BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści


Nowy rok, nowe wystawy...

W styczniu w Sali wystawowej można było zapoznać się z ekspozycją Biblioteka Depozytowa IMF, przygotowaną przez Oddział Informacji Naukowej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy realizuje, podobnie jak Bank Światowy, program bibliotek depozytowych. Od maja 2002 roku nasza Biblioteka jest depozytariuszem wydawnictw IMF. Celem wystawy była promocja nowej kolekcji. Zaprezentowano przekazywane przez IMF w ramach depozytu serie wydawnicze, czasopisma, monografie, a także CD-ROMy. Depozyt mieści się przy Oddziale Informacji Naukowej. Udostępniany jest nieodpłatnie, wyłącznie na miejscu (nie ma wypożyczeń na zewnątrz) każdemu użytkownikowi. Pełna informacja dotycząca kolekcji dostępna jest na stronie domowej Biblioteki Depozytowej IMF.
Przez kilka tygodni w Sali wystawowej gościła wystawa XXX-lecie powstania Instytutu Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych. Działalność Instytutu kontynuują Katedry: Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Handlu Zagranicznego, Prawa Międzynarodowego i Porównawczego, Studiów Europejskich, które powstały w wyniku zmian struktury organizacyjnej Uczelni w 1992 roku. Celem wystawy było zapoznanie z dorobkiem naukowym pracowników Instytutu oraz Katedr. Załączono informacje dotyczące historii Instytutu. Przybliżono sylwetkę prof. dr. hab. Mariana Iwanejko, specjalisty i znawcy w dziedzinie prawa międzynarodowego, związanego z Instytutem w latach 1973-1978. Wystawa była wynikiem współpracy pracowników Oddziału Informacji Naukowej z Katedrami, szczególnie z panem dr. Marianem Banachem z Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego. Z przyjemnością zamieszczamy pismo, które dowodzi, że współpraca ta okazała się owocna.
Tradycyjnie część gablot w holu drugiego piętra Biblioteki zajmują pozycje ze zbiorów Czytelni Europejskiej. Nowa ekspozycja nosi tytuł CEDEFOP Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego. Zamieszczono na niej książki, czasopisma, CD-ROM oraz broszury wydawane przez CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training). Centrum pomaga dostarczać informacje o polityce kształcenia zawodowego, odbywania praktyk w krajach Unii Europejskiej. Założone zostało w 1975 roku, jako ciało doradcze Komisji Europejskiej w zakresie różnych aspektów polityki społecznej związanych z kształceniem.

Stałe miejsce w gablotach zajmują również nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego prezentowane przez Oddział Informacji Naukowej. Wystawione monografie oraz wydawnictwa seryjne omawiają zagadnienia finansów publicznych, rynków finansowych, transformacji gospodarczej, dóbr publicznych, prywatyzacji, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, nadzoru korporacyjnego, reformy polityki fiskalnej, zwalczania ubóstwa, kryzysów finansowych w krajach transformacji gospodarczej oraz w krajach  rozwijających się.

Anita Medoń-Wosz

    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK