Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Zofia Daszyńska-Golińska (1866-1934)

Zofia Daszyńska-Golińska urodziła się w Warszawie 6 sierpnia 1866 r., zmarła w 1934r. Rodzice jej mieszkali na wsi, pochodziła ze zubożałej drobnoziemiańskiej rodziny. Ojciec Damian Poznański był administratorem dóbr, ogromnie przywiązanym do ziemi. Był agronomem, a wykształcenie zyskał w szkole Wyższej w Marymoncie. Matka, Aniela z Puternickich, córka lekarza z Warszawy nie umiała pogodzić się z życiem na wsi. Zofia Daszyńska- Golińska wyrastała w rodzinie, gdzie dbano o jej rozwój i wpajano, że musi umieć na siebie zapracować. Rodzeństwo jej posiadało zdolności artystyczne, których jak sama mówiła, jej brakowało. Bardzo wcześnie zaczęła interesować się nauką i zagadnieniami społecznymi. Dostrzegała złe położenie materialne ludzi, budziło to w niej potrzebę niesienia pomocy i poświęcenia.

Kształciła się w Warszawie w gimnazjum rządowym, a później też w Lublinie, uczęszczała na liczne wykłady wybitnych profesorów. Następnie wyjechała do Zurichu, gdzie zapisała się na wydział filozoficzny ze specjalnym studium ekonomii politycznej i historii. Jej pierwsza seminaryjna rozprawka o rolnictwie w Niemczech była drukowana w „Przeglądzie Tygodniowym” Wiślickiego. Wtedy też bardzo związała się z ruchem socjalistycznym. W Zurichu poślubiła Feliksa Daszyńskiego, małżeństwo trwało tylko dwa lata. Na uniwersytecie obroniła doktorat (1891 r.) i wyjechała na dalsze studia do Wiednia, gdzie korzystała z prywatnych konsultacji, bowiem kobiety nie mogły studiować na uniwersytecie w Wiedniu. Następnie studiowała w Berlinie (od 1894 r.), jako docent prywatnej Akademii im. Humboldta. Tęsknota za krajem spowodowała, że porzuciła robioną tam karierę i pojechała do Krakowa. W tym czasie pracowała bardzo dużo, pisząc liczne artykuły i wiele książek, prowadziła też wykłady na Uniwersytecie Ludowym im. Adama Mickiewicza, a także w Szkole Gospodarstwa Domowego i na kursach im. Branieckiego. W 1911/1912 r. współorganizowała Szkołę Nauk Politycznych i Społecznych, w której wykładał między innymi Józef Piłsudski. Daszyńska-Golińska wiele wysiłku włożyła w działalność społeczną, w zwalczanie przyczyn biedy i bezrobocia, pracowała w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, napisała projekt ustawy: „O ochronie pracy kobiet i młodocianych”. W 1919 r. otrzymała etat profesora w Wolnej Wszechnicy Polskiej, gdzie wykładała ekonomię społeczną i historię doktryn ekonomicznych, a następnie ochronę pracy.

Golińską cechowała wielka żywość umysłu i niezwykle wszechstronne zainteresowania. Była kobietą posiadająca ogromną energię, chęć i zapał do działania. Dlatego też całe życie poświęciła pracy zawodowej, społecznej i politycznej. Jej wszechstronna twórczość naukowa obejmowała zarówno rozprawy monograficzne, jak i drobne publikacje popularyzatorskie, teoretyczne i syntetyczne. Mimo olbrzymiej wszechstronności, głównym przedmiotem jej zainteresowań była ekonomia polityczna i historia gospodarcza, a w ich obrębie zagadnienia demograficzne.

Liczne swe prace poświęciła też zagadnieniom socjologii pracy, ochronie i higienie pracy, pracy młodocianych. Również wieś i jej problemy znalazły się w kręgu jej zainteresowań, pisała o uprzemysłowieniu rolnictwa, stosunkach agrarnych i reformie rolnej. Napisała, opartą na szerokim materiale archiwalnym, monografię Uścia Solnego - miasteczka położonego nad Wisłą.

Była redaktorem „Bibljoteczki dzieł społeczno-ekonomicznych”- 11 tomików, w których opisała zapomnianych ekonomistów polskich, przytaczając ich dzieła w skróconych tekstach.Wykaz opublikowanych prac Zofii Daszyńskiej-Golińskiej (.pdf)


Wykorzystane źródła:

  1. Daszyńska-Golińska Zofia: Dr. Zofja Daszyńska-Golińska: pionierka wiedzy gospodarczo-społecznej w Polsce; notatki autobiograficzne. Kraków, 1932.
  2. Polski Słownik Biograficzny, T.VIII, z.2, s.223-225.
  3. Przeszłość dla przyszłości, pod red. Lucyny Frąckiewicz, Katowice, 2001, s.17-26.
  4. Słownik biograficzny ekonomistów polskich: od XII do połowy wieku XX, zebr. i oprac. Zbigniew Gazda, Kielce, 1998, s.32.

Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK