Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(34)/2009
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(34)/2009
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Agricultural statistics. Main results 2007-08

Agricultural statistics. Main results 2007-08
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. - 126 s.

Opracowanie kieszonkowe Eurostatu zawierające zestawienie podstawowych danych statystycznych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich. Podane zostały dane na temat rozmiarów upraw i produkcji rolnej oraz hodowli i chowu zwierząt w krajach Unii Europejskiej.

Creative and Innovative Regions – Sixth Progress Report on Economic and Social Cohesion

Creative and Innovative Regions – Sixth Progress Report on Economic and Social Cohesion
Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009. - 36 s.

Kreatywność i innowacyjność jest tematem szóstego sprawozdania okresowego na temat spójności gospodarczej i społecznej. Raport analizuje, w jaki sposób można zwiększyć innowacyjność i kreatywność w celu podniesienia poziomu rozwoju regionalnego.

„Odezwiemy się wkrótce...” Co należy wiedzieć przy ubieganiu się o pracę w innym kraju EOG

„Odezwiemy się wkrótce...” Co należy wiedzieć przy ubieganiu się o pracę w innym kraju EOG
Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009. - 236 s.

Swobodny przepływ osób to jeden z filarów Unii Europejskiej. Niniejszy przewodnik dostarcza obywatelom najważniejsze informacje niezbędne przy ubieganiu się o pracę i w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w innym kraju EOG, dając im tym samym możliwość pełnego skorzystania z prawa do zamieszkania i pracy za granicą. Przewodnik informuje również użytkowników o EURES – europejskich służbach do spraw zatrudnienia oraz o wsparciu, jakie mogą otrzymać przy poszukiwaniu pracy na poziomie międzynarodowym.

Pakiet klimatyczno-energetyczny: analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej

Pakiet klimatyczno-energetyczny: analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 553 s.

Pakiet klimatyczno-energetyczny był w 2008 roku przedmiotem intensywnych negocjacji politycznych między państwami członkowskimi oraz Parlamentem Europejskim. W niniejszej publikacji przeanalizowano wpływ pakietu na strukturę zaopatrzenia Polski w energię oraz związane z tym bezpieczeństwo energetyczne, koszty redukcji emisji dwutlenku węgla w Polsce, wpływ pakietu na konkurencyjność branż energochłonnych oraz samego sektora elektroenergetycznego. Szczegółowej analizie poddano metody alokacji uprawnień do emisji.

Polityka Rolna Unii Europejskiej po 2013 roku

Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 199 s.

Celem publikacji jest próba opisania ram i kontekstu przyszłej dyskusji oraz ich wpływu na kształt polityki rolnej. Omówiono globalne uwarunkowania rynków rolnych, uwarunkowania finansowania rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 roku oraz środowiskowe uwarunkowania WPR. Przedstawiono również zagrożenia dla polskiego rolnictwa wynikające z zachodzących zmian klimatycznych.

Praktyczny przewodnik – Rozwój regionalny

Praktyczny przewodnik – Rozwój regionalny
Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009. - 38 s.

Niniejsza publikacja zawiera informacje dotyczące najważniejszych zmian polityki w dziedzinie rozwoju regionalnego. Przedstawione zostały wyzwania, w obliczu których w najbliższej przyszłości stanie polityka regionalna. Krótko omówiono informacje o funduszach strukturalnych UE na lata 2007-2013 oraz zaprezentowano działalność Departamentu Tematycznego B ds. Polityki Strukturalnej i Polityki Spójności.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 208 s.

W publikacji zawarto rozważania ekspertów dotyczące systemu płatności bezpośrednich. Omówiono instrumenty zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym w gospodarstwach rolnych oraz przedstawiono ocenę efektywności instrumentów rozwoju obszarów wiejskich. Zamieszczono również ocenę kondycji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce oraz propozycje nowych rozwiązań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, które pozwolą dostosować się sektorowi rolnemu do zmieniających się uwarunkowań na rynkach unijnych i światowych.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (health check) z punktu widzenia interesów wybranych państw członkowskich

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (health check) z punktu widzenia interesów wybranych państw członkowskich
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 243 s.

Publikacja przedstawia opis interesów rolnych Włoch, Niemiec, Francji, Czech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, które zostały zidentyfikowane podczas dyskusji na temat reformy WPR w 2008 r. Opracowania te zostały przygotowane przez ekspertów zewnętrznych współpracujących z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej na podstawie wywiadów przeprowadzonych w poszczególnych państwach członkowskich z naukowcami specjalizującymi się w polityce rolnej oraz z ekspertami instytucji i organizacji zrzeszających osoby zainteresowane kształtem polityki rolnej UE.

Ten Years of Europol

Ten Years of Europol
The Netherlands: European Police Office, 2009. - 128 s.

Europejski Urząd Policji, czyli Europol (European Police Office) to europejska agencja policyjna z siedzibą w Hadze. Europol rozpoczął pracę 1 lipca 1999 r. Celem Europolu jest poprawa efektywności działania oraz współpracy między władzami krajów członkowskich UE w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości międzynarodowej. Niniejsza książka została wydana, aby uczcić 10 lat istnienia Europolu. Omówiono w niej historię powstania Europolu, pierwsze lata działalności oraz przyszłość Europejskiego Urzędu Policji.

Teksty informacyjne o Unii Europejskiej

Teksty informacyjne o Unii Europejskiej
Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009. - 568 s.

Celem niniejszych tekstów informacyjnych jest przedstawienie osobom, które dopiero zapoznają się z tą tematyką, ogólnego zarysu procesu integracji europejskiej oraz roli Parlamentu Europejskiego w tym rozwoju. Niedawno udostępniono nowe teksty informacyjne dotyczące aktualnych tematów i wydarzeń z ostatnich lat, takich jak: reformy instytucjonalne wprowadzone w celu przygotowania przystąpienia Bułgarii i Rumunii, nowe perspektywy finansowe, równouprawnienie, polityka azylowa i imigracyjna, zarządzanie granicami zewnętrznymi, współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, polityka w zakresie sportu, strategia lizbońska, europejska polityka sąsiedztwa (EPS), Kaukaz Południowy (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja) oraz Azja Środkowa. Mając do dyspozycji około 165 tekstów, czytelnik uzna, że jest to jedno z najlepszych źródeł informacji o instytucjach i ich polityce. Teksty pogrupowano w sześciu głównych blokach tematycznych, a mianowicie: system funkcjonowania UE, Europa obywateli, rynek wewnętrzny, wspólne obszary polityki, unia gospodarcza i monetarna, stosunki zewnętrzne UE. (fragment tekstu)

Magdalena Bednarek, Anna Tokarczyk, Kinga Zięcik

© 2009 Biblioteka Główna UEK