Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(47)/2016
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(47)/2016
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Poniżej prezentujemy czasopisma nabywane przez Oddział Wydawnictw Ciągłych w ramach prenumeraty, darów i wymiany. Omawiamy czasopisma polskie, zarówno wydawniczo nowe, jak i te, które zmieniły tytuł lub zostały włączone do zbiorów Biblioteki w 2016 roku. Szczegółowa lokalizacja i zasoby dostępne w Katalogu Biblioteki pod adresem: https://kataloguek.cyfronet.pl.
Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism.

Administracja Rządowa XXI Wieku: szanse, wyzwania, zagrożenia / [Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie; Instytut Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego].
Warszawa: Mazowiecki Urząd Wojewódzki: Dom Wydawniczy Elipsa, 2011-.

Publikacja wydawana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ma status czasopisma naukowego. Tytuł ukazuje się nieregularnie od 2011 roku. Dostępny również w wersji elektronicznej. Pismo adresowane do czytelników zainteresowanych praktycznymi problemami funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Autorzy w swych rozważaniach podejmują zagadnienia związane m.in. z kreowaniem wizerunku administracji rządowej, charakterystyką pozycji wojewody w systemie politycznym, rolą wojewody w sytuacjach kryzysowych, informatyzacją w administracji czy też innowacyjnością w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
W zbiorach Biblioteki Głównej od Vol. 1 wyd. 2011

Biuletyn Nieruchomości = Real Estate Newsletter / Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.
Warszawa: Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, 2015-.
ISSN 2449-7711

Biuletyn Nieruchomości to półrocznik popularnonaukowy wydawany przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, którego założeniem jest popularyzacja wiedzy związanej z rynkiem nieruchomości. Tytuł ukazuje się od 2015 roku. Dostępny również w wersji elektronicznej. Na łamach pisma publikowane są artykuły recenzowane z zakresu wyceny nieruchomości, a także poruszające tematy nurtujące środowisko rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 1 (1) 2015.

Central European Review of Economics & Finance / Faculty of Economics. K. Pułaski Technical University of Radom.
Radom: K. Pułaski Technical University of Radom Publishing Office, 2011-.
ISSN 2082-8500

Czasopismo naukowe ukazujące się nieregularnie od 2011 roku. Na jego łamach publikowane są artykuły ze wszystkich pól ekonomii i finansów. Periodyk stanowi specjalistyczne forum dla publikacji wyników badań w obszarze mikroekonomii, makroekonomii, ekonomii międzynarodowej, finansów, bankowości, ubezpieczeń i zarządzania przedsiębiorstwem. Redakcja deklaruje szczególny nacisk na najwyższą jakość badań analitycznych i empirycznych w wymienionych obszarach. Tytuł dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon.
W zbiorach Biblioteki Głównej od Vol. 4 nr 1 (2014).

Gospodarka Morska w Polsce w Latach... = The Maritime Economy in Poland in Years... / Główny Urząd Statystyczny; Urząd Statystyczny w Szczecinie; [opracowanie publikacji Ośrodek Statystyki Morskiej pod kierunkiem Dominika Rozkruta].
[Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych], 2015-.
ISSN 2450-0178

Publikacja Gospodarka Morska w Polsce w Latach 2012-2014 omawia wybrane najważniejsze rodzaje działalności morskiej, na tle tendencji od 2000 roku. W szczególności przedstawia obraz polskiej gospodarki morskiej, jej stan i strukturę podmiotów gospodarczych, liczbę pracujących, wyniki ekonomiczne, morską i przybrzeżną flotę transportową oraz przewozy dokonane przez polskich przewoźników morskich, obroty ładunkowe, ruch pasażerów i statków w portach morskich, przemysł stoczniowy, rybołówstwo morskie i przetwórstwo rybne, szkolnictwo morskie i naukę. Tytuł ukazuje się od 2015 r. co dwa lata, dostępny także w wersji elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej l. 2012-2014 wyd. 2015.

Jakość Życia w Polsce: edycja... / Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych.
[Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych], 2014-.

Opracowanie GUS, w którym zaprezentowano zestaw podstawowych wskaźników umożliwiających ocenę ważnych obszarów jakości życia. Wskaźniki te dotyczą zarówno obiektywnych warunków życia, jak również odczuwanej przez poszczególne osoby subiektywnej jakości życia. W ramach szeroko rozumianych warunków życia brane są pod uwagę m.in. takie obszary tematyczne jak materialne warunki życia, zdrowie, edukacja, aktywność ekonomiczna, czas wolny i relacje społeczne, osobiste bezpieczeństwo, jakość państwa i podstawowe prawa, a także jakość środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania. Pomiar dobrobytu subiektywnego obejmuje natomiast postrzeganą jakość życia, tzn. satysfakcję, jaką ludzie czerpią z różnych jego aspektów oraz z życia jako całości, a także elementy dotyczące odczuwanych stanów emocjonalnych oraz systemu wartości. Planowane jest coroczne publikowanie zaktualizowanego zestawu podstawowych wskaźników jakości życia w Polsce. Tytuł dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej Edycja 2015.

Krakowski Przegląd Notarialny / Izba Notarialna w Krakowie; [redaktor naczelny Krzysztof Maj].
Kraków: Izba Notarialna, 2016-.
ISSN 2450-5757

Krakowski Przegląd Notarialny to kwartalnik wydawany przez Izbę Notarialną w Krakowie. Tytuł ukazuje się od 2016 roku, dostępny również w wersji elektronicznej. Na jego łamach publikowane są artykuły, glosa oraz recenzje dotyczące istotnych, nie tylko z punktu widzenia praktyki notarialnej, zagadnień prawnych. W zamierzeniu redakcji czytelnicy sami mają wpływ na kształt periodyku poprzez nadsyłanie uwag, opinii i spostrzeżeń dotyczących zamieszczonych materiałów oraz tematów, które powinny być poruszone w kolejnych numerach czasopisma.
W zbiorach Biblioteki Głównej od R. 1 nr 1 (2016).

Kwartalnik Policyjny: czasopismo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Legionowo: Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, 2007-.
ISSN 1898-1453

Kwartalnik wydawany przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie od 2007 roku. W czasopiśmie poruszane są m.in. zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa publicznego, pragmatyki policyjnej, kwestie istotne dla szkolnictwa policyjnego oraz tematy z zakresu zarządzania, prawa i administracji, a także zagadnienia dotyczące współpracy policji z innymi służbami i instytucjami, jak również z samorządem lokalnym. Kwartalnik Policyjny w dotychczasowej formule stanowił przede wszystkim forum wymiany doświadczeń zawodowych, miejsce prezentacji dobrych praktyk oraz platformę edukacyjną. Pełnił również funkcję informacyjno-popularyzatorską. Obecnie periodyk, zachowując swój dotychczasowy zawodowy profil, ma również charakter naukowy. Tytuł dostępny także w wersji elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 2 (33) 2015.

Logistyka Odzysku / [red. nacz. Katarzyna Michniewska].
Warszawa: M&M Consulting, 2011-.
ISSN 2083-6422

Logistyka Odzysku jest czasopismem naukowym wydawanym przez M&M Consulting od 2011 roku. Kwartalnik adresowany jest do przedsiębiorców pragnących realizować skuteczną gospodarkę odpadami, podmiotów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, firm chcących aktywnie wdrażać w swej działalności zasadę zrównoważonego rozwoju oraz strategię zarządzania środowiskowego, menadżerów ds. rozwoju i innowacyjności, osób odpowiedzialnych za realizację obowiązku odzysku i recyklingu, osób wdrażających koncepcję CSR, ISO 14001, EMAS, a także do księgowych, specjalistów BHP, operatorów logistycznych poszukujących nowych rynków zbytu dla swoich usług oraz naukowców i studentów. Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W prenumeracie Biblioteki Głównej od nr 1 (18) 2016 r., wyłącznie w wersji online, dostęp w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa.

PK Przegląd Komunalny: miesięcznik poświęcony gospodarce komunalnej i ochronie środowiska
Poznań: "ABRYS" Grupa Konsultingowo-Projektowa.
ISSN 1232-9126

Przegląd Komunalny to czasopismo wydawane od 1991 roku przez ABRYS Sp. z o. o. z Poznania. Miesięcznik w całości poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Prezentuje w szczególności najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie ochrony środowiska, propaguje nowe opracowania wykonane przez fachowców różnych branż związanych z gospodarką komunalną, omawia problemy komunalne i przedstawia sposoby ich rozwiązywania. Ponadto opisuje teoretyczne i praktyczne aspekty znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Periodyk zawiera stałe działy: TEMAT WYDANIA, PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI, DROGOWNICTWO – KOMUNIKACJA, ZESZYTY KOMUNALNE, WODA – ŚCIEKI, ŚRODOWISKO, MIESZKALNICTWO, FINANSE – ZARZĄDZANIE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, FORUM. Zeszyty Komunalne to 16-stronicowe opracowanie, poświęcone w każdym numerze innemu tematowi. Problemy tu poruszane dotyczą m.in. rewitalizacji miast, zieleni na cmentarzach komunalnych, paliw w zrównoważonym transporcie, terenów wypoczynkowych w miastach, odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych czy ochrony klimatu na szczeblu gminy. Od 1 czerwca 2011 r. Przegląd Komunalny jest członkiem stowarzyszenia European Environmental Press (EEP), które zrzesza najbardziej prestiżowe europejskie czasopisma w branży ochrony środowiska.
W Bibliotece Głównej czasopismo w prenumeracie print + online od nr 1 (292) 2016, archiwum od 2001 r., dostęp w Czytelni Czasopism.

Ubóstwo w Polsce: w świetle badań GUS / [zespół aut. Anna Bieńkuńska et.al. ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Łodzi].
Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2013-.

Publikacja zawiera najważniejsze, dostępne dane na temat zasięgu i społecznego zróżnicowania ubóstwa w Polsce za lata 2011-2012. Opracowanie składa się z trzech części. W rozdziale 1 zaprezentowano informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego w oparciu o wyniki badania budżetów gospodarstw domowych. W rozdziale 2 opartym na wynikach europejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC) omówiono zasięg ubóstwa w Polsce na tle Unii Europejskiej. Zaprezentowano m.in. wskaźniki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym wykorzystywane do monitorowania realizacji celów Strategii Europa 2020. W rozdziale 3 przedstawiono wyniki wielowymiarowej analizy ubóstwa w Polsce przeprowadzonej w oparciu o zrealizowane przez GUS w 2011 r. ankietowe badanie spójności społecznej. Publikacja została przygotowana przez kierowany przez p. Annę Bieńkuńską zespół, złożony z pracowników Wydziału Analiz Przekrojowych w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia GUS oraz pracowników Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tytuł ukazuje się raz na dwa lata, dostępny również w wersji elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej od wyd. 2013.

Zarządzanie Biblioteką = Library Management / Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum, 2010-.
ISSN 2081-1004

Zarządzanie Biblioteką to recenzowane czasopismo naukowe wydawane w ramach działalności Komisji Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Tytuł ukazuje się nieregularnie od 2010 roku. Poświęcony jest zarządzaniu i organizacji bibliotek oraz ośrodków zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. Na łamach pisma poruszane są tematy ważne dla współczesnej organizacji bibliotek, zarówno z punktu widzenia kadry naukowej, menedżerskiej, jak i personelu bibliotek, a także czytelników oraz instytucji sprawujących nadzór nad bibliotekami. Poza zagadnieniami bezpośrednio związanymi z zarządzaniem bibliotekami zamierzeniem redakcji jest przyjrzenie się bliżej problemowi organizacji wiedzy zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i w bazach elektronicznych. Ponadto publikowane są teksty autorów zagranicznych, ilustrujące zagadnienia bibliotekoznawcze i problematykę organizacji bibliotek w różnych krajach świata. Periodyk posiada stałe działy: BADANIA I WIZJE, BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZE ZA GRANICĄ, Z WARSZTATU BIBLIOTEKARZA, WYWIADY, PRZEGLĄD LITERATURY, SPOTKANIA NAUKOWE. Tytuł dostępny także w wersji elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 1 (7) 2015.

Zasobność Gospodarstw Domowych w Polsce: raport z badania pilotażowego... / Narodowy Bank Polski.
Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2015-.

Raport prezentuje wyniki pilotażowego badania przeprowadzonego w 2014 roku przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym na próbie 7000 gospodarstw domowych z całego kraju. Publikacja została przygotowana w Departamencie Stabilności Finansowej, we współpracy z Instytutem Ekonomicznym, na potrzeby organów NBP. Badanie zasobności gospodarstw domowych, którego wyniki prezentuje niniejsze opracowanie jest zorientowane na poznanie szeroko rozumianej sytuacji finansowej Polaków, zwłaszcza wielkości zgromadzonych przez gospodarstwa domowe aktywów oraz zaciągniętych zobowiązań. Tytuł ukazuje się jako rocznik od 2015 r. Dostępny także w wersji elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej od 2014 wyd. 2015.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia.
Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2009-.
ISSN 1733-8891

Jest to publikacja z serii Ekonomia Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Tytuł ukazuje się nieregularnie od 2009 roku. Zamierzeniem redakcji jest stworzenie przestrzeni dla debaty naukowej zarówno dla pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ale także dla pracowników z innych ośrodków naukowych zainteresowanych publikowaniem opracowań z dziedziny szeroko rozumianych nauk ekonomicznych. Redakcja otwarta jest także na współpracę z praktykami. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 1 2009 (w serii gł. nr 8).

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK