Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(50)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(50)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Informacje ogólne o finansowaniu ze środków
Komisja Europejska 2017

Reagując na zmiany w gospodarce światowej i ich konsekwencje dla Europy, Komisja Europejska opracowała szereg programów mających na celu zwiększenie zatrudnienia, przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego i pobudzenie inwestycji w całej Unii Europejskiej. Programy te stanowią część wieloletnich ram finansowych na okres 2014–2020. Niniejsza broszura to skrótowa prezentacja tych programów i możliwości finansowania, jakie dzięki nim powstały. Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową Komisji Europejskiej. Przedsięwzięcia finansowane ze środków UE pokazują, że budżet unijny może przynieść faktyczną wartość dodaną w wielu dziedzinach, począwszy od badań naukowych, zatrudnienia, rozwoju regionalnego i współpracy po edukację, kulturę, ochronę środowiska, pomoc humanitarną, energię i wiele innych. Znaczące wsparcie mogą uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego o charakterze non-profit, młodzież, naukowcy, rolnicy, organy publiczne i wiele innych podmiotów. (abstrakt oryginalny)

Trybunał Sprawiedliwości i młodzież
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2017

Od 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE ) czuwa nad przestrzeganiem i prawidłowym stosowaniem prawa Unii w państwach członkowskich. Na przestrzeni czasu wydał on wyroki, które wzmocniły integrację europejską, przyznając jednocześnie obywatelom, a w szczególności młodzieży coraz szersze uprawnienia. (abstrakt oryginalny)

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Kwestie prawne i proceduralne : analiza – badanie
Dyrekcja Generalna ds. Analiz Parlamentarnych 2017

Po brytyjskim referendum z czerwca 2016 r., w którym większość opowiedziała się za wystąpieniem z Unii Europejskiej, rozpoczął się okres niepewności zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak i UE. Choć proces występowania z UE ogólnie określono w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, w praktyce pozostaje wiele niejasnych kwestii, tym bardziej, że nie było do tej pory przypadku wystąpienia państwa członkowskiego z UE. W niniejszej analizie uwzględnia się kwestie prawne i proceduralne dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, przy czym szczególną uwagę zwraca się na formalny proces wystąpienia na mocy art. 50 TUE i przygotowania instytucji UE do negocjacji. W dokumencie wskazuje się również możliwe wzorce dla przyszłych stosunków między UE i Zjednoczonym Królestwem oraz szczegółowe informacje na temat obecnych ram współpracy między UE i państwami trzecimi. (abstrakt oryginalny)

Jednolity rynek cyfrowy w Europie : Internet bez barier
Komisja Europejska 2017

Jednolity rynek UE oferuje obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim istotne swobody i prawa — w zakresie podróżowania, handlu lub prowadzenia działalności na terytorium całej Unii. Z kolei dzięki tym swobodom innowacje mogą się rozwijać i rozprzestrzeniać na dużą skalę, a obywatele mają najszerszy wybór i największe możliwości. Obecnie coraz większa liczba produktów i usług oferowana jest w postaci cyfrowej lub przez internet. Niezależnie od tego, czy jest to oglądanie filmów czy też składanie oferty w przetargu na zamówienie publiczne ogłaszanym przez jednostkę rządową, robienie zakupów czy też nauka, istnieje duże prawdopodobieństwo korzystania (lub możliwości korzystania) w tym celu z narzędzi internetowych. Europejczycy, korzystając z takich narzędzi i usług internetowych, często napotykają bariery. Dzieje się tak, pomimo iż Unia Europejska przez dekady starała się likwidować tego typu bariery poza środowiskiem internetowym. Bariery te mogą obejmować nieprzejrzyste i nieproporcjonalnie wysokie opłaty za dostarczanie przesyłek, umyślne blokowanie geograficzne usług w celu ograniczenia świadczeń do jednego państwa lub regionu czy też brak dostępu do internetu lub brak umiejętności cyfrowych oraz odmienne zasady w poszczególnych państwach UE. Dlatego też istnieje potrzeba stworzenia w Europie jednolitego rynku cyfrowego: jest to jeden z dziesięciu priorytetów Komisji Europejskiej. Jednolity rynek cyfrowy oznacza mniej barier i więcej możliwości. Oznacza to jednolity obszar, w którym ludzie i przedsiębiorstwa mogą prowadzić handel, wprowadzać innowacje i wchodzić w interakcje w sposób zgodny z prawem, bezpieczny i przystępny cenowo, co czyni ich życie łatwiejszym. Oznacza to możliwość pełnego korzystania przez biznes z nowych technologii; w szczególności możliwość przemierzania UE przez małe przedsiębiorstwa „jednym kliknięciem”. Może to przynieść naszej gospodarce 415 mld euro rocznie i przyczynić się do stworzenia setek tysięcy nowych miejsc pracy. Komisja przedstawiła swoją strategię jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 r. Obejmuje ona zestaw szesnastu nowych aktów prawnych i środków. Komisja sporządzi konkretne wnioski dotyczące tych aktów i środków do końca 2016 r. Połowę z nich przedstawiono przed latem 2016 r. Decyzje w sprawie nowych przepisów będą musiały zostać podjęte przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej. Inicjatywy można przyporządkować do trzech głównych filarów, którymi są: zapewnienie dostępu; zapewnienie właściwych warunków dla innowacji internetowych w Europie; oraz zapewnienie, aby każdy obywatel europejski, każde europejskie przedsiębiorstwo i każdy europejski rząd mogli czerpać jak największe korzyści z transformacji cyfrowej. Chodzi przede wszystkim o nowocześniejsze i bardziej ujednolicone przepisy dotyczące zagadnień takich jak ochrona konsumentów, prawa autorskie czy sprzedaż internetowa. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom. (abstrakt oryginalny)

Mój region, moja Europa, nasza przyszłość: siódme sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
Komisja Europejska 2017

Niniejsze sprawozdanie pojawia się w decydującym momencie, zgodnie z białą księgą Komisji Europejskiej na temat przyszłości Europy i pięcioma odnośnymi dokumentami analitycznymi, a przed przyszłoroczną propozycją Komisji dotyczącą następnych wieloletnich ram finansowych. Teraz nadszedł czas, aby zdecydować, gdzie powinna inwestować polityka spójności, jakie powinny być priorytety inwestycyjne i jak można je wdrażać w bardziej elastyczny i skuteczny sposób. Siódme sprawozdanie w sprawie spójności dostarcza niezbędnych danych i faktów, aby sprawdzić, czy spójna lub podzielona Europa pochodzi z gospodarczego, społecznego i terytorialnego punktu widzenia; i robiąc to , pomaga nam widzieć z większą jasnością i obiektywizmem to, co zostało osiągnięte i co należy zrobić w okresie finansowym po 2020 roku. Krótko mówiąc, tworzy on scenę kształtowania jutrzejszej polityki spójności. (abstrakt oryginalny)

Oprac. Małgorzata Galik

© 2009 Biblioteka Główna UEK