Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(44)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(44)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Prenumerata czasopism w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
w 2015 roku

Przy zakupach czasopism i baz danych, biblioteki są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i rozwiązań wewnętrznych (w Uczelniach są to Regulaminy zamówień publicznych oraz ustalone zasady finansowania). W dniu 16 kwietnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych w zakresie podwyższenia progu stosowania ustawy Pzp oraz wprowadzenia zmian uwzględniających specyfikę działalności naukowo-badawczej i kulturalnej. Zasadnicza zmiana wprowadzana ustawą, z punktu widzenia bibliotekarzy, dotyczy podwyższenia progu zastosowania ustawy Pzp. Przewidziana w ustawie wysokość progu została zwiększona dla wszystkich zamawiających z 14 000 euro do 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 Pzp). Oznacza to, że do udzielania zamówień wyłączonych spod Pzp z uwagi na ich szacunkową wartość, nie jest konieczne spełnianie wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które określają zasady udzielenia zamówień wyłączonych z reżimu przepisów ustawy Pzp.[1]

Procedury obowiązujące przy zakupie wydawnictw ciągłych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Biblioteka Główna kupuje gazety i czasopisma dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni. Zakup odbywa się zgodnie z wymogami Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, plan rzeczowo-finansowy, plan zamówień publicznych i listy czasopism. Wykazy tytułów zagranicznych, polskich i polskich specjalnych, uwzględniają zapotrzebowanie Biblioteki Głównej, Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa, Katedr, Jednostek Administracyjnych oraz Bibliotek Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Dębicy i Nowym Targu. W związku z tym, że prenumerata czasopism wymaga przygotowania planu zamówień publicznych, Biblioteka Główna już na początku każdego roku, zbiera zapotrzebowania od poszczególnych jednostek i na tej podstawie dokonuje kalkulacji kosztów rocznej prenumeraty oraz sporządza listy gazet i czasopism do zaprenumerowania w roku następnym. Uaktualnianie wykazów czasopism odbywa się na podstawie zgłaszanych przez zainteresowane jednostki wniosków o nowe tytuły i rezygnacje, konsultowane każdorazowo z odpowiednimi organami Uczelni. Wszelkie zmiany w prenumeracie zagranicznej oraz prenumeracie polskiej dla Katedr opiniuje Rada Biblioteczna, natomiast propozycje czasopism polskich udostępnianych w Bibliotece pod kątem rezygnacji rozpatrywane są przez Komisję ds. Selekcji Zbiorów i konsultowane z Dyrektorem Biblioteki.

Procedura związana z prenumeratą czasopism dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbywa się w oparciu o następujące ustawy i rozporządzenia:

  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)
  • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 10.01.2014 r. nr R-0201-2/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do zarządzenia
    • załącznik zawierający Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych
  • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 02.07.2014 r. nr R-0201-29/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Przetarg nieograniczony na dostawę czasopism zagranicznych w 2015 r.

Zakup czasopism zagranicznych odbywa się w Bibliotece Głównej od wielu lat poprzez przetarg nieograniczony. W 2014 r. przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego również w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę czasopism zagranicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Postępowanie wiązało się z przygotowaniem wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu, opracowaniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, aktualizowaniem list czasopism, z uzgodnieniami zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z pracownikiem Działu Zamówień Publicznych, przygotowaniem odpowiedzi na pytania oferentów, sprawdzaniem ofert pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz oceną ofert. Postępowanie to zakończyło się podpisaniem umowy na dostawę czasopism w 2015 r. z firmą EBSCO Sp. z o. o. Jako instytucja akademicka mamy uprawnienia do zakupu czasopism w wersji drukowanej w cenach DDP dostępnych w ramach wszystkich licencji krajowych na bazy elektroniczne, finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W praktyce jest to nawet do 75% rabatu od ceny katalogowej dla czasopism następujących wydawców: Elsevier, Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers, Wiley, Oxford Journals /kolekcja Economics & Finance/, Cambridge University Press (CUP). Na 2015 r. Biblioteka Główna zaprenumerowała 166 tytułów czasopism importowanych. W przypadku trzech dzienników: Financial Times, Izvestija, Wall Street Journal Europe zrezygnowano z wersji drukowanej na rzecz dostępu on-line. Dzięki uzyskanym oszczędnościom można było zamówić dwa nowe tytuły zgłoszone przez pracowników naszej społeczności akademickiej jeszcze w 2013 r., a następnie rekomendowane do prenumeraty przez Radę Biblioteczną: The Banker + dodatek The Top 1000 World Banks Ranking oraz ISACA Journal.

Wykaz tytułów czasopism zagranicznych prenumerowanych w 2015 r.

L.p.Tytuł czasopismaISSNPRINT/ ONLINE
1AStA - ADVANCES IN STATISTICAL ANALYSIS1863-8171P
2AMERICAN ECONOMIC REVIEW + JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE + JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : APPLIED ECONOMICS + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : ECONOMIC POLICY + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : MACROECONOMICS + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : MICROECONOMICS0002-8282P
3AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY0002-9246P
4AMERICAN STATISTICIAN0003-1305P
5ANNALS OF APPLIED STATISTICS1932-6157P
6ANNALES: HISTOIRE,SCIENCES SOCIALES0395-2649P
7ANNALS OF PUBLIC AND COOPERATIVE ECONOMICS1370-4788P
8ANNALS OF REGIONAL SCIENCE0570-1864P
9ANNALS OF STATISTICS0090-5364P
10APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY0099-2240P
11APPLIED ECONOMICS + APPLIED FINANCIAL ECONOMICS + APPLIED ECONOMICS LETTERS0003-6846P
12APPLIED ECONOMICS QUARTERLY1611-6607P
13BANKER, THE + THE TOP 1000 WORLD BANKS RANKING /dodatek0005-5395P
14BFuP BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS0340-5370P
15BIOMETRIKA0006-3444P
16BLOOMBERG BUSINESSWEEK0007-7135P
17BROOKINGS PAPER ON ECONOMIC ACTIVITY0007-2303P
18CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW0008-1256P
19CAMBIO160211-285XP
20CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS + CONTRIBUTIONS TO POLITICAL ECONOMY0309-166XP
21CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS0008-4085P
22CHALLENGE0577-5132P
23CONTROLLING & MANAGEMENT REVIEW2195-8262P
24DECISION SUPPORT SYSTEMS0167-9236P
25DEUTSCH PERFEKT1861-1605P
26EAST WEST REVIEW OF LABOR LAW AND SOCIAL POLICY1381-5709P
27ECOLOGICAL ECONOMICS0921-8009P
28ECONOMETRICA0012-9682P + O
29ECONOMETRICS JOURNAL1368-4221P
30ECONOMIC GEOGRAPHY0013-0095P
31ECONOMIC JOURNAL0013-0133P
32ECONOMIC POLICY0266-4658P
33ECONOMICA0013-0427P
34ECONOMICS AND PHILOSOPHY0266-2671P
35ECONOMICS OF TRANSITION0967-0750P
36ECONOMIE APPLIQUEE0013-0494P
37ECONOMIST, THE0013-0613P
38L'ESPRESSO0423-4243P
39EUROPA WORLD OF LEARNING2165-1965P
40EUROPA WORLD YEAR BOOK0956-2273P
41EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE & TECHNOLOGY1438-7697P
42EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION0168-6577P
43EUROPEAN VOICE1370-6012P
44EUROPE-ASIA STUDIES0966-8136P
45L'EXPRESS INTERNATIONAL0014-5270P
46FEMINIST ECONOMICS1354-5701P
47FINANCIAL TIMESONLINE
48FINANZARCHIV0015-2218P
49FLEISCHWIRTSCHAFT0015-363XP
50FOOTWEAR SCIENCE1942-4280P
51FOREIGN POLICY0015-7228P
52FX & MM - The Journal of Foreign Exchange and Money Markets1351-5195P
53HARVARD BUSINESS REVIEW0017-8012P
54INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT0019-8501P
55INTERECONOMICS0020-5346P
56INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION0964-8305P
57INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW0969-5931P
58INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW0020-6598P
59INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING0169-2070P
60INTERNATIONAL LABOUR REVIEW0020-7780P
61INTERNATIONAL REVIEW OF RETAIL, DISTRIBUTION AND CONSUMER RESEARCH0959-3969P
62INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW0306-7734P
63INTERNATIONAL WHO IS WHO, THE0074-9613P
64ISACA JOURNAL1944-1967P
65IZVESTIJAONLINE
66JAHRBUCH FÜR WIRTSCHAFTSGESCHICHTE0075-2800P
67JAHRBÜCHER FÜR NATIONALÖKONOMIE UND STATISTIK0021-4027P
68JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS0883-7252P
69JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS0044-2372P
70JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES0021-9886P
71JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS0147-5967P
72JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH0093-5301P
73JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS0304-3878P
74JOURNAL OF ECONOMETRICS0304-4076P
75JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY0022-0507P
76JOURNAL OF ECONOMIC METHODOLOGY1350-178XP
77JOURNAL OF ECONOMICS0931-8658P
78JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION - REVUE D' INTEGRATION EUROPEENNES0703-6337P
79JOURNAL OF FINANCE0022-1082P
80JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION1042-9573P
81JOURNAL OF FORECASTING0277-6693P
82JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS0022-1821P
83JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS0022-1996P
84JOURNAL OF MARKETING0022-2429P
85JOURNAL OF MARKETING RESEARCH0022-2437P
86JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS0304-3932P
87JOURNAL OF MONEY, CREDIT AND BANKING0022-2879P
88JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY0022-3808P
89JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS0895-562XP
90JOURNAL OF PUBLIC ECONOMIC THEORY1097-3923P
91JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS0047-2727P
92JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE0022-4146P
93JOURNAL OF SOCIAL PHILOSOPHY0047-2786P
94JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION0002-9726P
95JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION0162-1459P
96JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: A ( Statistics in Society) + SIGNIFICANCE0964-1998P
97JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: B (Statistical Methodology)1369-7412P
98JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: C (Applied Statistics)0035-9254P
99JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE2043-085XP
100KÖLNER ZEITSCHRIFT FÜR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE0023-2653P
101KOMMERSANT DENGI2220-7732P
102KOMMERSANT VLAST1727-1967P
103KOZEVENNO-OBUVNAÂ PROMYSLENNOST'0023-4354P
104KYKLOS0023-5962P
105LOGISTIK FUR UNTERNEHMEN0930-7834P
106LONG RANGE PLANNING0024-6301P
107MACROECONOMIC DYNAMICS1365-1005P
108MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW0938-8249P
109MANAGEMENT SCIENCE0025-1909P
110MANAGING INFORMATION1352-0229P
111MARKETING. ZEITSCHRIFT FUR FORSCHUNG UND PRAXIS0344-1369P
112MARKETING REVIEW ST. GALLEN1865-6544P
113MELLIAND TEXTILBERICHTE0341-0781P
114MOCI - MONITEUR DU COMMERCE INTERNATIONAL, LE0026-9719P
115MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH1613-4125P
116NBER MACROECONOMICS ANNUAL0889-3365P
117NEW POLITICAL ECONOMY1356-3467P
118ORDO0048-2129P
119OXFORD ECONOMIC PAPERS0030-7653P
120OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY0266-903XP
121PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE0894-3214P
122PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS0048-3915P
123POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW0098-7921P
124POPULATION STUDIES0032-4728P
125QUANTITATIVE ECONOMICS1759-7323P + O
126QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS0033-5533P
127QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE, THE1062-9769P
128REGIONAL STUDIES + SPATIAL ECONOMIC ANALYSIS + TERRITORY, POLITICS, GOVERNANCE0034-3404P
129REVIEW OF ECONOMIC STUDIES, THE0034-6527P
130REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS0034-6535P
131REVIEW OF RADICAL POLITICAL ECONOMICS0486-6134P
132REVIEW OF WORLD ECONOMICS1610-2878P
133REVUE D' ECONOMIE REGIONALE ET URBAINE0180-7307P
134REVUE DU MARCHE COMMUN ET DE L'UNION EUROPEENNE0035-2616P
135REVUE FRANCAISE DE GESTION0338-4551P
136RMA JOURNAL1531-0558P
137SCANDINAVIAN ECONOMIC HISTORY REVIEW0358-5522P
138SOCIOLOGICAL THEORY0735-2751P
139SPIEGEL, DER0038-7452P
140TAX POLICY AND THE ECONOMY9892-8649P
141TEST0040-3946P
142TEXTILE RESEARCH JOURNAL0040-5175P
143THEORETICAL ECONOMICS1933-6837P + O
144TIME0928-8430P
145TOURISM MANAGEMENT0261-5177P
146UMWELTMAGAZIN0173-363XP
147VIERTELSJAHREHEFTE ZUR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG [DEUTSCHES INSTITUT]0340-1707P
148WALL STREET JOURNAL EUROPEONLINE
149WIRTSCHAFTSWOCHE0042-8582P
150WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK1026-2628P
151WORLD ECONOMY, THE0378-5920P
152ZfO ZEITSCHRIFT FÜHRUNG UND ORGANISATION0722-7485P
153ZEITSCHRIFT FÜR PERSONALFORSCHUNG0179-6437P
154ZFBF - Schmalenbachs Zeitschrift fuer Betriebswirtschaftliche Forschung (incl.Schmalenbach Business Review)0341-2687P

Zapytanie ofertowe na dostawę czasopism polskich w 2015 r.

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych z 16 kwietnia 2014 r. poprzez zwiększenie progu do 30 000 euro, a tym samym zwolnienie nas z obowiązku przetargowego, wpłynęła na zmianę procedury zakupu czasopism krajowych. W 2014 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę czasopism polskich w 2015 r. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dla pracowników Oddziału Wydawnictw Ciągłych było to pierwsze postępowanie ofertowe. Pojawiła się zatem konieczność gruntownego rozpoznania tematu. Prace polegały m.in. na przygotowaniu wniosku (załącznik nr 3 do Regulaminu) uruchamiającego postępowanie, przygotowaniu zapytania ofertowego, opracowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy oraz uaktualnieniu list czasopism. Zapytanie ofertowe wysłano do trzech potencjalnych wykonawców. Oferty przedstawiły dwie firmy. Po sprawdzeniu i porównaniu ofert pod względem merytorycznym i rachunkowym wybrano ofertę tańszą. Postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy na dostawę czasopism polskich z firmą Garmond Press - Kraków Sp. z o. o. oraz wypełnieniem protokołu, który stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. W 2015 r. prenumeratą objęto 265 tytułów gazet i czasopism. Istotne zmiany wśród czasopism dla Biblioteki dotyczą rezygnacji z dubletów. Decyzją Komisji ds. Selekcji Zbiorów wszystkie tytuły w wersji drukowanej zostały zredukowane do jednego egzemplarza. Dodano 22 tytuły, które w latach ubiegłych zamawiane były w zlikwidowanej już niestety - Księgarni Skarbnica.

Wykaz tytułów czasopism polskich prenumerowanych w 2015 r.

L.p.Tytuł czasopismaISSN
1ABC Jakości. Akredytacja, Badania, Certyfikacja1234-7248
2Acta Mycologica0001-625X
3Acta Poloniae Historica0001-6829
4Administratio Locorum1644-0749
5Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki1230-1159
6Archives of Environmental Protection2083-4772
7Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej0066-6874
8Bank i Kredyt0137-5520
9Bank. Miesięcznik Finansowo-Bankowy1230-9125
10Bezpieczeństwo i Higiena Żywności1643-4714
11Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka0137-7043
12Bibliografia Historii Polskiej0067-6721
13Bibliotekarz0208-4333
14Biuletyn Głównego Księgowego2084-5863
15Biuletyn Opakowaniowy1734-4603
16Brief1896-4826
17Buchalter0867-7204
18Businessman.pl1898-3162
19Cement Wapno Beton1425-8129
20Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics2080-0886
21Charaktery1427-695X
22Chemical and Process Engineering0208-6425
23Chemik0009-2886
24CHIP (z DVD)1230-817X
25Chrońmy Przyrodę Ojczystą0009-6172
26CIO Magazyn Dyrektorów IT1733-6651
27Control and Cybernetics0324-8569
28Controlling2080-962X
29Controlling i Rachunkowość Zarządcza1428-8117
30Cukiernictwo1643-9988
31Czasopismo Geograficzne0045-9453
32Człowiek i Społeczeństwo0239-3271
33Czysta Energia1643-126X
34Domy Spółdzielcze0137-7078
35Drewno1644-3985
36Dzieje Najnowsze0419-8824
37Dziennik Gazeta Prawna (wersja Premium)2080-6744
38Dziennik Polski0137-9089
39Edukacja i Dialog0866-952X
40Ekologia i Technika1230-462X
41Ekonomia i Środowisko0867-8898
42Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa0860-6846
43Ekonomista0013-3205
44Elektronika Praktyczna1230-3526
45Etyka0014-2263
46Facility Manager1732-0739
47Farby i Lakiery1230-3321
48Finanse Komunalne1232-0307
49Finansowanie Nieruchomości1733-4217
50Folia Oeconomica Cracoviensia0071-674X
51Food Forum2299-6346
52Food Lex2299-6486
53Food Service1231-2274
54Forbes. Profit1733-7291
55Forum Akademickie1233-0930
56Forum Budowlane1425-8773
57Gazeta Bankowa0860-7613
58Gazeta Finansowa2391-6079
59Gazeta Krakowska0137-9089
60Gazeta Ubezpieczeniowa1428-7501
61Gazeta Wyborcza0137-9089
62Geografia w Szkole0137-7566
63Globenergia1897-1288
64Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski w ... Roku1643-5435
65Gospodarka Materiałowa i Logistyka1231-2037
66Gospodarka Narodowa0867-0005
67Gospodarka Surowcami Mineralnymi0860-0953
68Handel1230-9664
69Handel Wewnętrzny0438-5403
70Handel Wewnętrzny w Polsce1899-7988
71Harvard Business Review Polska1730-3591
72Herito2082-310X
73Historyka0073-277X
74Home and Market (miesięcznik)1734-302X
75Hotelarz0137-7612
76Integracja1232-8510
77International Journal of Contemporary Management1643-5494
78Inwestor1897-4694
79Inwestycje Zagraniczne w Polsce1231-1103
80Inżynieria i Aparatura Chemiczna0368-0827
81Journal of Apicultural Science1643-4439
82Karta0867-3764
83Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski1426-790X
84Konsumpcja i Rozwój2083-6929
85Konsumpcja w Polsce1899-7996
86Kontrola Państwowa0452-5027
87Kosmetyka i Kosmetologia1231-4153
88Krakowski Rynek Nieruchomości1231-5745
89Kraków1733-0459
90Kronos1897-1493
91Kultura i Społeczeństwo0023-5172
92Kwartalnik Filozoficzny1230-4050
93Kwartalnik Historii Kultury Materialnej0023-5881
94Kwartalnik Historii Nauki i Techniki0023-589X
95Kwartalnik Historyczny0023-5903
96Kwartalnik Prawa Prywatnego1230-7173
97Laboratorium. Przegląd Ogólnopolski1643-7381
98Literatura na Świecie0324-8305
99Logistyka a Jakość1509-3719
100Logistyka. MT Magazynowanie, Transport, Automatyczna Identyfikacja1231-5478
101Magazyn Przemysłu Rybnego1428-362X
102Magazyn Wino1730-0193
103Marketing i Rynek1231-7853
104Marketing w Praktyce1425-8315
105Master of Business Administration1231-0328
106Miesięcznik Ubezpieczeniowy1732-2413
107MM Magazyn Przemysłowy0945-5485
108Monitor Księgowego1731-5786
109Monitor Podatkowy1231-1855
110Monitor Prawa Celnego i Podatkowego1732-5544
111Monitor Spółdzielczy0137-771X
112Murator0239-6866
113Nasza Przeszłość0137-3218
114National Geographic. Polska1507-5966
115Nauka1231-8515
116Nauki Inżynierskie i Technologie. Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego2080-5985
117Newsweek Polska1642-5685
118Nieruchomości. Prawo, Podatki, Praktyka1506-2899
119Notes Wydawniczy1230-0624
120Nowa Res Publica1230-2155
121Nowa Szkoła0029-537X
122Nowe Forum2300-6072
123Nowe Książki0137-8562
124Nowe Zeszyty Samorządowe1507-2738
125Nowe Życie Gospodarcze1234-5784
126Nowy Przemysł1429-866X
127Ochrona Środowiska1230-6169
128Odpady i Środowisko1508-9886
129Odra0472-5182
130Operations Research and Decision2081-8858
131Organizacja i Kierowanie0137-5466
132Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych0867-7433
133Orzecznictwo Sądów Polskich0867-1850
134Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna1234-5261
135Packaging Polska1509-1767
136Palestra0031-0344
137Pamięć.pl. Biuletyn IPN2084-7319
138Państwo i Prawo0031-0980
139Parkiet. Gazeta Giełdy (Plus)1231-2207
140PC World (z DVD)1689-4669
141Personel i Zarządzanie1641-0793
142Perspektywy1427-3543
143Piekarstwo2084-9370
144Podróże1505-3601
145Polimery0032-2725
146Polish Journal of Cosmetology1731-0083
147Polish Journal of Ecology1505-2249
148Polish Journal of Environmental Studies1230-1485
149Polish Journal of Food and Nutrition Sciences1230-0322
150Polish Journal of Microbiology1733-1331
151Polish Sociological Review1231-1413
152Polityka0032-3500
153Polityka Gospodarcza Polski w Integrującej się Europie1734-3488
154Polityka Społeczna0137-4729
155Polska Gazeta Transportowa1230-7599
156Polski Przegląd Kartograficzny0324-8321
157Poradnik Gazety Prawnej1234-5695
158Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego2083-5809
159Poznaj Swój Kraj0032-6151
160Poznaj Świat0032-6143
161Praca za Granicą2299-3924
162Praca i Zabezpieczenie Społeczne0032-6186
163Praca i Zdrowie1896-8082
164Prakseologia0079-4872
165Prawo Asekuracyjne1233-5681
166Prawo Europejskie w Praktyce1733-2036
167Prawo i Środowisko1234-8937
168Press. Media, Reklama, Public Relations1425-9818
169Problemy Zarządzania1644-9584
170Przedsiębiorczość i Zarządzanie1733-2486
171Przegląd Biblioteczny0033-202X
172Przegląd Budowlany0033-2038
173Przegląd Europejski1641-2478
174Przegląd Filozoficzny1230-1493
175Przegląd Geograficzny0033-2143
176Przegląd Historyczny0033-2186
177Przegląd Humanistyczny0033-2194
178Przegląd Komunikacyjny0033-2232
179Przegląd Legislacyjny1426-6989
180Przegląd Mleczarski0478-6599
181Przegląd Organizacji0137-7221
182Przegląd Podatkowy. Podatki, Cła, Giełdy0867-7514
183Przegląd Polityczny1232-6488
184Przegląd Prawa Handlowego1230-2996
185Przegląd Prawa Publicznego1896-8996
186Przegląd Psychologiczny0048-5675
187Przegląd Rusycystyczny0137-298X
188Przegląd Sądowy0867-7255
189Przegląd Socjologiczny0033-2356
190Przegląd Statystyczny0033-2372
191Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie1427-6119
192Przegląd Urbanistyczny2080-9336
193Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego0137-5490
194Przegląd Zachodni0033-2437
195Przemysł Drzewny0373-9856
196Przyroda Polska0552-430X
197Psychologia Społeczna1896-1800
198Pszczelarstwo0478-7080
199Puls Biznesu1427-6852
200Rachunkowość0481-5475
201Rachunkowość Budżetowa1428-8176
202Renowacje i Zabytki1643-2029
203Rocznik StrategicznyISBN
204Roczniki Biblioteczne0080-3626
205Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych0080-3634
206Roczniki Historyczne0324-8585
207Roczniki Państwowego Zakładu Higieny0035-7715
208Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny0035-9629
209Rynek Energii1425-5960
210Rynek Kolejowy1644-1958
211Rynek Turystyczny1230-2716
212Rynki Alkoholowe1233-8818
213Rzeczoznawca Majątkowy1233-054X
214Rzeczpospolita (pakiet plus)0208-9130
215Samorząd Terytorialny0867-4973
216Serwis Administracyjno-Samorządowy1426-112X
217Serwis Prawno-Pracowniczy P-P1234-8325
218Sprawy Międzynarodowe0038-853X
219Studia Demograficzne0039-3134
220Studia Europejskie1428-149X
221Studia Historyczne0025-1429
222Studia Medioznawcze1641-0920
223Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny2081-4488
224Studia Polityczne1230-3135
225Studia Prawnicze0039-3312
226Studia Prawno-Ekonomiczne0081-6841
227Studia Regionalne i Lokalne1509-4995
228Studia Socjologiczne0039-3371
229Środowisko. Ogólnopolski Biuletyn Ekologiczny1230-9842
230Świat Butów1428-3905
231Świat Nauki0867-6380
232Świat w Liczbach (red. Jan Kądziołka)ISBN
233Towaroznawcze Problemy Jakości1733-747X
234Transport Miejski i Regionalny1732-5153
235Traveler1507-9566
236Trzeci Sektor1733-2265
237Turyzm0867-5856
238Tworzywa Sztuczne w Przemyśle2082-6877
239Tygodnik Powszechny0041-4808
240Tygodnik Solidarność0208-8045
241Unia Europejska.pl2084-2694
242Wiadomości Chemiczne0043-5104
243Wiadomości Statystyczne0043-518X
244Wiadomości Turystyczne1641-2451
245Wieś i Rolnictwo0137-1673
246Wprost0209-1747
247Wspólnota0867-0935
248Wycena1230-8781
249Zagadnienia Ekonomiki Rolnej0044-1600
250Zagadnienia Informacji Naukowej0324-8194
251Zagadnienia Naukoznawstwa0044-1619
252Zamówienia Publiczne. Doradca1428-3530
253Zapiski Historyczne0044-1791
254Zarządzanie Biblioteką2081-1004
255Zarządzanie Jakością1734-3534
256Zarządzanie Przedsiębiorstwem1643-4773
257Zarządzanie Zasobami Ludzkimi1641-0874
258Zdrowie Publiczne0044-2011
259Zeszyty Literackie0751-0357
260Zeszyty Metodyczne Rachunkowości1429-396X
261Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie0137-2599
262Zeszyty Prasoznawcze0555-0025
263Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości1641-4381
264Żywienie Człowieka i Metabolizm0209-164X
265Żywność Nauka Technologia Jakość1425-6959

Zakup czasopism polskich specjalnych w 2015 r.

W 2014 r. przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt 8), celem zaprenumerowania czasopism polskich specjalnych. Postępowanie wiązało się z przygotowaniem wniosku (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz uaktualnieniem list czasopism do zaprenumerowania w 2015 r. W grupie czasopism specjalnych znajdują się tytuły zamawiane bezpośrednio u wydawców. Biblioteka Główna zamawia pełną ofertę Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Krakowie, prasę fachową SIGMA-NOT wraz z dostępem elektronicznym do numerów archiwalnych prenumerowanych czasopism tzw. prenumeratę w wersji PLUS oraz publikacje Biblioteki Narodowej. Osobną listę stanowią tytuły czasopism, które ukazują się nieregularnie z nie dającą się przewidzieć częstotliwością, a których zamówienie bądź zakup wyłącznie u dostawców indywidualnych, gwarantuje kompletność zbiorów konieczną dla celów naukowo-dydaktycznych.

Wykaz tytułów czasopism polskich specjalnych prenumerowanych w 2015 r.

Dostawca - SIGMA-NOT (prenumerata PLUS)

L.p.Tytuł czasopisma
1Atest
2Aura
3Chłodnictwo
4Gospodarka Mięsna
5Gospodarka Wodna
6Opakowanie
7Problemy Jakości
8Przegląd Gastronomiczny
9Przegląd Papierniczy
10Przegląd Piekarski i Cukierniczy
11Przegląd Włókienniczy
12Przegląd Techniczny
13Przegląd Zbożowo-Młynarski
14Przemysł Chemiczny
15Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny
16Przemysł Spożywczy
17Szkło i Ceramika

Dostawca - Biblioteka Narodowa

L.p.Tytuł czasopisma
1Bibliografia Bibliografii Polskich
2Polska Bibliografia Bibliologiczna
3Rocznik Biblioteki Narodowej

Dostawcy indywidualni

L.p.Tytuł czasopisma
1Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
2Handel Wewnętrzny. Zeszyty Specjalne
3Logistyka w Polsce. Raport / \ [Instytut Logistyki i Magazynowania]
4Studia Bibliologiczne / \ Uniwersytet Śląski
5Studia o Książce i Informacji / \ pod red. Małgorzaty Komzy
6Zarządzanie w Kulturze / \ [Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego]
7Zeszyty Naukowe (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)

Podsumowanie

Pracownicy Oddziału Wydawnictw Ciągłych uczestniczą w procedurach zamówień publicznych w zakresie zakupu czasopism, m.in. opracowują listy tytułów, opisy przedmiotu zamówienia, wzory umów, są odpowiedzialni za ocenę merytoryczną i rachunkową ofert. Każda istotna zmiana w ustawie Prawo zamówień publicznych, w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie czy zasadach finansowania Uczelni stawia przed nimi nowe wyzwania. Wymaga od bibliotekarzy nie tylko znajomości przedmiotu, ale przede wszystkim zmusza do zapoznania się ze zmianami i wielokrotnie przeorganizowania działań, opracowania nowych procedur itp. W perspektywie tworzenia planu rzeczowo-finansowego i w obliczu szukania oszczędności w zakresie prenumerowanych tytułów, przed zespołem stoją kolejne zadania.

Bernadetta Gągulska

  1. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, http://www.uzp.gov.pl.
© 2009 Biblioteka Główna UEK