Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(50)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(50)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Poniżej prezentujemy czasopisma nabywane przez Oddział Wydawnictw Ciągłych w ramach darów i wymiany. Omawiamy czasopisma polskie, zarówno wydawniczo nowe, jak i te, które zostały włączone do zbiorów Biblioteki w 2017 roku. Szczegółowa lokalizacja i zasoby dostępne w Katalogu Biblioteki pod adresem: https://kataloguek.cyfronet.pl.
Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism.

Charity, Philanthropy and Social Work : quarterly of the Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław / ed. Wacław Wierzbieniec.
Jarosław : Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, 2014-.
ISSN 2353-4605

Charity, Philanthropy and Social Work jest czasopismem naukowym wydawanym przez Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. Kwartalnik ukazuje się w języku angielskim. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych z dziedziny polityki społecznej. Na łamach pisma publikowane są artykuły, między innymi z następujących obszarów: działalność charytatywna, opieka społeczna, pomoc społeczna. Tytuł ukazuje się od 2014 roku. Dostępny również w wersji elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 4 (2015).

Osoby Młode na Rynku Pracy w ... R. = Young People on the Labour Market in ... / \ Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2017-.

Opracowanie Osoby Młode na Rynku Pracy w 2016 R. zawiera analizę sytuacji ludzi młodych na rynku pracy w zakresie obejmującym: doświadczenia zawodowe zdobyte w okresie nauki w ramach najwyższego uzyskanego poziomu wykształcenia, podejmowania dalszej edukacji, przyczyn przerwania rozpoczętej edukacji, przyczyn niekontynuowania edukacji, wsparcia otrzymanego od instytucji publicznych w znalezieniu pracy, metody znalezienia obecnej pracy, gotowości do zmiany miejsca zamieszkania lub długich dojazdów w celu podjęcia pracy. Publikacja jest opracowana na podstawie uogólnionych wyników badania modułowego BAEL „Osoby młode na rynku pracy”, zrealizowanego w II kwartale 2016 r. łącznie z reprezentacyjnym Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności. Rocznik jest wydany przez Główny Urząd Statystyczny, we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku. Tytuł ukazuje się od 2017 roku. Dostępny również w wersji elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej R. 2016 wyd. 2017.

Perspektywy Kultury : pismo Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie.
Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2009-.
ISSN 2081-1446

Perspektywy Kultury to czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Kwartalnik poświęcony jest problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym kulturoznawstwa; pismo recenzowane. W Perspektywach Kultury publikowane są artykuły z szeroko rozumianego dyskursu kulturoznawczego, w tym również zarządzania (w różnych kontekstach: zarządzania wielokulturowością, zarządzania kulturą itd.), któremu poświęcony jest specjalny dział. Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 16 (1/2017).

Przedsiębiorstwa Niefinansowe Powstałe w Latach ... = Non-Financial Enterprises Established in ... / \ Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2017-.

Opracowanie Przedsiębiorstwa Niefinansowe Powstałe w Latach 2011-2015 rozpoczyna cykl corocznych publikacji na temat efektów działania nowych podmiotów na polskim rynku. Celem publikacji jest prezentowanie informacji o wynikach ekonomicznych nowych podmiotów, w tym o sposobie powstania i źródłach finansowania, a także o czynnikach wpływających na utrzymanie się nowych jednostek na rynku w pierwszych latach po rejestracji. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej, poprzedzonych uwagami metodycznymi zawierającymi opis zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania oraz definicje pojęć. W części analitycznej omówione zostały wybrane zbiorowości, tj. podmiotów powstałych w 2015 r. oraz w 2014 r. (dla których zebrano szerszy zestaw informacji), a także jednostek 5-letnich, powstałych w 2011 r. – uważanych już za przedsiębiorstwa stabilne.
Tytuł dostępny także w wersji elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej l. 2011-2015 wyd. 2017.

Przegląd Konkursów i Przetargów Przewidzianych w Programie na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych w Roku .... / \ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy.
Warszawa : [Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy].

Przegląd Konkursów i Przetargów Przewidzianych w Programie na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych w Roku 2017 to publikacja wydana przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej założeniem jest informowanie o planowanych przez Komisję Europejską działaniach w ramach programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI – Employment and Social Innovation) przewidzianych w czwartym roku realizacji programu (2017). Rocznik omawia program EaSI, jego cele, priorytety, zasady ubiegania się o środki na realizację w ramach przyjętych projektów, budżet oraz instytucje zaangażowane w jego wdrażanie w Polsce. Załącznik zawiera zestawienie aktywności przewidzianych w programie EaSI w 2017 r. Tytuł ukazał się w serii Biblioteczka Rynku Pracy.
W zbiorach Biblioteki Głównej R. 2017.

Raport o Sytuacji na Rynku Nieruchomości Mieszkaniowych i Komercyjnych w Polsce w ... r. / \ Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny.
Warszawa : NBP, 2011-.

W Raporcie o Sytuacji na Rynku Nieruchomości Mieszkaniowych i Komercyjnych w Polsce w 2016 r. skoncentrowano się na ogólnych tendencjach i wnioskach wynikających z analiz rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, a szczegółowe informacje statystyczne zaprezentowano na wykresach i w tabelach. Załącznik o charakterze bardziej szczegółowym przedstawia dane o każdym z szesnastu rynków stolic województw. Ze względu na ograniczone miejsce w tabelach, dane dotyczące lat 2002-2010 znajdują się we wcześniejszych wydaniach raportów. Baza BaRN (cen i atrybutów mieszkań) jest stale uzupełniana, stąd możliwe jest pojawianie się korekt w kolejnych edycjach raportu. Raport został przygotowany w Departamencie Analiz Ekonomicznych we współpracy z szesnastoma oddziałami okręgowymi, na potrzeby organów Narodowego Banku Polskiego. Tytuł ukazuje się jako rocznik od 2011 r., niniejsze opracowanie stanowi ósmą edycję. Raport dostępny także w wersji elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej R. 2016 wyd. 2017.

Sprawozdanie Roczne z Realizacji Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na ... Rok : dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu… / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy.
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, 2009-.

Jest to publikacja z serii Biblioteczka Rynku Pracy wydawana przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tytuł ukazuje się od 2009 roku. Sprawozdanie Roczne z Realizacji Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017 za rok 2016 informuje o realizacji Krajowego Planu i stanowi kolejny (drugi) dokument sprawozdawczy z jego realizacji. Rocznik przedstawia najważniejsze kwestie planu, sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań i sposobu ich finansowania, a także wnioski i ocenę praktyki oraz rekomendacje wynikające z realizacji Planu w okresie sprawozdawczym.
W zbiorach Biblioteki Głównej na lata 2015-2017 za rok 2016 wyd. 2017.

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania.
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013-.
ISSN 2300-5157

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania to czasopismo naukowe wydawane od 2013 roku. Tytuł ukazuje się nieregularnie. Na jego łamach publikowane są artykuły z zakresu m.in.: rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw, gospodarki i rozwoju regionalnego, rachunkowości i podatków, bezpieczeństwa publicznego, marketingu w działalności przedsiębiorstw. Pozycja znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 8/2016 do numeru bieżącego.

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK