2(32)/2008

Spis treści:


Wstęp

Najmłodszy Nobel z ekonomii

Google ma już 10 lat!

Google Book Search

Nowe „oblicze” Biblioteki Głównej UEK

„Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa” – o wystawie w Bibliotece Głównej UEK

Wyprawa Chiny 2008


90 lat temu...

Kraków 90 lat temu, czyli jak odradzała się Polska

90 lat temu... utworzono Główny Urząd Statystyczny


Konferencje:

Lampka szampana jako narzędzie lobbingu – sprawozdanie z międzynarodowego seminarium „Lobbing na rzecz bibliotek”

Annual General Meeting Budapest

The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries

Innowacje oraz zmiany ortograficzne i interpunkcyjne. Szkolenie zorganizowane przez Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. 23 października 2008 roku

Technologie informacyjne istotnym czynnikiem promocji kultury i szerzenia pluralizmu kulturowego - warsztat projektu MOSAICA – zarządzanie zasobami dziedzictwa kultury żydowskiej


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Ratyzbonie


Nowości:

Czasopisma turystyczne w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR


Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 17 listopada 2008 r.

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Nowości Biblioteki Depozytowej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju


Sustainability report 2007. – London : European Bank for Reconstruction and Development, 2008. – 68 s. ; 29 cm. Sygn. 4/p

Sustainability Report 2007 wyjaśnia, jak EBOR promuje zrównoważony wzrost w 29 krajach, w których działa. W centrum zainteresowania znalazły się projekty zawierające element ochrony środowiska rozpoczęte w 2007 r., ale także oceny wpływu na środowisko i społeczeństwo projektów EBOR, którymi zajmowano się już od dłuższego czasu.
Raport składa się z dwóch części: Część 01: Investing sustainably to przegląd strategii inwestycyjnej EBOR i projektów, które otrzymały finansowanie w 2007 r. Szczególnie skupia się na wodzie i ściekach. Część 02: Working sustainably pokazuje, jak działa EBOR, łącznie z wewnętrzną polityką ekologiczną i przedstawia w zarysach dialog prowadzony z udziałowcami przez cały rok.Public Information Policy. – London : European Bank for Reconstruction and Development, 2008. – 16 s. ; 24 cm. Sygn. 5

W publikacji wytłumaczono jak EBOR ujawnia informacje i jak konsultuje się z udziałowcami, tak aby jak najlepiej promować świadomość i zrozumienie strategii Banku, jego polityki i działań. Równocześnie Public Information Policy wyznacza czytelną linię podziału między informacją dostępną publicznie (niezależnie czy jest ona dostępna zawsze czy na żądanie) a informacją, która nie może zostać ujawniona, ponieważ jest poufna. Chodzi o zapewnienie wzajemnego zaufania między Bankiem, jego klientami biznesowymi i innymi partnerami.Environmental and Social Policy. - London : European Bank for Reconstruction and Development, 2008. - 76. ; 24 cm. Sygn. 7

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wprowadził swoją pierwszą politykę środowiskową w 1991 r. na pierwszym spotkaniu zarządu. Zakres tej polityki ewoluował w czasie i teraz stanowi Politykę Środowiskową i Społeczną. Wraz z wymaganiami dotyczącymi wydajności została ona zaakceptowana przez zarząd EBOR 12 maja 2008 r. i obowiązuje od 12 listopada 2008 r. Niniejsza publikacja wyjaśnia szczegóły zobowiązania przyjętego w Umowie Założycielskiej EBOR, aby „promować w pełnym zakresie swoich działań bezpieczny dla środowiska zrównoważony rozwój”.What determines banks’ customer choice? Evidence from transition countries [Dokument elektroniczny] / Ralph De Haas, Daniel Ferreira, Anita Taci. - London : European Bank for Reconstruction and Development, 2007. - 19 s. - (Working Paper; no. 07/104). Sygn. W/07/104; 1/el/p

Zeszyt poświęcony kwestii jak charakterystyka banków i otoczenie instytucjonalne wpływają na ofertę kredytową banków. Bazując na danych zebranych w ramach ankiety EBRD Banking Environment and Performance Survey, przeprowadzonej w 2005 r. w 220 bankach w 20 krajach transformacji, autorzy pokazują, że cechy banków, takie jak własność czy rozmiar są ważnym wyznacznikiem tego, jacy klienci są przez nie preferowani. W szczególności autorzy zauważają, że banki zagraniczne są stosunkowo mocniej zaangażowane w kredyty hipoteczne i kredyty dla firm zagranicznych, a mniej w kredytowanie dużych firm krajowych. Małe banki pożyczają więcej małym i średnim przedsiębiorcom niż duże, które częściej obsługują większych klientów. Autorzy nie znajdują potwierdzenia tezy, jakoby poziom ochrony prawnej kredytów wpływał na ofertę banków. Z jednym wyjątkiem: banki, które uważają jakość prawa hipotecznego w danym kraju za dobrą, koncentrują się bardziej właśnie na pożyczkach hipotecznych.Internal capital markets and lending by multinational bank subsidiaries [Dokument elektroniczny] / Ralph De Haas and Iman Van Lelyveld. - London : European Bank for Reconstruction and Development, 2008. - 35 s. - (Working Paper; no. 08/105). Sygn. W/08/105; 1/el/p

Podstawową cechą systemów bankowych w wielu krajach transformacji jest liczna obecność oddziałów międzynarodowych banków. Autorzy zbadali 45 największych grup bankowych, żeby sprawdzić co powoduje wzrost kredytowania ich filii, z których wiele znajduje się w centralnej i wschodniej Europie. Owocem pracy autorów jest wniosek, że banki macierzyste wymieniają się udzielaniem pożyczek między krajami ("efekt zamiany") i że wspierają słabsze filie ("efekt wsparcia"). Zdaniem autorów dostarcza to dowodów na istnienie wewnętrznego rynku kapitałowego za pomocą którego międzynarodowe banki kierują wzrostem kredytowania swoich filii. Najbardziej zintegrowane z tym rynkiem są filie tworzone od podstaw.The determinants of performance in building infrastructure in transition economies [Dokument elektroniczny] / Gabriela Dobrescu, Guido Friebel, Pauline Grosjean, Katrin Robeck. - London : European Bank for Reconstruction and Development, 2008. - 26 s. - (Working Paper; no. 08/106). Sygn. W/08/106; 1/el/p

Autorzy opracowania badają, jak specyfika kontraktów wpływa na wykonanie miejskich projektów infrastrukturalnych związanych z transportem, ogrzewaniem, wodą i jej stratami oraz odpadami stałymi. Analizując dane z projektów finansowanych przez EBOR przyglądają się efektowi zaangażowania strony prywatnej o różnym stopniu ryzyka i zaangażowania strony publicznej innej niż właściwy urząd miasta. W szczególności chodzi o władze centralne, które mogą dać najwyższe gwarancje dla środków pożyczonych przez Bank. Autorzy stworzyli dwa typy pomiaru. W pierwszym mierzona jest wykonalność projektów zgodnie z planem za pomocą (i) całkowitego czasu opóźnień, (ii) opóźnień między podpisaniem projektu a wypłatą funduszy oraz (iii) występowania zakłóceń w realizacji projektu z powodów politycznych. Drugi typ pomiaru sprawdza, czy zostały zawarte umowy finansowe i umowy dotyczące cen za korzystanie z infrastruktury. Zdaniem autorów udział strony prywatnej bez ryzyka handlowego wpływa pozytywnie na wykonanie projektu. Natomiast udział strony prywatnej z ryzykiem handlowym nie ma znaczącego wpływu na wykonanie projektu. Gwarancje władz centralnych redukują opóźnienia, ale jednocześnie obniżają dyscyplinę finansową.


Grzegorz Budny