Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(47)/2016
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(47)/2016
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się raz w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Międzynarodowe Seminarium Treningowe Centrów Dokumentacji Europejskiej, 2-3 czerwca 2016, Bruksela

W dniach 2 i 3 czerwca w Brukseli odbyło się międzynarodowe Seminarium Treningowe Centrów Dokumentacji Europejskiej. Uczestniczyło w nim prawie stu uczestników reprezentujących Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) z 24 państw członkowskich Unii Europejskiej. W skład polskiej delegacji wchodzili Paweł Mielczarek oraz Wiktor Poźniak (Biblioteka Kolegium Europejskiego w Natolinie), Anna Tokarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Ewa Błaszczyk (Biblioteka Śląska), Piotr Nowak (Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku) oraz Jakub Ciorapiński (Punkt Informacyjny przy Regionalnym Przedstawicielstwie KE we Wrocławiu).

Od czasu założenia sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej kilkadziesiąt lat temu, znacznie zmieniła się ich rola. Centra nie tylko gromadzą, opracowują i udostępniają materiały i dokumenty związane z Unią Europejską, ale też - jak podkreśliła Viviane Hoffmann z Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej w swoim powitaniu uczestników seminarium - Centra aktywnie uczestniczą w procesie informowania obywateli, poprzez organizację wystaw i debat, odpowiedzi na zapytania oraz realizację wydarzeń komunikacyjnych.

Dlatego też celem dwudniowego seminarium szkoleniowego było zapoznanie pracowników CDE z najważniejszymi bieżącymi zagadnieniami, trendami i priorytetami (w tym politycznymi), nad którymi pracują agencje i instytucje Unii Europejskiej, oraz prezentacja najnowszych projektów dokumentacyjno-informacyjnych bibliotek organów unijnych.

Pierwszy dzień seminarium rozpoczął się wykładem Tatu Liimatainen, członka gabinetu Jyrki Katainena wiceprzewodniczącego ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności (Komisja Europejska), na temat Planu inwestycyjnego dla Europy. W trakcie wystąpienia przedstawiono 3 filary planu oraz jego najważniejsze cele. Jednym z najlepszych dostępnych źródeł informacyjnych na temat Planu inwestycyjnego jest strona internetowa umieszczona na platformie Rady Europejskiej http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/investment-plan/. Większość informacji tam zamieszczonych jest w języku polskim.

Kolejny wykład poprowadzony przez Erica von Bresca z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej dotyczył roli funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w kształtowaniu priorytetów politycznych Komisji Europejskiej. Przedstawiono w nim również główne obszary inwestycji Unii Europejskiej oraz Portal Otwartych Danych na temat europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Portal Otwartych Danych to platforma zbierająca informacje oraz dane liczbowe ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i przedstawiająca je w formie kompleksowych analizach dotyczących finansowania i budżetów projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych i krajowych. Portal Otwartych Danych jest ogólnie dostępny pod adresem https://cohesiondata.ec.europa.eu. Niestety interfejs nie został jeszcze przetłumaczony na język polski, mimo to zachęcam do zapoznania się np. z profilem Polski pod adresem https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/PL.

Po przerwie uczestnikom seminarium zaproponowano udział w dwóch z czterech dostępnych sesji informacyjnych na temat: jednolitego rynku cyfrowego, Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP), kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej lub programu Horizon 2020. Niestety już w trakcie sesji odwołany został wykład poświęcony kwestii kryzysu migracyjnego ze względu na nieobecność prowadzącego.

Sesja informacyjna na temat Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji miała głównie na celu dyskusję na temat mitów i faktów dotyczących TTIP oraz przedstawienie aktualnych i rzetelnych źródeł informacji udostępnianych przez Komisję Europejską jeśli chodzi o to zagadnienie. W związku z licznymi zarzutami na temat tajności negocjacji handlowych TTIP oraz przeważającej negatywnej opinii publicznej ich dotyczącej, w trakcie sesji zaprezentowano najbardziej wartościowe źródła informacyjne oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Obecnie większość informacji dotyczących negocjacji TTIP można uzyskać w języku polskim na stronie internetowej http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_pl.htm.

Kolejna sesja informacyjna, w której brałam udział, została poświęcona programowi Horizon 2020 - największemu Programowi Ramowemu UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Obecnie duży nacisk został położony na przyciągnięcie do programu przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach idei: jeden pomysł, jeden naukowiec, jedno przedsiębiorstwo. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które zazwyczaj napotykają wiele barier przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacji, korzystają w ramach programu z zaplecza naukowego i bazy zasobów kadrowych Horizon 2020, otrzymując również zwrot kosztów rocznego zatrudnia naukowców. Należy jednak wspomnieć, że wymogiem dla kadry naukowej chcącej się zgłosić do tego konkretnego programu, jest posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora.

Popołudniowy cykl wykładów został rozpoczęty prezentacją na temat Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, biblioteki Parlamentu Europejskiego i źródeł w niej dostępnych oraz omówieniem roli Obserwatorium Legislacyjnego Parlamentu Europejskiego. Przypomniano również, że Parlament Europejski udostępnia portal „Think Tank - Dokumenty przydatne przy opracowywaniu nowych aktów prawnych UE” http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/home.html, zawierający pełne teksty badań naukowych, dokumentów programowych, analiz i ekspertyz wykorzystywanych przez europosłów w ich pracy.

Kolejne spotkanie w ramach sesji popołudniowej zostało poświęcone działalności i projektom informacyjnym realizowanym w Archiwach Historycznych Unii Europejskiej we Florencji.

Pierwszy dzień seminarium zakończył się uroczystym obiadem i nieoficjalnymi już dyskusjami na temat działalności Centrów Dokumentacji Europejskiej w różnych krajach i miastach państw należących do Unii Europejskiej.

Drugi dzień seminarium został rozpoczęty wystąpieniem Alessandro Giordani z Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej, na temat możliwości nawiązania dialogu pomiędzy Centrami Dokumentacji Europejskiej i punktami sieci Europe Direct a obywatelami, oraz sposobów na efektywniejsze dotarcie do odbiorców z informacją o działaniach Unii Europejskiej i jej polityce.

Kolejne sesje informacyjne dotyczyły nowej multiwyszukiwarki zasobów bibliotecznych Komisji Europejskiej Find-eR oraz portalu EU Bookshop. Multiwyszukiwarka Find-eR indeksuje źródła informacji dostępne w Bibliotece Komisji Europejskiej oraz miliony pełnotekstowych książek i czasopism dostępnych w Internecie w ramach repozytoriów szkół wyższych i placówek naukowych oraz platform tekstów Open Access. Multiwyszukiwarka Find-eR jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/libraries/, można w niej wyszukiwać także stosując terminy w języku polskim.

Portal EU Bookshop jest jednym z podstawowych źródeł dostępu do publikacji wydawanych przez instytucje Unii Europejskiej, zarówno wydawnictw zwartych, jak i czasopism. Centra Dokumentacji Europejskiej mogą zamawiać takie publikacje za darmo w wersji papierowej. W wersji elektronicznej są one dostępne dla wszystkich bez żadnych opłat. Zawartość portalu EU Bookshop można przeglądać pod adresem https://bookshop.europa.eu/en/home/.

Podczas krótkiego wykładu kończącego seminarium Antonis Papacostas z Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji pożegnał uczestników oraz poinformował, że Komisja Europejska z uwagą przyjęła raport z prac paneuropejskiej grupy roboczej ds. przyszłości sieci CDE Looking to the future, niestety na chwilę obecną nie podjęto jeszcze działań, które miałyby na celu wdrożenie wniosków i sugestii zawartych w tym dokumencie.

Anna Tokarczyk

© 2009 Biblioteka Główna UEK