Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(44)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(44)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Baza danych SpringerLink

Baza danych SpringerLink należąca do koncernu wydawniczego Springer, Part of Science + Business Media, jest wiodącą na świecie witryną zapewniającą środowisku akademickiemu, instytucjom naukowym oraz bibliotekom wysokiej jakości treści naukowe i usługi informacyjne.

Serwis oferuje bogatą kolekcję czasopism, książek, encyklopedii, protokołów oraz serii wydawniczych. Ze względu na swój zakres tematyczny – STM (Science, Technology, Medicine) portal SpringerLink powinien szczególnie zainteresować studentów Wydziału Towaroznawstwa poszukujących literatury m.in. na temat: żywności i odżywiania, technologii i produkcji żywności, toksykologii, mikrobiologii, biotechnologii, fizyki, chemii, materiałoznawstwa – włókienniczego, skórzanego, opakowań, metali, ekologii, alternatywnych źródeł energii, projektowania produktów, zarządzania jakością i organizacji produkcji.

Rysunek 1 Strona koncernu Springer

Rysunek 2 Springer: Nauki o żywności i żywieniu

Rysunek 3 Springer

Biblioteka UEK otrzymuje dostęp do SpringerLink od roku 2010 dzięki ogólnokrajowej licencji finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego - kolekcja dostępna również na serwerze ICM - ScienceServer w ICM.

Poza szerokim zakresem tematycznym portalu, przewagą SpringerLink jest dostępność źródeł pełnotekstowych - kolekcja krajowa to blisko 2 tys. tytułów czasopism bieżących i 16.700 tys. tytułów książek oraz 26 serii wydawniczych wydawanych przez koncern.

Wydawnictwa elektroniczne SpringerLink dostępne są za pośrednictwem Biblioteki Głównej UEK w zakładce E-źródła/Zdalny dostęp.

Rysunek 5 Login: nr z legitymacji – pod kodem kreskowym; hasło: nr dowodu osobistego

Po zalogowaniu się na stronie SpringerLink za pośrednictwem BG UEK, użytkownik może przeszukiwać bazę w dwóch edycjach: akademickiej oraz badania i rozwój (rys. 4 i 5).

Wersja Academic edition podzielona jest wg dyscyplin: Architektura i Wzornictwo; Astronomia; Nauki Biomedyczne; Biznes i Zarządzanie; Chemia; Informatyka; Nauki o Ziemi i Geografia; Ekonomika; Edukacja i Język; Energia; Inżynieria; Nauki o środowisku; Nauki o Żywności i Żywieniu; Prawo; Nauki biologiczne; Materiały; Matematyka; Medycyna; Filozofia; Fizyka; Psychologia; Zdrowie publiczne; Nauki społeczne i Statystyka (rys. 6).

Rysunek 6 SpringerLink – edycja akademicka

Przykładowo, przeglądając zakładkę: Food Science & Nutrition – znajdziemy 200 562 publikacji w postaci pełnotekstowej oraz 4 264 dostępnych abstraktów i spisów treści z możliwością zakupu publikacji w Springer Shop (rys. 7).

Rysunek 7 Zakładka Food Science & Nutrition

Ułatwieniem podglądu uzyskanych wyników jest zakładka (z lewej strony), która szczegółowo określa ilość znalezionych publikacji wg rodzaju (książki, czasopisma, artykuły, rozdziały, źródła encyklopedyczne). Ponadto, czytelnik może przeglądać źródła na wybrany temat w powiązaniu z innymi dyscyplinami i subdyscyplinami, wg konkretnych tytułów czasopism oraz wg języka publikacji (rys. 6, 7, 8).

Rysunek 8 Szcegółowa zakładka wyników

Wersja Springer Research & Development: jest podzielona wg sektorów przemysłu: Motoryzacyjny; Lotniczy; Biotechnologiczny; Produkcja chemiczna; Przemysł opakowaniowy; Elektronika; Energia i Środowisko; Inżynieria; Finanse, Biznes i Bankowość; Zdrowie i szpitale; IT & Software; Prawo; Stal i materiały; Ropa, gaz i geologia; Farmacja; Telekomunikacja (rys. 9).

Rysunek 9 Springer for Research & Development – edycja wg. sektorów

I tak: w zakładce Materials & Steel (rys. 9) czytelnik znajdzie kolekcję: 4 052 książek i 112 tytułów czasopism o łącznej zawartości 666 142 dokumentów. Ponadto SpringerLink proponuje najnowsze publikacje z tej branży (rys. 10). Podobnie jak w wersji akademickiej, z lewej strony znajduje się zakładka z informacją o ilości publikacji w odniesieniu do konkretnych zagadnień (rys. 10).

Rysunek 10 Springer for Research & Development – Sektor Materials & Steel

Rysunek 11 Sektor Materials & Steel –proponowane wydawnictwa

Przeszukiwanie zawartości bazy według autorów, tytułów, słów kluczowych, afiliacji itp. ułatwiają funkcje wyszukiwania prostego (rys. 12) i zaawansowanego (rys. 13). Szczegółowe informacje jak posługiwać się wyszukiwaniem zaawansowanym znajdują się zakładce SearchTips. (rys. 15)

Rysunek 12 Wyszukiwanie proste

Rysunek 13 wyszukiwanie zaawansowane

Rysunek 14 Wyniki wyszukiwania zaawansowanego: bezpieczna żywność + 2014 r. + pełne teksty

W przypadku wątpliwości dotyczącej opcji wyszukiwania zaawansowanego, podpowiedzią dla czytelnika jest zakładka ze wskazówkami: SearchTip.

Rysunek 15 Wskazówki dotyczące wyszukiwania

Czasopisma

Kolekcja czasopism SpringerLink w ramach krajowej licencji, to blisko 2 000 tytułów bieżących oraz ok. 390 tytułów czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1 290 tytułów dostępne są głębokie archiwa do pierwszego wolumenu włącznie). Przykładowo, przeglądając czasopisma w ramach jednej z dyscyplin, czytelnik uzyska wynik opiewający na setki tysięcy publikacji w formie pełnotekstowej. Biorąc pod uwagę, że wiele z tytułów jest wprowadzonych do bazy od pierwszego numeru, warto wprowadzić filtry przeszukiwania np. wg roku, tytułu czasopisma, dyscypliny lub języka publikacji (patrz lewa zakładka).

Rysunek 16 Czasopisma nt. żywności i żywienia

Przeglądając każdy z tytułów czasopisma, uzyskamy szczegółową informację: ile jest dostępnych numerów w ramach tytułu, ile artykułów, za jaki okres czasowy oraz ile z nich znajduje się w otwartym dostępie (bez logowania) (rys. 16).

Na przykład: European Food Research and Technology jest dostępny w bazie SL od 1898 do 2014 roku, w 239 tomach, 1 588 numerach i 24 316 artykułach. Jednocześnie w otwartym dostępie (bez logowania) można przeczytać 81 artykułów (rys. 17).

Rysunek 17 Informacja o czasopiśmie wraz z szybkim podglądem.

Każdy numer czasopisma czy artykułu ma możliwość szybkiego podglądu zawartości – prawy górny róg (rys. 17 i 18).

Rysunek 18 Wersja artykułu PDF i z poziomu interfejsu wydawcy

Dodatkowo, artykuły posiadają łatwe w użyciu łącza wiążące z abstraktem, spisem treści, autorami, pełnym tekstem, bibliografią oraz powiązanymi z artykułem innymi publikacjami (rys 19, 20, 21).

Rysunek 19 Powiązania artykułu

Oto przykład bibliografii posiadającej aktywne linki odsyłające do wykorzystanych przez autora źródeł (rys. 20, 21).

Rysunek 20 Bibliografia z aktywnymi linkami

Rysunek 21 Bezpośredni link publikacji.

Natomiast wersja PDF umożliwia czytanie artykułu w bazie jak w wersji papierowej, tym samym może być podana w bibliografii pracy dyplomowej jako oryginalna, z uściśleniem numeracji stron (rys. 23).

Rysunek 22 Abstrakt artykułu z szybkim podglądem i plikiem PDF.

Rysunek 23 Wersja PDF artykułu

Książki

To, co wyróżnia SpringerLink spośród pozostałych baz dostępnych za pośrednictwem zdalnego dostępu BG UEK, to kolekcja elektronicznych książek umożliwiających śledzenie najnowszej literatury obcej z zakresu STM – Science, Technology, Medicine. Studentów WT zainteresuje również kolekcja książek Bussines & Management z zakresu zarządzania i produkcji. Wszystkie te publikacje są dostępne w ramach licencji krajowej (blisko 17 tyś.) i można je pobrać w pliku PDF. Poniżej kilka przykładów książek dostępnych on-line za pośrednictwem SpringerLink:

Rysunek 24 E-book - kryterium wyszukiwawcze: żywność funkcjonalna + pełne teksty

Rysunek 25 Wersja elektroniczna książki z szybkim podglądem

Rysunek 26 Kryterium wyszukiwawcze: materiałoznawstwo + e-książki

Rysunek 27 Książka w wersji elektronicznej – PDF rozdziałów.

Rysunek 28 Kryteria wyszukiwawcze: B&M+ Inżynieria + Produkcja + Książki + J. angielski

Serie wydawnicze

Serie wydawnicze udostępniane w postaci pełnotekstowej to 26 tytułów z różnych dziedzin nauki, w sumie blisko 11 tys. Oto przykład serii: Food Science i publikacji wydanych w jej ramach (rys. 29, 30, 31).

Rysunek 29

Rysunek 30

Rysunek 31

Alerty i My Springer

SpringerAlerts umożliwia, po zarejestrowaniu się na stronie, uzyskanie bieżącej informacji na temat opublikowanych w ostatnim czasie książek i artykułów z określonej dziedziny.

Rysunek 32 Funkcja SpringerAlerts

Rysunek 33 Funkcja My Springer

Funkcja My Springer umożliwia:

  • zarządzanie danymi,
  • zarządzanie alertami w opcji Springer Alert,
  • zapisywanie historii przeszukiwań i słów kluczowych,
  • zamieszczanie on-line recenzji,
  • zamawianie książek w SpringerShop.

Otwarty dostęp

SpringerOpen zapewnia otwarty dostęp do ponad 195 recenzowanych czasopism oraz ponad 50 książek obejmujących wszystkie dziedziny nauki, techniki, medycyny, nauk humanistycznych i nauk społecznych.

Rysunek 34

W ramach krajowej licencji akademickiej Springer, działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom (pracownikom naukowym i studentom) bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice.

SpringerLink to wielodziedzinowa, interaktywna baza danych, umożliwiająca dostęp do wysokiej jakości publikacji, która dzięki nowoczesnym narzędziom i funkcjom pozwala czytelnikowi na śledzenie bogatej kolekcji elektronicznych czasopism, książek, informatorów i innych publikacji. Zasoby SpringerLink, udostępniane za pośrednictwem zdalnego dostępu BG UEK, niewątpliwie wzbogacą bibliografię pracy dyplomowej o wydawnictwa drugiej, pod względem wielkości i poziomu, oficyny wydawniczej specjalizującej się wydawnictwach fachowych STM – Science, Technology & Medicine.

Anna Masłowska

© 2009 Biblioteka Główna UEK