BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści


Informacje źródłowe dla studentów specjalności : handel zagraniczny w Oddziale Informacji Naukowej.

Dane statystyczne dotyczące światowej wymiany handlowej, również w ujęciu bilateralnym :

 • ujęte ogólnie - dane MFW (CD-ROM i wersja drukowana Direction of Trade Statistics)
Szeregi czasowe rozpoczynają się od 1980 roku. Dane posegregowane są na cztery sposoby. Ujęte w tablicach odpowiadają układowi zawartemu w drukowanej wersji Direction of Trade Statistics : Yearbook, Quarterly; macierze wymiany bilateralnej pozwalają na analizę wymiany dwustronnej między partnerami. Dane dostępne są w ujęciu rocznym, kwartalnym i miesięcznym. Szeregi czasowe można zapisać w arkuszu kalkulacyjnym (np. Ms Excel) w celu dalszego przetwarzania.

 • dane szczegółowe Banku Światowego ujęte wg klasyfikacji SITC (CD-ROM TradeCan 2002)
Baza umożliwia przedstawienie udziału importu, eksportu w ujęciu procentowym pomiędzy krajami, grupami krajów. Ponadto program służy do analizy międzynarodowej pozycji konkurencyjnej dotyczącej danego towaru z grupy SITC. Dokładność do 3, 4 digit SITC. Szeregi czasowe 1985-2000.

 • ujęte szczegółowo wg klasyfikacji towarowej ISIC (International Standard Industrial Classification) dane Banku Światowego (CD-ROM Trade and Production 1976-1999)
Baza zawiera dane dotyczące handlu, produkcji i taryf celnych 67 krajów uprzemysłowionych oraz rozwijających się przemysłowo za lata 1976-99. Zastosowany podział danych oparty jest na International Standard Industrial Classification. Dane dotyczące produkcji obejmują wartość dodaną, produkcję całkowitą, przeciętne wynagrodzenia, inwestycje w majątek trwały, liczbę pracowników, liczbę zatrudnionych kobiet i liczbę firm. Dane na temat wymiany handlowej obejmują import i eksport w podziale na regiony i grupy dochodu. Dostępne są także tabele wymiany bilateralnej na poziomie branż. Pełny opis bazy znajduje się w Policy Research Working Paper nr 2701.

 • ujęte wg klasyfikacji towarowej SITC (Standard International Trade Classification) bieżące dane World Marketing Data and Statistics (on-line)
Dane - ujęte wg ogólnej klasyfikacji SITC (podział na dziewięć klas) - umożliwiają analizę wymiany handlowej danego produktu, względnie wymiany bilateralnej. Szeregi czasowe od 1977-2002. Przyjazny i praktyczny interfejs daje możliwość dowolnej modyfikacji danych zarówno w ujęciu bezwzględnym, per capita, jak i procentowym. Możliwość otrzymania danych w formacie xls jest przydatna przy dalszym przetwarzaniu.

 • Serwis ISI Poland (on-line)
Raporty Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - dane dotyczące wymiany handlowej Polski produktami rolno-spożywczymi (dane dotyczą również uwarunkowań makroekonomicznych tej wymiany).
Raporty OECD Monthly Statistics of International Trade zawierają m.in. :

1. wskaźniki międzynarodowej wymiany handlowej
2. wymianę handlową ujętą wg SITC
3. wymianę bilateralną członków OECD z: 
- G7,
- NAFTA,
- Asia and Pacific,
- EU-15
- EUR-12
- OECD Total

 • dane OECD (CD-ROM International Statistical Yearbook 2002, on-line, wersja drukowana)
Wersja on-line OECD udostępnia ogólne dane dotyczące wymiany handlowej tylko niektórych krajów i ugrupowań państw - członków OECD.
W wersji drukowanej możemy znaleźć ogólne dane dotyczące wymiany handlowej członków OECD. Dane te są również dostępne w wersji on-line w serwisie ISI Poland.
W wersji CD-ROM International Statistical Yearbook 2002 - możemy znaleźć ogólne dane dotyczące wymiany handlowej, skonwertowane wg określonych kryteriów - dotyczą wszystkich krajów - członków OECD.
Jest to seria 7 CD-ROM-ów International Trade by Commodities Statistics ITCS 1997 - zawierająca szczegółowe dane dotyczące wymiany handlowej członków OECD, ujęte wg klasyfikacji ITCS (dokładność 6 digit !). Szeregi czasowe obejmują lata 1988-1996.

Dane statystyczne dotyczące polskiej wymiany handlowej :

 • GUS Roczniki Handlu Zagranicznego Polski 2001 i 2002 - dane szczegółowe ujęte wg nomenklatury towarowej PCN i klasyfikacji SITC, PKWiU - CD-ROM

 • GUS Rocznik Statystyczny RP - ogólne dane ujęte wg nomenklatury towarowej PCN i klasyfikacji SITC - 1998-2002 na CD-ROM, bieżąca wersja drukowana.

Dane statystyczne dotyczące unijnej wymiany handlowej :

 • Eurostat (CD-ROM International Statistical Yearbook 2002 i on-line)
Wersja on-line Eurostat udostępnia ogólne dane dotyczące wymiany handlowej tylko krajów należących do Unii Europejskiej, względnie krajów aspirujących do członkostwa.
W wersji CD-ROM International Statistical Yearbook 2002 - możemy znaleźć ogólne dane dotyczące wymiany handlowej, skonwertowane wg określonych kryteriów - dotyczą wszystkich krajów-członków Unii Europejskiej, względnie krajów aspirujących do członkostwa. A także dane w języku niemieckim Statistical Office Germany, Wiesbaden.

Raporty:

 • charakterystykę wymiany handlowej poszczególnych krajów możemy znaleźć w publikacjach Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
BANK ŚWIATOWY:
World Bank Country Study,
Policy Research Working Paper,
World Bank Discussion Paper,
Directions in Development.
MFW:
IMF Working Paper
Serwis ISI - patrz wyżej

Klasyfikacje

 • PKWiU, SITC, ISIC, ITCS, EKD, a także możliwość konwertowania nomenklatury towarowej PCN <=> PKWiU.

Oddział Informacji Naukowej oferuje również inne źródła informacyjne związane z tematyką handlu zagranicznego (leksykony, słowniki, poradniki, podstawy metodologiczne). Znajdziesz je w dziale Handel międzynarodowy (klasa 339.5).

Rafał Kwaśniak

    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK