Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(34)/2009
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(34)/2009
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Konferencja „Pełno(s)prawny Student III”

W dniach 16-17 września 2009 roku w Krakowie odbyła się kolejna edycja konferencji „Pełno(s)prawny Student”, adresowana do przedstawicieli uczelni wyższych. Jej organizacji już po raz trzeci podjęła się Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR). Honorowy patronat objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu, Jarosław Duda.

Celem spotkania było poruszenie tematyki dotyczącej możliwości wykorzystania dotacji budżetowej na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych, proponowanych zmian prawnych oraz organizacji systemu wsparcia.

Dzień pierwszy obejmował cykl prezentacji na temat:
 • Wydatkowania dotacji budżetowej na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych;
 • Nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w kierunku zapewnienia dostępu do studiów osobom niepełnosprawnym;
 • Podnoszenia kwalifikacji kadr uczelni wyższych w obszarze niepełnosprawności;
 • Organizacji systemu wsparcia na poziomie ponaduczelnianym;
 • Roli bibliotek uczelni technicznych wspierających proces kształcenia osób niepełnosprawnych na przykładzie Biblioteki Głównej AGH.

Dzieląc się swoimi doświadczeniami, przedstawiciele poszczególnych uczelni, stowarzyszeń oraz fundacji przybliżyli kolejne etapy podejmowanych działań na rzecz studentów niepełnosprawnych.

Między innymi dr Beata Just-Brochocka na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przedstawiła proces podnoszenia kwalifikacji kadr uczelni wyższych w obszarze niepełnosprawności. Omówiła kolejne etapy dostosowania kampusu do potrzeb osób niepełnosprawnych, misję Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz postawy pracowników SGGW wobec studentów niepełnosprawnych. Pani doktor prezentując cykl przeprowadzonych oraz planowanych szkoleń dla wszystkich pracowników SGGW na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością, zauważyła, że budowanie odpowiedniej postawy pracowników nie może skupić się tylko na nauczycielach akademickich. Bardzo ważną informacją był fakt, że szkolenia takie cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród wszystkich pracowników uczelni (a nawet studentów), a dzięki projektowi finansowanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenia takie planowane są na szeroką skalę.

W prezentacji „Organizacja systemu wsparcia na poziomie ponaduczelnianym” prof. UEK dr hab. Janina Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie również przybliżyła misję i cele pełnomocników oraz zaprezentowała kronikę porozumień między pełnomocnikami z uczelni wyższych w Krakowie (w tym także ich dotychczasowe działania oraz plany na przyszłość).

Istotne informacje na temat wsparcia procesu kształcenia osób niepełnosprawnych przekazała uczestnikom konferencji mgr Agnieszka Zych, przedstawicielka Biblioteki Głównej AGH w Krakowie. Omówiła charakterystyczne cechy, mające konsekwencje w pracy ze studentami niepełnosprawnymi, m.in.: problem podręczników, w których dominują wzory matematyczno-fizyczno-chemiczne oraz terminologii technicznej ściśle związanej z daną specjalizacją. Przybliżyła indywidualne potrzeby studentów niepełnosprawnych wynikające z rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz wagę zagadnienia kompetentnej obsługi czytelnika niepełnosprawnego. Prelegentka przedstawiła również działania Biblioteki Głównej AGH w Krakowie, które pomogły w pokonywaniu istniejących barier architektonicznych, mentalnych oraz komunikacyjnych (m.in.: zmiany w regulaminie, zwiększenie limitu wypożyczanych książek, przystosowanie stanowisk komputerowych oraz rolę Akademickiej Biblioteki Cyfrowej). Bardzo ważnym elementem prezentacji było ukazanie wyników dotyczących analizy funkcjonalności stron domowych bibliotek technicznych ze względu na użytkownika niepełnosprawnego – aż 60% przeanalizowanych stron domowych nie posiadało informacji dotyczących usług skierowanych do osób niepełnosprawnych. Prezentację zakończono przedstawieniem tzw. Dobrych Praktyk, gdzie zawarto postulaty wskazujące na możliwe działania wspomagające w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych w obrębie bibliotek akademickich.

Następnie w dyskusjach w podgrupach poruszono tematy:

 • Zajęć sportowych dla studentów niepełnosprawnych;
 • Dotacji budżetowej na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych;
 • Dostosowania infrastruktury uczelnianej do potrzeb studentów niepełnosprawnych;
 • Aktywizacji zawodowej studentów niepełnosprawnych.

Kolejny dzień rozpoczęto cyklem spotkań w grupach, gdzie do wyboru pojawiły się następujące tematy:

 • Dostępność serwisów internetowych;
 • Koordynacja pracy asystentów osobistych osób niepełnosprawnych;
 • Analiza potrzeb studentów niepełnosprawnych;
 • Ochrona praw autorskich a uniwersyteckie zbiory elektroniczne.

W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji wymieniali się własnymi doświadczeniami z zakresu poruszanej tematyki. Proponowano nowe rozwiązania oraz próbowano rozwiać wątpliwości na temat pozyskiwania funduszy na omawiane działania.


Jacek Serwin
Oddział Informacji Naukowej

© 2009 Biblioteka Główna UEK