BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści


Dokumenty elektroniczne w Bibliotece Głównej AE

Podstawowym celem działalności bibliotek jest dostarczanie informacji we wszystkich dostępnych formach. Szczególną rolę do spełnienia mają biblioteki naukowe, obsługujące wymagających użytkowników - kadrę naukową i studentów. W związku z tym biblioteki uczelniane nieustannie zainteresowane są nowymi możliwościami dostępu do aktualnych źródeł informacji. Oczekiwania użytkowników z jednej strony, zaś liczne innowacje w technologii komputerowej, z drugiej - powodują, że udostępnianie informacji w formie elektronicznej szybko znalazło tutaj swoje zastosowanie.

Nowa forma usług, jaką jest udostępnianie dokumentów elektronicznych, pojawiła się w bibliotekach polskich w latach dziewięćdziesiątych. Początkowo były to tylko komputerowe bazy danych. Poszczególne instytucje naukowe i biblioteki zaczęły tworzyć własne bazy danych w oparciu o posiadane zbiory oraz zainteresowały się zagranicznymi bazami na CD-ROM-ach, które zaczęto kupować w drodze prenumeraty. Początkowo podawały one informację niepełną - tylko dane bibliograficzne i abstrakt. Później pojawiły się bazy, które zaoferowały całe teksty publikacji.

Także wydawcy czasopism zaaprobowali szybko taką formę rozpowszechniania swoich publikacji, wprowadzając elektroniczny odpowiednik wersji drukowanej. Obecnie trudno jest mówić tylko o bazach danych i nośniku jakim jest CD-ROM. Główne grupy dokumentów elektronicznych to:

 • bazy danych (bibliograficzno-abstraktowe, pełnotekstowe, statystyczne, informatory),
 • multimedia (słowniki, encyklopedie, atlasy, przedwodniki, prezentacje),
 • czasopisma,
 • serwisy informacyjne,
 • programy edukacyjne.

Możemy je także podzielić ze względu na formę udostępniania:

 • dyskietki,
 • CD-ROM,
 • sieć wewnętrzna, gdzie rozpowszechnia się dokumenty elektroniczne z serwera zlokalizowanego w bibliotece,
 • system on-line, w którym zakupiony dokument udostępniany jest z serwera zlokalizowanego poza biblioteką.

Udostępnianie i tworzenie dokumentów elektronicznych w BG AE ma też swoją historię. Od początku lat 90-tych Biblioteka nasza tworzyła własne bazy danych oraz prenumerowała informacyjne bazy danych na dyskach optycznych.
Najstarsze z prenumerowanych i do dziś aktualizowanych baz to:

 • Books in Print
 • EconLit
 • Urbadisc
 • International Statistical Yearbook

Długoletnią tradycję mają tworzone prze Bibliotekę bazy własne. Najstarsze z nich to:

 • Nauki Społeczne
 • Gospodarka
 • Nobliści
 • Nowości
 • Wbank
 • Euro

Najnowsze produkty to dwie bazy:

 • Dorobek
 • Zastosowania Informatyki

Bazy te udostępniane są w Internecie i Intranecie.

Obecnie w posiadniu naszej Biblioteki jest ok. 120 dokumentów elektronicznych, które podzieliliśmy wg następujących kategorii:

 • Atlasy, mapy
 • Bibliografie
 • Biblioteka Depozytowa IMF
 • Biblioteka Depozytowa World Bank
 • Cracoviana
 • Czasopisma
 • Encyklopedie
 • Informatory
 • Informatory gospodarcze
 • Prawo
 • Słowniki
 • Statystyka

Szczegółowe informacje o posiadanych przez Bibliotekę Główną AE dokumentach elektronicznych znajdują się:

 • na stronie domowej http://kangur.ae.krakow.pl/,
 • w specjalnie opracowanym informatorze, który jest do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej.

Informacje o najnowszych nabytkach podajemy w wydawanym przez OIN Biuletynie Informacyjnym.

Odsyłamy także naszych czytelników do strony Centrum Dokumentacji Europejskiej http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Centrum, gdzie zaprezentowano dokumenty na CD-ROM, znajdujące się w Czytelni Europejskiej.

Obecnie, w ramach współpracy z OINami innych bibliotek naukowych Krakowa, trwają prace nad przygotowaniem informatora o dokumentach elektronicznych znajdujących się w tychże bibliotekach. Mamy nadzieję przedstawić go jeszcze w tym roku akademickim.

Bernadetta Kapałka

    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK