Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(43)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(43)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 28 kwietnia 2014 r.

W dniu 28 kwietnia 2014 roku o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, któremu przewodniczyła prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.

Na zebraniu obecnych było 13 osób.

Porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie przez członków Rady Bibliotecznej okresowej oceny bibliotekarzy dyplomowanych
  2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej za 2013 rok
  3. Zaopiniowanie wniosków o coroczne nagrody Rektora dla pracowników Biblioteki Głównej
  4. Sprawy różne

Ad 1.

Przewodnicząca RB omówiła treść spotkania instruktażowego z 24 lutego 2014 roku, dotyczącego przeprowadzania ocen okresowych dla pracowników UEK, w którym uczestniczyła również Dyrektor BG.
Obecnie nie ma wypracowanego wzorca oceny okresowej dla bibliotekarzy dyplomowanych. Karta Oceny nie przystaje z punktu widzenia punktacji do tej grupy pracowników.

Przewodnicząca RB postawiła pod głosowanie wniosek o przeprowadzenie oceny pracowników - bibliotekarzy dyplomowanych w oparciu o analogiczne zasady, jakie funkcjonowały 3 lata temu podczas ostatniej oceny, z opisem słownym, a nie oceną parametryczną.
RB jednomyślnie poparła wniosek.

RB podjęła decyzję i zdeklarowała się z terminem do końca roku, że przedstawi na Senacie propozycję zmian Karty Oceny i klucza oceny pracowników - bibliotekarzy dyplomowanych. RB podjęła decyzję o podjęciu działań odnośnie pracy nad projektem takiej oceny.

Dyrektor BG przedstawiła okresową ocenę bibliotekarzy dyplomowanych:
2 osoby, które są bibliotekarzami dyplomowanymi od września 2013 roku, nie podlegają jeszcze ocenie.
W stosunku do pozostałych 4 osób, w porządku alfabetycznym, zostały przedstawione i zaopiniowane przez Dyrektor BG oceny w zakresie działalności dydaktycznej, organizacyjnej i naukowo badawczej.

Przewodnicząca RB, w imieniu Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. A. Pocztowskiego, przedstawiła opinię dotyczącą Dyrektor Biblioteki Głównej, mgr Elżbiety Golec-Nycz.

Ad 2.

Dyrektor BG omówiła w skrócie sprawozdanie z działalności BG za 2013 rok, które w pełnej wersji dostępne było do wglądu dla członków RB we wcześniejszym terminie.

Przewodnicząca RB postawiła wniosek o przyjęcie bez zastrzeżeń sprawozdania z działalności BG za 2013 rok.
RB jednomyślnie poparła wniosek.

Ad. 3.

Dyrektor BG zaproponowała kandydaturę bibliotekarza dyplomowanego, do nagrody Rektora za 2013 rok, za działalność organizacyjną, przedstawiając RB opinię o kandydatce.

Następnie Dyrektor BG przedstawiła listę pracowników zgłoszonych przez kierowników poszczególnych Oddziałów do ubiegania się o nagrodę Rektora za 2013 rok dla wyróżniających pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Wszystkie obecne na posiedzeniu osoby jednomyślnie poparły wnioski o przyznanie nagród za ubiegły rok.

Sprawozdała: Bożena Przęczek

© 2009 Biblioteka Główna UEK