BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści


Nowości książkowe

Poniżej przedstawiamy najnowsze książki zakupione do zbiorów Biblioteki Głównej.


Biskup Rafał : Wtórny obrót papierami wartościowymi : zagadnienia prawne.
Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2003. – 506 s.
ISBN 83-89073-19-6

Książka zawiera wyjaśnienia podstawowych pojęć składających się na publiczny obrót papierami wartościowymi. Przybliża w aspekcie porównawczym i historycznym instytucję giełdy, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, rynku pozagiełdowego oraz domów maklerskich. Szeroko omówiono prawa i obowiązki inwestorów na rynku, sprawę nadzoru państwa nad bezpieczeństwem obrotu. Opracowanie może być przydatne dla praktyków zajmujących się problematyką obrotu papierami wartościowymi, pracowników biur maklerskich, banków, jak i dla studentów i słuchaczy kursów przygotowujących do egzaminów maklerskich, pracowników różnych organów państwowych.
Kowal Edward : Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002. – 245 s.
ISBN 83-01-13877-7

Książka przeznaczona jest głównie dla obecnych i przyszłych twórców środowiska bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka. Autor publikacji przedstawił zagadnienia z zakresu ergonomii, ekologii człowieka, inżynierii środowiska, kształtowania i zarządzania warunkami pracy oraz wykazał, że stosowanie tych zasad w zarządzaniu zespołami ludzkimi to doskonała inwestycja w człowieka, która przekłada się później na konkretne wyniki każdego przedsiębiorstwa. Na uwagę zasługują też przedstawione problemy osób niepełnosprawnych oraz zarządzania jakością w ujęciu PN ISO 9000 i zarządzaniem jakością środowiska pracy - PN ISO 14000.
Acocella Nicola : Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002. – 594 s.
ISBN 83-01-13821-1

Autorem niniejszego podręcznika jest włoski ekonomista, profesor Uniwersytetu Rzymskiego. W prezentowanej książce przedstawiono teorię polityki gospodarczej, obejmującej wymiar mikro- i makroekonomiczny, argumenty za i przeciw interwencjonizmowi państwowemu. Rozważania teoretyczne są ilustrowane konkretnymi przykładami z różnych krajów, co znacznie przybliża omawianą tematykę. Redaktorem naukowym przekładu jest prof. dr hab. Andrzej Wojtyna.
Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie. Red. Józefina Hrynkiewicz.
Warszawa : Instytut Spraw Pracowniczych, 2002. – 188 s.
ISBN 83-88594-37-0

W książce omówiono zagadnienia dotyczące problemów ubóstwa i bezrobocia. Praca składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono skalę badanych problemów oraz przeanalizowano charakterystyczne cechy społeczne, demograficzne i przestrzenne. Druga część pracy zawiera wyniki badań - monografie wybranych inicjatyw lokalnych. Do prezentacji wybrane zostały lokalne inicjatywy, które pokazują różne podejścia do rozwiązywania problemów bezrobocia i ubóstwa oraz odmienne typy współdziałania w środowisku lokalnym. Trzecia część pracy przedstawia analizę wyników zrealizowanych badań. Badania terenowe zostały przeprowadzone przez studentów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku : wybrane aspekty. Red. Jan Przewłocki, Mieczysław Stolarczyk.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. – 159 s.
ISBN 83-226-1124-2

Jest to kolejny zbiór artykułów opracowanych przez pracowników Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych XX wieku Uniwersytetu Śląskiego. Prezentowane materiały odnoszą się do wybranych zagadnień polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych w Europie na przełomie XX i XXI wieku. Wachlarz problemów poruszonych jest szeroki : od kierunków polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, pozimnowojennych problemów Europy, po konflikty zbrojne na Bałkanach i w byłej Jugosławii, rolę Niemiec w integracji Polski z Unią Europejską. Praca powinna spotkać się z zainteresowaniem Czytelników.
Sierpińska Maria, Niedbała Bogusław : Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN 2003. – 420 s.
ISBN 83-01-13893-9

Controlling operacyjny pomaga na bieżąco kontrolować słuszność podejmowanych decyzji. Umożliwia sprawdzanie prawidłowości procesów gospodarczych oraz tworzenie właściwego układu odpowiedzialności na różnych szczeblach zarządzania.

Książka adresowana jest do studentów wyższych uczelni o profilu ekonomicznym i do menedżerów. Układ opracowania umożliwia wykorzystanie go zarówno jako podręcznika do wykładów, jak i książki do ćwiczeń. Tworzywem niniejszej książki stały się studia nad literaturą, zwłaszcza niemieckojęzyczną oraz doświadczenia praktyczne, zdobyte w toku wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach.
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw. Red. Zdzisław Kołaczyk.
Poznań : Wydaw. FORUM 2002. – 366 s.
ISBN 83-89125-12-9

Publikacja stanowi unikalny komentarz do rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości w odniesieniu do ustawy o rachunkowości. Kompleksowe podejście do problematyki, funkcjonalny układ oraz liczne ilustracje zostały dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw, co stanowi znakomite wsparcie dla praktyków gospodarczych.

Autorami publikacji są eksperci prawa bilansowego - biegli rewidenci, pracownicy firm auditingowych oraz cenieni specjaliści z tego zakresu. Opracowanie jest pierwszą pozycją na rynku wydawniczym tak wszechstronnie porównującą i komentującą przepisy regulujące rachunkowość przedsiębiorstw.

Elżbieta Kochan

    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK