BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Wykaz nabytków IMF prezentujemy w serwisie Biblioteki Depozytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (zakładka Nowości BD). Najciekawsze z nich opatrujemy polskim streszczeniem i przedstawiamy w gablotach wystawowych na II piętrze Biblioteki, a także w zakładce Publikacje z wystaw, gdzie kumulujemy opisy publikacji z wszystkich wystaw.

Producer price index manual : theory and practice / Statistics Department. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. - XXX, 658 s. ; 28 cm. Sygn. 1683

Producer price index (PPI) mierzy wskaźnik, o który ceny producentów wyrobów i usług zmieniają się w czasie. Index jest kluczowym źródłem statystycznym przy podejmowaniu decyzji gospodarczych i biznesowych oraz przy monitorowaniu inflacji. Publikacja ta jest klarownym i aktualnym źródłem informacji o koncepcjach, praktykach, metodach i teorii ekonomicznej dotyczącej indeksu cen producenta, zawierającym informacje na temat klasyfikacji, źródeł, technik kompilacyjnych i analitycznych PPI. PPI zastępuje poprzedni międzynarodowy przewodnik po indeksie cen producenta Manual on Producers’ Price Indices for Industrial Goods publikowany przez United Nations Statistics Division (Oddział Statystyczny, Narody Zjednoczone).

Consumer price index manual : theory and practice / ILO, IMF, OECD, UNECE, Eurostat, The World Bank. - Geneva : International Labour Office, 2004. - XXXI, 528 s. ; 28 cm. Sygn. 1684

Consumer price index (CPI) mierzy wskaźnik wzrostu cen na dobra i usługi konsumpcyjne. Publikacja ta jest kluczowym źródłem statystycznym dla twórców polityki ekonomicznej i społecznej. Ma zasadnicze i wielorakie konsekwencje dla gospodarki, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Ten ważny i wszechstronny Manual oferuje wytyczne dla biur statystycznych i innych agencji odpowiedzialnych za konstruowanie wskaźnika wzrostu przeciętnego poziomu cen na dobra i usługi konsumpcyjne. Wyjaśnia również w pogłębiony sposób metody, które są stosowane do obliczania wskaźnika cen detalicznych. Książka ta analizuje ekonomiczne, statystyczne koncepcje i zasady, które powinny być stosowane w procesie podejmowania decyzji w efektywny i opłacalny sposób.

Financial risks, stability, and globalization / ed. Omotunde E.G. Johnson. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2002. - XIII, 556 s. ; 23 cm. Sygn. 1680

Książka ta poświęcona jest zagadnieniom stabilności sektora finansowego w sferach: zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych; finansowych kryzysów i ich rozprzestrzeniania się; wewnętrznej polityki finansowej i pieniężnej oraz międzynarodowej współpracy. Prace zamieszczone w tej publikacji były prezentowane na ósmym Seminarium Centralnej Bankowości, zorganizowanym przez International Monetary Fund, przez autorów ze środowisk akademickich, banków inwestycyjnych, administracji państwowej i międzynarodowych instytucji. Wystąpienia prelegentów dotyczyły takich tematów jak bankowa solidność („bank soundness”), systemowa bankowa restrukturyzacja, bezpieczeństwo i wydajność ważnych systemów płatniczych, a także ich interakcja z otoczeniem makroekonomicznym.

Health and development : a compilation of articles from Finance & Development / ed. Jeremy Clift. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. - VI, 56 s. ; 28 cm. Sygn. 1681

Publikacja ta jest kompilacją artykułów, które pojawiły się na łamach Finance & Development w ciągu ostatnich pięciu lat. Analizowały one ważny związek pomiędzy stanem zdrowia społeczeństw i ich ekonomicznym rozwojem. Artykuły poświęcone są różnorodnej tematyce, od Millennium Development Goals do 2015 roku - odnoszących się do zdrowia - po ekonomiczny aspekt kontroli sektora tytoniowego. Kilka artykułów śledzi wpływ AIDS, podczas gdy inne analizują zadłużenie i aspekt własności intelektualnej opieki zdrowotnej. Publikując te artykuły razem, wydawcy mają nadzieję, że będą one dobrym punktem startowym dla tych, którzy badają aspekty ekonomiczne opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się.

Into the EU : policy frameworks in Central Europe / Robert A. Feldman [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2002. - XII, 236 s. ; 23 cm. Sygn. 1585

Książka ta egzaminuje możliwości i wyzwania, przed którymi staje pięć krajów Europy Centralnej – Czechy, Węgry, Polska, Słowacja i Słowenia - starających się o akcesję do Unii Europejskiej. Autorzy tej pozycji głównie koncentrują się na zagadnieniach, którym politycy w Europie Centralnej stawiają czoło, kiedy formułują politykę makroekonomiczną i finansową, aby zapewnić silny i trwały wzrost gospodarek swoich krajów w sytuacji narażonej na duże i niestabilne przepływy kapitałowe. Autorzy egzaminują presję, jakiej podlegają kraje Europy Centralnej w okresie poprzedzającym przystąpienie do Unii Europejskiej i póĄniej po przystąpieniu, jak i wyzwania związane z przystąpieniem do unii monetarnej.

Sweden’s welfare state : can the bumblebee keep flying? / Subhash Thakur [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2003. - XIV, 135 s. ; 23 cm. Sygn. 1682

Szwecja od długiego czasu jest postrzegana jako kraj uosabiający szczególne podejście do polityki społecznej i ekonomicznej. Dla jej stronników, szwedzki system społeczny zbudowany jest na silnym społecznym konsensusie preferującym rozległy państwowy interwencjonizm, który zapewnia wysoką jakość życia wszystkim Szwedom. Dla jej krytyków, szwedzki system jest naznaczony przesadnym państwowym interwencjonizmem i towarzyszącą temu systemowi nieefektywnością. Te kontrastujące punkty widzenia uchwycił w użytym porównaniu premier Göran Persson: “WyobraĄ sobie trzmiela. Z przesadnie ciężkim ciałem i małymi skrzydełkami nie powinien być w stanie latać, ale on lata”. Szwedzkie państwo opiekuńcze jest jak trzmiel, który jest w stanie latać. Książka ta opiera się na wieloletnich badaniach podejmowanych przez International Monetary Fund i wyzwaniach, przed którymi „szwedzki model” stoi w nowym wieku, aby przedstawić strategię radzenia sobie z nimi i żeby inne kraje, które stają przed podobnymi wyzwaniami wynikającymi z globalizacji i zmian demograficznym mogły z nich skorzystać.

The macroeconomics of HIV/AIDS / ed. Markus Haacker. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. - XVII, 344 s. ; 23 cm. Sygn. 1679

The macroeconomics of HIV/AIDS (Makroekonomiczny wymiar HIV/AIDS) jest obszernym źródłem informacji dla decydentów, którzy zajmują się ekonomicznymi i finansowymi konsekwencjami kryzysu spowodowanego epidemią AIDS. Intencją tej publikacji jest wypełnienie luki pomiędzy badaniami skoncentrowanymi na wpływie epidemii na specyficzne sektory życia społecznego jak ochrona zdrowia i edukacja, z jednej strony, i szerokimi analizami odnoszącymi się do poszczególnych krajów, z drugiej strony. Tematy zawarte w książce dotyczą zagadnienia dobrobytu społecznego w świetle wysokiego współczynnika umieralności, wpływu epidemii na poziomie mikroekonomicznym i makroekonomicznym na wzrost ekonomiczny i inwestycje, na edukację i rozwój populacji, na ubóstwo i nierówności społeczne, jak również publiczne serwisy, finanse państwa, ubezpieczenia społeczne i sektor zdrowia.

Direction of Trade Statistics : historical 1948-1980 : database and browser [Dokument elektroniczny] / International Monetary Fund. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2002. - Dysk optyczny ; 12 cm. Sygn. 12/el

Ten nowy produkt International Monetary Fund jest uzupełnieniem miesięcznej publikacji Direction of Trade Statistics – bazy danych i przeglądarki na CD-ROM-ie. Baza danych Historical zawiera ponad 55000 rocznych, kwartalnych i miesięcznych szeregów czasowych o międzynarodowej wymianie handlowej pomiędzy 200 krajami od 1948 do 1980. Wyszukane szeregi czasowe można zapisać w arkuszu kalkulacyjnym.

GEM : a new international macroeconomic model / Tamim Bayoumi [et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2004. - V, 29 s. ; 28 cm. - (Occasional Paper ; 239).

Publikacja ta przedstawia Global Economic Model (GEM) (Globalny ekonomiczny model) – nowy wielonarodowy makroekonomiczny model - oparty na przejrzystym makroekonomicznym zarysie, który został skonstruowany przez zespół Research Department IMF. Praca ta wyjaśnia co różni GEM od jego uprzedniego modelu MULTIMOD, opisuje jak jego nowe cechy i funkcje mogą poprawić analityczne narzędzia IMF-u. Prezentuje i komentuje trzy symulujące doświadczenia przeprowadzone przez twórców modelu z zastosowaniem nowego modelu - GEM.

Ewa Czarnik

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK