Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(47)/2016
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(47)/2016
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

XXII Ogólnopolski Zjazd Sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Katowice, 11-13 maja 2016 r.

Uczestnicy zjazdu zostali powitani przez pana Rafała Szyndlauera, koordynatora sieci CDE w Polsce z ramienia Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, pana Wiktora Poźniaka, dyrektora Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie i koordynatora krajowego CDE z ramienia sieci oraz pana profesora Jana Malickiego, dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Następnie prof. Jan Malicki oprowadził uczestników spotkania po śródmieściu Katowic, przybliżył historię miasta, pokazał i opowiedział o najciekawszych miejscach stolicy Górnego Śląska. Na zakończenie spaceru odbyło się zwiedzanie budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Drugiego dnia spotkania miało miejsce uroczyste otwarcie zjazdu przez prof. zw. dra hab. Jana Malickiego, dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach, a następnie program zjazdu przedstawili panowie Rafał Szyndlauer oraz Wiktor Poźniak.

Wykład inauguracyjny o działalności i znaczeniu Biblioteki Śląskiej dla regionu wygłosił prof. zw. dr hab. Jana Malicki, dyrektor BŚ. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa dotyczącego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz nauk społecznych i humanistycznych. Jest także prężnym ośrodkiem kultury, miejscem wystaw, koncertów i spotkań autorskich.

Pan Rafał Szyndlauer przedstawił referat pt. „Kryzys migracyjny w Europie i na Bliskim Wschodzie – najważniejsze informacje z punktu widzenia działalności komunikacyjnej CDE”. Uczestnicy mogli zapoznać się z głównymi problemami oraz największymi wyzwaniami dotyczącymi migracji zarówno w Polsce, jak i Europie.

Kolejny wykład pt. „Stan i perspektywy Unii Europejskiej” zaprezentował prof. zw. dr hab. Tadeusz Sporek, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wykład poświęcony został stanowi obecnemu i perspektywom dalszego poszerzenia Unii Europejskiej oraz jej relacjom zewnętrznym.

Wieczorem uczestnicy zjazdu zwiedzili Kopalnię Guido w Zabrzu, w której znajduje się najgłębiej położona w kopalni węgla kamiennego, trasa turystyczna w Europie. Odwiedzający w trakcie dwugodzinnej wycieczki mogli się przekonać jak wygląda górnicza szychta, w jakich warunkach wydobywa się węgiel oraz co może się stać z kopalnianym chodnikiem, który nie jest zabezpieczony obudową górniczą.

Trzeciego dnia konferencji Witold Naturski, kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce przedstawił założenia planu inwestycyjnego dla Europy jako priorytetu komunikacyjnego Komisji Europejskiej na rok bieżący. Plan inwestycyjny ma na celu usunięcie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie pomocy technicznej projektom inwestycyjnym a także efektywne wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych. Kolejna część spotkania poświęcona była sprawom dotyczącym sieci CDE.

Pan Wiktor Poźniak przedstawił sprawozdanie z prac paneuropejskiej grupy roboczej ds. funkcjonowania sieci CDE pt. Reforma sieci CDE w Europie. Zaprezentowane zostały szczegółowe wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ośrodków stanowiące punkt wyjściowy do dalszych prac podjętych na dwudniowym spotkaniu Pan-European Working Group w Madrycie w październiku 2015 r. Rezultaty prac grupy roboczej zostały zawarte w raporcie "Looking to the future". (http://www.library.coleurop.pl/documents/edc_pewg_final_report.pdf) Referent poinformował, że dotychczas nie ma informacji z Brukseli, czy podjęte zostały jakiekolwiek dalsze kroki lub decyzje w kwestii reformy pracy sieci i jej dalszego funkcjonowania.

Przedstawiciele poszczególnych Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce omówili sytuację w swoich ośrodkach CDE oraz przybliżyli plany komunikacyjne na 2016 rok. Planowane są między innymi, podobnie jak i w poprzednim roku, debaty oxfordzkie.

Prof. Marcin Szewczyk z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie mówił o otwarciu ośrodka sieci CDE w siedzibie swojej uczelni, planowanym na czerwiec 2016 r. Uczelnia rzeszowska uzyskała pozytywną rekomendację Rafała Szyndlauera, która została wydana po jego wizycie i rozmowach w władzami WSIiZ w Rzeszowie w marcu br.

Następnie prezentację pt. Współpraca kluczem do sukcesu. Wspólne działania PIE ED oraz CDE pokazała pani Małgorzata Sołtys, konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice. Wspólnie organizowane są debaty, wystawy i konkursy, obydwa ośrodki prowadzą wspólny harmonogram imprez i wspierają się wzajemnie.

Na koniec uczestnicy spotkania zwiedzili Bibliotekę Śląską. (http://www.bs.katowice.pl) Pan Remigiusz Lis, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. rozwoju przedstawił prezentację „Śląska Biblioteka Cyfrowa i regionalny klaster informacyjny”, połączoną ze zwiedzaniem pracowni digitalizacji. W ŚBC (http://sbc.org.pl/dlibra) udostępniane są cyfrowe kopie cennych zabytków piśmiennictwa przechowywanych na Śląsku.

W czytelni Zbiorów Specjalnych odbył się pokaz książek i rękopisów ze zbiorów Biblioteki Śląskiej.

Następnie wszyscy udali się do magazynów aby obejrzeć zautomatyzowany Magazyn Wysokiego Składowania. System wysokiego składowania oraz metoda szybkiego przesyłania książek umożliwiają realizację zamówienia w ciągu 17 minut.

Na koniec uczestnicy spotkania odwiedzili czytelnię Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Uczestników zjazdu pożegnała dr Katarzyna Grabowska-Pławecka, kierownik Działu Czytelń Biblioteki Śląskiej i koordynator Centrum Dokumentacji Europejskiej w Katowicach oraz panowie Rafała Szyndlauer i Wiktora Poźniak.

Zdjęcia z konferencji w galerii Biblioteki Śląskiej.(http://galeria.bs.katowice.pl/?page_id=74&album=14&gallery=1864)

Magdalena Bednarek

© 2009 Biblioteka Główna UEK