BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


Nowości książkowe

Poniżej przedstawiamy wybór najnowszych książek, które zostały zakupione do zbiorów Biblioteki Głównej na przełomie 2004 i 2005 roku.


Rudawska Edyta : Lojalność klientów.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. – 172 s.
ISBN 83-208-1558-4

Książka wydana w serii praktycznych poradników „Marketing bez tajemnic”, adresowanej do biznesmenów, menedżerów, kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, studentów.
Praca Edyty Rudawskiej przeznaczona jest dla kadry zarządzającej różnych szczebli oraz pracowników bezpośrednio obsługujących klientów. Pokazuje jak utrzymać istniejących klientów, zbudować z nimi trwałe relacje, pozyskać ich lojalność i zaufanie w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej.
Helnarska Karolina Julia : Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej.
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. – 216 s.
ISBN 83-7322-917-5

Prezentowana Czytelnikom książka jest pierwszą próbą przedstawienia działań państw i organizacji międzynarodowych na rzecz liberalizacji przepisów i integracji turystyki na obszarze Unii Europejskiej. Praca składa się z 4 rozdziałów, w których omówiono kolejno: definicje i podstawowe pojęcia związane z turystyką, politykę państw i organizacji międzynarodowych, warunki rozwoju, dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego w UE oraz problemy związane z dostosowaniem polskiej turystyki do wymogów wspólnotowych.
Podstawy makroekonomii. Red. Zofia Dach, Bogumiła Szopa.
Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. – 277 s.
ISBN 83-908535-7-4

Autorzy starali się napisać podręcznik, który nawiązywałby do doświadczeń i realiów gospodarki polskiej. Praca składa się z 12 rozdziałów, które w nowoczesny sposób przedstawiają podstawowe zagadnienia współczesnej makroekonomii z ilustracjami graficznymi i niezbędnymi ujęciami algebraicznymi. Każdy rozdział zamyka zestaw pytań umożliwiających samodzielne opracowanie poszczególnych zagadnień.
Pratkanis Anthony, Aronson Elliot : Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – 345 s.
ISBN 83-01-14063-1

Książka napisana przez światowej sławy psychologów amerykańskich, ukazuje rosnącą rolę informacji i propagandy we współczesnym świecie, pozwala rozróżnić propagandę, perswazję i edukację, przedstawia formy i mechanizmy propagandy zarówno w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich jak i w mediach. Opracowanie uwzględnia najnowsze badania w tej dziedzinie a całość zilustrowano licznymi przykładami z historii i współczesności.
Gawrońska-Nowak Bogna, Walerysiak Grzegorz : Decyzje ekonomiczne : ujęcie ilościowe.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. – 228 s.
ISBN 83-208-1557-6

Książka jest adresowana do wszystkich, którzy poszukują metod podjęcia optymalnych decyzji zmniejszających ryzyko przedsięwzięć gospodarczych. Mogą z niej skorzystać zarówno studenci kierunków ekonomicznych jak i grono decydentów – przedsiębiorcy, inwestorzy i politycy gospodarczy. Omówiono zastosowania wybranych narzędzi analitycznych do rozwiązywania problemów decyzyjnych (m.in. przykłady i zadania wraz z odpowiedziami).
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji. Materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.).
Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. – 187 s.
ISBN 83-908535-8-2

Celem konferencji zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Krakowie było dogłębne przeanalizowanie przemian gospodarczych jakie zaszły w Polsce w okresie ostatnich piętnastu lat. Proces transformacji systemowej zapoczątkowany w 1989 r. poza niewątpliwymi osiągnięciami jakimi było wprowadzenie ustroju demokratycznego, stworzenie warunków do rozwoju prywatnej przedsiębiorczości i wolności ekonomicznej, ma także poważne braki. Braki te są wynikiem popełnionych błędów oraz kosztem przebudowy gospodarki. Zadaniem konferencji było nie tylko retrospektywne podsumowanie rezultatów przemian, ale także próba rozwiązania problemów tkwiących od lat w naszej gospodarce.
Skrzypek Jerzy : Jak korzystać z Funduszy strukturalnych UE : programy operacyjne dla przedsiębiorstw w teorii i praktyce.
Warszawa : TWIGGER, 2004. – 259 s.
ISBN 83-88904-51-5

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie metodyki sporządzania wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad konstrukcji biznesplanów. Książka adresowana jest do wszystkich osób, które te wnioski będą przygotowywać. Do książki dołączono płytę CD z dodatkowymi materiałami i aplikacjami, które pozwolą Czytelnikom na zapoznanie się ze schematami obliczeń niezbędnych do przygotowania biznesplanu.


Elżbieta Kochan

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK