Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(50)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(50)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Konferencja naukowa „Funkcje bibliotek – dawniej i dziś”

W dniach 22-23 listopada we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Funkcje bibliotek – dawniej i dziś”. Konferencję zorganizował Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematyka obrad koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących zadań i funkcji bibliotek różnych typów, w przeszłości i współcześnie.

W pierwszym dniu odbyła się sesja plenarna, w ramach której wygłoszono sześć referatów. Tematy wystąpień to:

 • udział środowisk katolickich w tworzeniu bibliotek dla ludu na terenie Galicji na przełomie XIX i XX wieku;
 • obraz bibliotek i ich funkcji na łamach czasopism księgarskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego w oparciu o analizę zawartości Przeglądu Księgarskiego;
 • skrypt autorstwa Janusza Teodora Dybowskiego Prowadzenie biblioteki i konserwacja książki w obozie żołnierskim jako przykład działalności instrukcyjno-metodycznej polskiego bibliotekarstwa w czasie II wojny światowej;
 • funkcjonowanie bibliotek zakładowych w Polsce w latach 50. XX wieku w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa;
 • obraz bibliotek i bibliotekarzy w opiniach użytkowników wybranych forów internetowych;
 • projekt „E-usługa OMNIS” realizowany przez Bibliotekę Narodową.

Pozostałe referaty pogrupowano w cztery sesje tematyczne, prowadzone równolegle w dwóch sekcjach:

 1. Z dziejów bibliotek i ich funkcji,
 2. Procesy biblioteczne i usługi,
 3. Wizerunek biblioteki i bibliotekarza,
 4. Biblioteki wojskowe – specyfika zadań i funkcji.

W ramach sesji „Procesy biblioteczne i usługi” niżej podpisana wystąpiła z referatem Gromadzenie kolekcji czasopism w bibliotece akademickiej - współczesne wyzwania. W artykule, na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawiła doświadczenia w zakresie polityki gromadzenia wydawnictw ciągłych. Prelegentka omówiła wpływ wybranych elementów otoczenia bliższego i dalszego na tworzenie kolekcji czasopism w bibliotekach akademickich. Zwróciła szczególną uwagę na uwarunkowania prawne i ekonomiczne działalności zakupowej bibliotek, a także na współpracę ze środowiskiem akademickim i relacje z kontrahentami.

Pozostałe trzy wystąpienia tej sesji odnosiły się do następujących tematów:

 • zadania i funkcje bibliotek pedagogicznych w XXI w. na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi;
 • wyzwania jakie stoją przed katalogiem NUKAT po 15-tu latach jego istnienia;
 • szanse i zagrożenia w rozwoju usług elektronicznych w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Sesję trzecią „Wizerunek biblioteki i bibliotekarza” wypełniły cztery referaty poświęcone zagadnieniom szczegółowym, takim jak:

 • stereotypy związane z bibliotekami i bibliotekarzami na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników Biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • odbiór społeczny zawodu bibliotekarza z perspektywy lokalnej prasy;
 • proces ewolucji zawodu bibliotekarza ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które zaszły w obszarze narzędzi pracy, sposobu wykonywanych zadań i oczekiwań czytelników;
 • wyniki ilościowe i jakościowe badania dotyczącego wpływu społecznego bibliotek publicznych.

Na wieczór organizatorzy zaplanowali uroczystą kolację w restauracji hotelu Patio.

Dzień drugi rozpoczął się wycieczką do Biblioteki mieszczącej się w gmachu dworca kolejowego Wrocław Główny. Jest to otwarta w maju b.r. Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka na dworcu to, według założenia projektu, przystanek i miejsce odpoczynku w podróży w atmosferze apartamentu. Książnica stanowi przykład ciekawie i pięknie zaaranżowanego wnętrza, w którym zachowano, ze względu na wartość historyczną obiektu, oryginalny układ pomieszczeń i elementy wystroju, m. in. kształt stolarki drzwiowej i okiennej, ażurowe podciągi, a w centralnej części lokalu, pomieszczenie z zachowanymi kwiatowymi polichromiami. Przestrzeń biblioteki jest otwarta i przyjazna dla użytkowników, także tych najmłodszych, a wygodne pufy i leżanki zachęcają do korzystania.

Ulubione miejsce zabaw najmłodszych czytelników
(fot. autora)

Wnętrze biblioteki nawiązujące do jej lokalizacji na dworcu PKP
(fot. autora)

Tego dnia merytoryczna część konferencji składała się z dwóch sesji tematycznych. W ramach sesji „Nowe funkcje, nowe odsłony bibliotek” wygłoszono trzy referaty. Przedstawiono kolejno:

 • zadania realizowane przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w okresie 70 lat jej istnienia;
 • rolę biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Politechniki Lubelskiej;
 • zadania nauczycieli bibliotekarzy w świetle programów i podstaw programowych.

Ostatnią sesję „Przestrzeń biblioteczna i jej znaczenie” wypełniły dwa referaty. W wystąpieniach przedstawiono retrospekcję transformacji, która nastąpiła w przestrzeniach gromadzenia i udostępniania księgozbiorów, a następnie wpływ nowoczesnych technologii na społeczną integrację osób niepełnosprawnych.

Każdą z sesji kończyła ożywiona dyskusja. Spotkanie oscylowało wokół najważniejszych dla bibliotek zjawisk, ich elementów, w historycznym i współczesnym aspekcie. Podjęto wątki dotyczące zmieniającego się na przestrzeni dziejów znaczenia bibliotek stosownie do czasu, rozwoju nauki, zapotrzebowania społecznego i postępu technologicznego. W przyszłości organizatorzy planują wydanie recenzowanych materiałów pokonferencyjnych.

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK