Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(43)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(43)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Arkusze informacyjne Unii Europejskiej. Raport za 2014 r.

Arkusze informacyjne Unii Europejskiej. Raport za 2014 r.
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014. - 584 s.

Od czasu utworzenia w 1979 r. teksty informacyjne o Unii Europejskiej okazują się być dla obywateli bardzo pożytecznym źródłem wiadomości na temat UE, a w szczególności na temat wkładu Parlamentu w integrację europejską i kształtowanie polityki. Przygotowane dla zwykłych ludzi, pragnących dowiedzieć się czegoś więcej o integracji europejskiej, bardzo często służą też jako dokumenty informacyjne dla posłów, wysoko wykwalifikowanych specjalistów i nauczycieli akademickich; stanowią także materiał referencyjny dla osób uczących się. Teksty informacyjne o Unii Europejskiej podkreślają rolę Parlamentu Europejskiego, który od 1 grudnia 2009 r. podejmuje decyzje dotyczące zdecydowanej większości aktów prawnych UE, bo zwykła procedura ustawodawcza stosowana przez Parlament i Radę UE obejmuje ponad 40 nowych dziedzin, łącznie z rolnictwem, rybołówstwem i polityką energetyczną. Parlament ma również władzę budżetową nad wszystkimi wydatkami UE, a wraz z Radą UE ma ostatnie słowo w sprawie budżetu UE. Uzyskał prawa do wszczęcia procedury zmian Traktatów, wybiera także przewodniczącego Komisji Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Założyciele UE

Założyciele UE
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014. - 28 s.

Unia Europejska nie istniałaby w znanej nam formie, gdyby ponad pół wieku temu kilka ważnych postaci nie zainspirowało tego nowatorskiego przedsięwzięcia. Gdyby nie energia i motywacja tych ludzi, nie wiadomo, czy żylibyśmy teraz w stabilnej i wolnej od konfliktów zbrojnych Europie. Założyciele UE pochodzili z różnych krajów, reprezentowali różne środowiska i różne profesje − byli wśród nich zarówno żołnierze, jak i prawnicy − lecz bliskie były im te same ideały: pokój i dobrobyt w zjednoczonej Europie. Ta publikacja zawiera informacje na temat jedenastu spośród założycieli UE. Sukces projektu integracji europejskiej nie byłby jednak możliwy, gdyby nie trud wielu innych osób. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom. (abstrakt oryginalny)

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014. - 22 s.

Nowy ogólnoeuropejski program w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej EaSI (Employment and Social Innovation) pomoże UE w formułowaniu spójnej polityki, wspieraniu mobilności zawodowej oraz zapewnieniu ukierunkowanego mikrofinansowania dla słabszych grup. Łącząc Progress, EURES oraz instrument mikrofinansowy Progress w jeden ogólny program, EaSI pozwoli efektywniej tworzyć nowe miejsca pracy i zapewnić trwały rozwój dzięki położeniu nacisku na innowacje społeczne. Dowiedz się, jak osiągnie te cele. (abstrakt oryginalny)

Plan ochrony zasobów wodnych Europy

Plan ochrony zasobów wodnych Europy
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014. - 27 s.

Od trzydziestu lat polityka wodna UE wnosi ważny wkład w ochronę wód. W wielu regionach Europy te cenne zasoby znajdują się jednak pod coraz większą presją, wywieraną zwłaszcza przez działalność gospodarczą. Trzeba dopilnować, aby prawodawstwo UE umożliwiało reagowanie na te nowe wyzwania. Z tego powodu w „Planie ochrony zasobów wodnych Europy” przedstawionym przez Komisję w listopadzie 2012 r. ponownie wskazano potrzebę umieszczenia gospodarowania zasobami wodnymi Europy w szerszym kontekście, z uwzględnieniem wszystkich użytkowników wody oraz jej interakcji z innymi zasobami, takimi jak grunty i energia. Wobec braku zrównoważonego gospodarowania wykorzystanie wody może przekroczyć możliwości naszego środowiska, a tym samym spowodować szkody w ekosystemach wodnych lub je zniszczyć, wywierając jednocześnie negatywne skutki na zdrowie ludzkie. Z tego względu istotne jest, aby zarządzanie wszystkimi sektorami wykorzystującymi zasoby wodne, takimi jak przemysł, rolnictwo, turystyka, rozwój obszarów miejskich i wytwarzanie energii, odbywało się w sposób zrównoważony. Tylko podejmując działania we wszystkich tych sektorach, możemy zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom dostępność wody dobrej jakości. Ten cel został już określony w ramowej dyrektywie wodnej UE przyjętej w 2000 r. Plan ochrony zasobów wodnych ułatwia jej wykonanie, ponieważ wskazano w nim pozostałe przeszkody i sposoby ich pokonania. Wniosek dotyczący planu, który zatwierdziły państwa członkowskie UE w konkluzjach z grudnia 2012 r., znalazł odzwierciedlenie w programie prac w ramach wspólnej strategii wdrażania ramowej dyrektywy wodnej. Jest to otwarty proces oparty na uczestnictwie, w ramach którego w celu poprawy wdrażania polityki wodnej UE współpracują Komisja, państwa członkowskie i zainteresowane strony. W planie określono program działań UE w zakresie polityki wodnej na najbliższe lata. Nadszedł czas na wspólne działanie na wszystkich szczeblach, aby zapewnić lepsze wdrożenie, zwiększyć integrację polityki oraz usunąć pozostałe luki w polityce. (abstrakt oryginalny)

Gotowi na krok w nieznane?

Gotowi na krok w nieznane?. Wszystko, co trzeba wiedzieć o życiu i pracy za granicą – i nie tylko
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014. – 188 s.

Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla tych wszystkich, którzy planują zamieszkać i podjąć zatrudnienie za granicą lub codziennie dojeżdżać do pracy w sąsiednim kraju w charakterze tzw. pracownika transgranicznego. Zawarto w niej wskazówki dotyczące poszukiwania pracy i ubiegania się o pracę w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Wszystkie te państwa zawarły umowę umożliwiającą ich obywatelom podróżowanie i podejmowanie zatrudnienia w pozostałych państwach. (abstrakt oryginalny)

Polskie 10 lat w Unii

Polskie 10 lat w Unii. Raport / red. Małgorzata Kałużyńska, Paweł Karbownik, Wojciech Burkiewicz, Karolina Janiak, Marcin Jatczak.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Warszawa, 2014. - 247 s.

Raport stanowi próbę politycznego i ekonomicznego podsumowania pierwszych 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Intencją autorów było znalezienie odpowiedzi na pytania: jak przez 10 lat członkostwa Polska zmieniła Europę i jak Europa zmieniła Polskę. Publikacja jest próbą zebrania wątków politycznych, gospodarczych, a także społecznych w jeden spójny, całościowy obraz Polski w Unii Europejskiej. Rozdziały różnią się od siebie nie tylko omawianą problematyką, ale także sposobem prezentowania treści i metodologią. Przyjęcie takiej formuły, uwzględniającej złożoność tematu i jego wielowątkowość, stanowiło świadome zamierzenie autorów. Raport przedstawia doświadczenie obecności Polski w UE z dwóch perspektyw. Pokazuje jak Polska wpłynęła na Unię Europejską, ale również jak sama się zmieniła przez te lata w Unii. Ta dekada to czas ewolucji – z kraju patrzącego na Unię przez pryzmat interesów narodowych Polska stała się państwem, które w coraz większym stopniu bierze na siebie odpowiedzialność za losy projektu europejskiego. To także czas, w którym zmienił się status Polski – z debiutanta Polska przeobraziła się w państwo, które cieszy się poważaniem wśród innych krajów i ma reputację wpływowego członka UE. Nie wszystkie sprawy zakończyły się pełnym sukcesem, ale bez wątpienia bilans polityczny 10 lat członkostwa Polski w UE jest pozytywny. (fragment tekstu)

Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej 2013

Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej 2013
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014. – 231 s.

W 2013 r. Europa zaczęła przezwyciężać kryzys finansowy i gospodarczy. Pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego będącego skutkiem reform Unia Europejska odnotowała w drugim kwartale. Uzdrowienie gospodarki jest jednak wciąż nietrwałe i wiele pozostaje do zrobienia, aby zapewnić jej stabilność. W szczególności konieczne jest obniżenie wysokiej stopy bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi, oraz przywrócenie kredytów bankowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Zdecydowane poparcie dla Unii i waluty euro ze strony przywódców politycznych oraz instytucji UE, w tym Europejskiego Banku Centralnego, zaczyna jednak przynosić efekty. (fragment tekstu)

Wspólny europejski system azylowy

Wspólny europejski system azylowy
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014. - 8 s.

Azylu udziela się osobom uciekającym przed prześladowaniem lub poważną krzywdą. Azyl jest jednym z praw podstawowych; udzielanie go jest międzynarodowym zobowiązaniem na mocy konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. Na obszarze, na którym granice są otwarte i na którym powszechna jest swoboda przemieszczania się, niezbędne jest stosowanie wspólnego podejścia do azylu na terytorium całej UE. Przepływy osób ubiegających się o azyl nie są stałe ani nie występują równomiernie na terytorium całej UE. Zmieniały się, spadając na przykład z najwyższego poziomu odpowiadającego 425 tys. wniosków o udzielenie azylu w państwach UE-27 w 2001 r. do poniżej 200 tys. w 2006 r. W 2012 r. wniosków było ponad 330 tys. Udzielanie azylu nie może odbywać się w sposób przypadkowy. Państwa członkowskie UE są wspólnie odpowiedzialne za godne przyjęcie osób ubiegających się o azyl, zapewnienie im sprawiedliwego traktowania i rozpatrywanie ich spraw zgodnie z jednolitymi normami, tak aby rezultat był podobny, niezależnie od miejsca złożenia wniosku. (abstrakt oryginalny)

Europejski system wskaźników turystycznych

Europejski system wskaźników turystycznych. Zestaw narzędzi dla zrównoważonego zarzadzania ośrodkami turystycznymi
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014. - 54 s.

Europejski system wskaźników turystycznych został opracowany specjalnie dla ośrodków turystycznych. Zaprojektowano go jako należący do szczebla lokalnego i kierowany na jego poziomie proces monitorowania zrównoważonego rozwoju ośrodków turystycznych, zarządzania nim i ulepszania ich. Przedmiotowy system opracowano na podstawie doświadczeń zebranych w ramach inicjatyw związanych z obowiązującym do tej pory systemem wskaźników i dostosowano go w oparciu o informacje zwrotne zgromadzone w wyniku badań w terenie przeprowadzonych w wielu różnych ośrodkach w Europie. System składa się z zestawu wskaźników, zestawu narzędzi i zbioru danych. Przygotowano go jako instrument, który może zostać wykorzystany i wdrożony przez każdy ośrodek turystyczny, bez konieczności odbycia jakiegokolwiek specjalistycznego szkolenia. Może on stanowić użyteczny sposób śledzenia osiągnięć ośrodka i podejmowania lepszych decyzji w zakresie zarządzania, a także wpływania na właściwe strategie. Obecny system ma strukturę 27 wskaźników podstawowych i 40 wskaźników dodatkowych. Można wykorzystywać je dobrowolnie, stosując je łącznie lub integrując z istniejącymi systemami monitorowania ośrodków. System jest elastyczny. Można go rozszerzać lub ograniczać, aby sprostać potrzebom danego ośrodka, interesom lokalnych zainteresowanych stron oraz konkretnym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem, z jakimi musi się zmierzyć dany ośrodek. Podstawową zasadą systemu wskaźników jest wspólna odpowiedzialność, zaangażowanie i proces decyzyjny w ramach ośrodka. Zaangażowanie grupy we wspólne działanie i pracę w celu gromadzenia i zgłaszania informacji jest doskonałym sposobem na skuteczne zarządzanie ośrodkiem turystycznym. (abstrakt oryginalny)

Czy wiesz, że

Czy wiesz, że… 10 praw, które przysługują obywatelom UE
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014. - 28 s.

Z obywatelstwem Unii Europejskiej łączy się wiele ważnych spraw – korzystamy z tego, że na naszym kontynencie panuje pokój, z faktu, że europejska gospodarka jest największa na świecie, i z możliwości swobodnego poruszania się, ale nie zawsze to doceniamy. Bycie obywatelem UE ma jednak także wpływ na małe sprawy, które decydują o jakości naszego życia każdego dnia. Mamy prawo odesłać wadliwy produkt zakupiony w internecie. Nie przepłacamy za roaming. Mamy prawo do odszkodowania, jeżeli nasz lot zostanie odwołany. To właśnie jest Europa w służbie obywateli. (abstrakt oryginalny)

Anna Tokarczyk

© 2009 Biblioteka Główna UEK