Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(43)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(43)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 27 lutego 2014 r.

W dniu 27 lutego 2014 roku o godz. 12.00 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, któremu przewodniczyła prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.

Na zebraniu obecnych było 12 osób.

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie planu finansowego wydatków Biblioteki Głównej na 2014 rok z realizacją w 2015 roku
  2. Sprawy różne

Ad 1.

Dyrektor BG przedstawiła założenia planu finansowego wydatków BG na 2014 r., którego realizacja przewidziana jest w 2015 r., w zakresie potrzeb związanych z zakupem książek i czasopism oraz opłat licencyjnych na dostęp do baz danych.

W związku z przyznaniem Bibliotece środków pieniężnych na zakup zbiorów bibliotecznych na poziomie ubiegłego roku, w wyniku czego wystąpiły braki pieniężne na pokrycie oszacowanych kosztów zakupu wydawnictw ciągłych do zrealizowania w 2015 r., Rada Biblioteczna uznała - w razie nieprzyznania brakujących kwot w tym względzie, za ważniejsze utrzymanie prenumeraty czasopism naukowych dla Katedr niż prenumeraty gazet dla Katedr i Jednostek Administracyjnych UEK. Gdyby jednak Biblioteka otrzymała zwiększenie budżetu przeznaczonego na prenumeratę czasopism, zostałby utrzymany planowany poziom zakupów tak dla czasopism, jak i dla gazet. Przewodnicząca RB poddała zaproponowane rozwiązanie pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 osób – RB jednomyślnie poparła wniosek.

Kalkulację oszczędności planu zakupu i prenumeraty czasopism i gazet przedstawiła kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych mgr B. Gągulska.

Dyrektor BG omówiła sytuację finansową dotyczącą oprawy książek i czasopism.
Do czasu, w którym odbywa się posiedzenie RB, nie zapadły jeszcze decyzje władz Uczelni o wysokości przyznanych środków w tym względzie. Oszczędności wydatków na oprawę przyniesie przejście na formę elektroniczną niektórych czasopism oraz wnikliwa selekcja oprawianych tytułów. W pierwszej kolejności oprawiane będą te, które są wykorzystywane w Czytelni Czasopism.

Ad 2.

Dyrektor BG poinformowała członków RB o akceptacji na styczniowym Senacie wszystkich pozytywnie zaopiniowanych przez RB propozycji zmian w regulaminie dotyczącym organizacji i zasad korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Uczelni, a także propozycji zmian Statutu UEK w zapisach dotyczących Bibliotek oraz o zatwierdzeniu wymagań kwalifikacyjnych dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej (rekomendowanych przez KDBASP i zaakceptowanych prze KRASP), stanowiących załącznik nr 7 do Statutu UEK.

Dyrektor BG poinformowała również o Zarządzeniu Rektora, które zmienia zapisy w Regulaminie organizacyjnym systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w zakresie kwalifikacji osób na stanowiska kierowników poszczególnych Oddziałów BG.

Na kolejnej RB omawiana będzie okresowa ocena bibliotekarzy dyplomowanych za lata akademickie 2010/11 do 2012/13, sprawozdanie z działalności BG za 2013 r. oraz propozycje przyznania corocznych nagród Rektora za 2013 r. dla pracowników BG.

W odpowiedzi na postulat wysunięty przez przedstawicieli Samorządu Studenckiego, poruszona będzie również sprawa wprowadzenia możliwości wypożyczeń nocnych weekendowych dla studentów.

Sprawozdała: Bożena Przęczek

© 2009 Biblioteka Główna UEK