie związku między polityką budżetową, obejmującą stronę dochodów i wydatków budżetowych a kwestiami ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Opisana jest także rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz podejmowane działania w zakresie stwarzania odpowiednich warunków do osiągnięcia trwałego i zrównoważonego wzrostu.


Hougaard Jensen Svend E., Rasmussen Tobias N., Rutherford Thomas F.: Economic transition, enterpreneurial capacity, and intergenerational distribution. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002. - 27 s. (IMF Working Paper, no 02/180). Sygn.: W/02/180

Cechą charakterystyczną transformacji gospodarczej jest ekspansja sektora prywatnego. Obserwacja nowo powstających przedsiębiorstw w gospodarkach przechodzących transformację wykazuje, że są one skłonne zatrudniać raczej młodych pracowników. Opracowanie to prezentuje wyniki badań międzypokoleniowej redystrybucji pracowników wynikającej z reform rynkowych, która stymuluje aktywność sektora prywatnego oraz powstawanie nowych przedsiębiorstw. Przy zastosowaniu modelu teoretycznego autorzy dowodzą, że w niektórych przypadkach nawet ponad połowa aktualnych pracowników może odczuć negatywnie skutki reform rynkowych. Jest to powód, dla którego reformy takie są odwlekane i odrzucane, pomimo ich długookresowego pozytywnego wpływu na całą gospodarkę.


Berger Helge: The EBC and Euro-Area Enlargement. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002. - 54 s. (IMF Working Paper, no 02/175). Sygn.: W/02/175

Przyjęcie nowych członków do Europejskiej Unii Monetarnej spowoduje radykalną zmianę warunków prowadzenia polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny. W najbliższym dziesięcioleciu liczba krajów członkowskich może się nawet podwoić. Potencjalni przyszli członkowie, to jednak kraje o wiele mniejsze, w sensie ekonomicznym, od tworzących obecnie Europejską Unię Monetarną. Tak intensywna ekspansja przy braku reform spowoduje spadek skuteczności polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Wynikać to będzie z relatywnie szerokiej reprezentacji nowych krajów członkowskich w Radzie EBC. Opracowanie to prezentuje kluczowe zagadnienia z tym związane i opisuje zasady, na których mogłaby zostać oparta reforma Europejskiego Banku Centralnego. Omówione są także cztery szczególne scenariusze reformy.


Abdessatar Ouanes, Subhash Thakur: Macroeconomic accounting and analysis in transition economies; Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1997. - XII, 183 s. Sygn.: 233

Opracowanie to przedstawia pierwszy okres transformacji polskiej gospodarki od 1989 do 1994 roku. Całość podzielona jest na sześć rozdziałów. W pierwszym znajduje się ogólny przegląd zagadnień związanych z przechodzeniem od gospodarki planowanej do gospodarki rynkowej. Rozdział drugi zawiera analizę sektora realnego gospodarki. Rozdział trzeci opisuje zagadnienia fiskalne (zmiany w zakresie systemu podatkowego, wydatki, deficyt i jego finansowanie). W rozdziale czwartym przedstawiona jest analiza bilansu płatniczego Polski w latach transformacji. Rozdział piąty opisuje pieniężny wymiar gospodarki. Rozdział szósty, zamykający całe opracowanie, to analiza związków makrogospodarczych ujętych w systemie rachunków narodowych (SNA).


Lipschitz Leslie, Lane Tomothy, Mormouras Alex: Capital flows to transition economies: master or servant? Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002. - 26 s. (IMF Working Paper, no 02/11). Sygn.: W/02/11

To opracowanie podejmuje tematykę międzynarodowych przepływów kapitału. Na podstawie danych pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, autorzy omawiają czynniki determinujące import i eksport kapitału. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że otwarcie gospodarki i pełna swoboda przepływu kapitału prowadzą do wzrostu wrażliwości, której nie można wyeliminować. Polityka gospodarcza jest w stanie jedynie redukować tę wrażliwość i podatność na kryzysy indukowane zewnętrznie.

Keane Michael P., Prasad Eswar S.: Changes in the structure of earnings during the Polish transition. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002. - 53 s. (IMF Working Paper, no 02/135) Sygn.: W/02/135

Ten artykuł przedstawia wzrastające zróżnicowanie zarobków w Polsce podczas okresu transformacji systemowej. Jednym z zaskakujących wyników przeprowadzonych badań jest to, że rozbieżność między najwyższymi i najniższymi zarobkami wzrastała zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wzrosła premia uzyskiwana z tytułu wykształcenia, podczas gdy premia za doświadczenie zmalała.


Transition to market : studies in fiscal reform. Ed. Tanzi Vito. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1993. - IX, 387 s. Sygn.: 1

Monografia poświęcona w całości zagadnieniom reform fiskalnych we wspomaganiu procesu transformacji gospodarki od planowej do rynkowej. Obejmuje przegląd rozwiązań zastosowanych w 15 krajach głównie Europy Środkowo-Wschodniej. Osobny rozdział poświęcony naszej gospodarce napisał Ved P. Gandhi : "Fundamental Fiscal Reform in Poland: Issues of Design and Implementation".A decade of transition : achievements and challenges. Eds. Havrylyshyn Oleh, Nsouli Saleh M. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2001. - IX, 272 s. Sygn.: 2

Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez IMF w Waszyngtonie w dniach 1-3 lutego 1999 roku z okazji dziesięciolecia transformacji gospodarczej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Główne tematy wystąpień to: stabilizacja finansowa, powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego, prywatyzacja, reforma sektora bankowego, nierówności w dochodach, zmieniająca się rola państwa. Konferencja podsumowuje doświadczenia 25 krajów.

Fiscal policies in economies in transition. Ed. Tanzi Vito. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1995. - V, 359 s. Sygn.: 5

Monografia składa się z trzech rozdziałów, omawiających najważniejsze, wspólne dla krajów transformujących gospodarkę problemy związane z polityką budżetową państwa. Rozdział wprowadzający przypomina zasady polityki budżetowej gospodarki planowej, konsekwencje reform częściowych, przeszkody we wprowadzaniu reform pro-rynkowych. Rozdział drugi omawia problemy związane z dochodami budżetu, zaś rozdział trzeci poświęcono zagadnieniom związanym z wydatkami państwa.

Instruments of Monetary Management : issues and country experiences. Eds. Balino Tomas J.T., Zamalloa Lorena M. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1997. - X, 296 s. Sygn.: 8

Wiele krajów, również uprzemysłowionych, decyduje się ostatnio na reformę polityki pieniężnej. Publikacja ma za zadanie opisać zakres i sposób wdrożenia instrumentów polityki pieniężnej, które wykorzystano w różnych krajach. Między innymi przedstawiono doświadczenia krajów transformacji gospodarczej (M.I.Saal, L.M.Zamalloa: "Use of Central Bank Credit Auctions in Economies in Transition")

Macroeconomic management : programs and policies. Ed. Khan Mohsin S., Nsouli Saleh M., Wong Chorng-Huey. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002. - IX, 345 s. Sygn.: 10

Powołany w 1964 roku IMF Instytut przeszkolił dotąd 13 tys. urzędników państwowych odpowiedzialnych za politykę gospodarczą w 183 państwach członkowskich. Książka przedstawia najnowsze tematy poruszone w trakcie takich szkoleń: jakie są źródła wzrostu gospodarczego, jaka powinna być polityka pieniężna, budżetowa, fiskalna, zagadnienia związane z kursem walutowym w sytuacji nierównowagi finansowej. Przedstawiono nie tyle przepis na sukces, ale raczej różnorodność opcji wraz z ich teoretycznym podłożem i empirycznym przykładem.

Inflation targeting in practice. Eds. Blejer Mario I. [i in.]. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2000. - V, 94 s. Sygn.: 38

Rosnąca liczba krajów opiera swoją politykę pieniężną na przyjęciu strategii realizacji celu inflacyjnego. Polityka ta odniosła znaczny sukces w wielu krajach, przyczyniając się do podniesienia wiarygodności banku centralnego oraz zahamowania tendencji inflacyjnych. Jednak konsekwentna realizacja strategii celu inflacyjnego stwarza wiele problemów dla gospodarki. Czy banki centralne mają jakąś możliwość "nieortodoksyjności", jakie są możliwości odejścia od reguł i konsekwencje takich wyborów. Książka prezentuje dyskusje prowadzone przez ekonomistów i polityków w ramach seminariów organizowanych przez IMF, oparte na doświadczeniach dziewięciu krajów: Nowej Zelandii, Szwecji, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Chile, Izraelu, Meksyku i Brazylii.

Approaches to exchange rate policy : choices for developing and transition economies. Eds. Barth Richard C., Wong Chorng-Huey. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1994 . - XI, 298 s. Sygn.: 41

Materiały ze zorganizowanego przez IMF Institute w dniach 3-11 grudnia 1992 roku seminarium poświęconego polityce kursu walutowego w krajach rozwijających się oraz w krajach transformacji gospodarczej. Wśród wielu przykładów znalazło się studium przypadku gospodarki polskiej, które opracował Liam Patric Ebrill, a do którego komentarz przedstawił Krzysztof Barburski

Paweł Młodkowski

    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK