Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie za 2009 rok - dydaktyka

I. SZKOLENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW:
Przysposobienie Biblioteczne – studenci I roku
74 grupy 111 godz. 971 osób
Informacja Naukowa (dla pozostałych użytkowników):
45 grup seminaryjnych - w j. pol. 66 godz. 398 osób
9 grup Library Training - w j. ang. 9 godz. 149 osób
RAZEM: 186 godz. 1.518 osób
(w tym 149 osób w j. ang.)
II. WYCIECZKI PO BIBLIOTECE POŁĄCZONE Z POKAZEM DOSTĘPNYCH BAZ DANYCH:
7 grup uczniów ze szkół średnich 7 godz. 170 osób
1 grupa - studentów Grand Waley 1,5 godz. 8 osób
1 grupa – studentów z Austrii 1 godz. 16 osób
RAZEM: 9,5 godz. 194 osoby
(w tym 24 osoby w j. ang.)
III. SZKOLENIA I WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW BG
Szkolenie w zakresie obsługi bazy Emerald 1,5 godz. 16 osób
Szkolenie w zakresie obsługi nowego programu
poczty elektronicznej Zimbra
1 godz. 11 osób
Prezentacja programu RefWorks 1 godz. 8 osób
Szkolenie w zakresie obsługi platformy Ebrary 1 godz. 7 osób
Szkolenie w zakresie obsługi bazy GMID,
ISI Emerging Markets, Emerald, Research Nexis Academy
1 godz. 7 osób
Prezentacja bazy prawnej Lexis Nexis Academy 1 godz. 8 osób
Prezentacja bazy prawnej Lex Legalis 1 godz. 15 osób
Prezentacja bazy CEIC 1 godz. 25 osób
Prezentacja bazy prawnej Lex 1 godz. 25 osób
RAZEM: 9 szkoleń 9,5 godz. 122 osoby
IV. STAŻE ZAWODOWE
dla pracowników Biblioteki:
- wewnętrzne

108 godz.

2 osoby
- zewnętrzne 387 godz. 3 osoby
dla pracowników innych bibliotek naukowych 360 godz. 6 osób
V. PRAKTYKI STUDENCKIE
660 godz. 11 osób
VI. SZKOLENIA DLA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW
3 godz. 74 osoby

W sumie w 2009 roku przeszkolono 1.803 osoby na różnych poziomach zaawansowania, w tym 173 osoby w j. angielskim. Poświęcono na nie 1.218,5 godz.( jest to ok. 174 dni robocze pracownika pracującego 7 godz. dziennie). W liczbie osób przeszkolonych znajdują się 32 osoby – pracownicy naukowi UEK. Jeżeli chodzi o pracowników Biblioteki to w 2009 r., w różnych szkoleniach i stażach zawodowych, brało udział 127 osób. Poświęcono na nie 504,5 godz.

Przygotowała
E. Golec-Nycz

© 2009 Biblioteka Główna UEK