Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(52)/2019
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(52)/2019
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Forum Dobrych Praktyk: zasoby elektroniczne – gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, informacja o zbiorach

W dniu 23 września 2019 r., w ramach Forum Dobrych Praktyk, odbyło się spotkanie pt. Zasoby elektroniczne – gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, informacja o zbiorach. Forum zorganizowała Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spotkanie to miało na celu wymianę dobrych praktyk. Tematyka obrad koncentrowała się wokół zagadnień i problemów związanych z zakupem, księgowaniem, ewidencją, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów elektronicznych w polskich bibliotekach.

W wydarzeniu wzięło udział 80 bibliotekarzy z całej Polski. Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie reprezentowały: Bernadetta Gągulska i Urszula Cieraszewska.

Forum uroczyście otworzył Prorektor ds. nauki UEW, prof. dr hab. Jerzy Niemczyk. Program obrad został podzielony na dwa bloki tematyczne. Pierwsza sesja koncentrowała się na zagadnieniach takich jak: gromadzenie i opracowanie dokumentów elektronicznych. Sesja druga była poświęcona w szczególności ich udostępnianiu i informacji o zbiorach.

Jako pierwsza wystąpiła Ewa Mydlarz z referatem, w którym nakreśliła podstawowe zasady księgowania zbiorów bibliotecznych. W swoich rozważaniach zwróciła szczególną uwagę na scharakteryzowanie kont i ich wykorzystanie w rozliczeniach kosztów oraz ewidencji dokumentów elektronicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Następnie, Danuta Gurdak przedstawiła zagadnienie funkcjonowania rekordów analitycznych w katalogu Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Prelegentka, w swoim wystąpieniu, położyła szczególny nacisk na znaczenie rekordów analitycznych w poszerzaniu dostępu do źródeł informacji naukowej, w tym Elektronicznej Platformy Czasopism UPJPII.

Kolejna prezentacja dotyczyła zagadnienia gromadzenia i udostępniania baz danych. Dorota Wojewoda przedstawiła doświadczenia i problemy związane z zakupem licencjonowanych baz danych na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Temat nut w postaci pliku elektronicznego w zbiorach bibliotecznych, podjęła Magdalena Wiącek, dzieląc się wątpliwościami związanymi z ich gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wystąpienie zawierało więcej pytań niż odpowiedzi. Prelegentka pytała o prawa autorskie w kontekście opracowania i udostępniania plików muzycznych w postaci pdf. Czy zgrać je na płyty CD ?. Gdzie udostępniać?, czy tylko na terenie uczelni, czy może bibliotekom sieci?.

Sesję zamykało wystąpienie przedstawiciela firmy H+H Software GmbH, sponsora forum. Zbigniew Szarejko omówił system na serwer proxy HAN (Hidden Automatic Navigator). Dostęp do baz danych rodzi wiele trudności i problemów, z którymi borykają się zarówno użytkownicy, jak i bibliotekarze. Prelegent podał przykłady, jak bariery te mogą być przez wspomniany system pokonywane.

Drugi blok referatów otwierało wystąpienie kolejnego sponsora. Magdalena Kurpiel, przedstawicielka Sygnity Business Solutions mówiła o oczekiwaniach i wymaganiach czytelnika w zakresie wyszukiwania, zamawiania i wypożyczania zbiorów bibliotecznych oraz płacenia (Pay By Net, PayU, Blik), czy używania aplikacji mobilnej w kontekście możliwości jego obsługi w systemie bibliotecznym Prolib.

Temat otwartego dostępu do publikacji naukowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza przedstawiły Aleksandra Schulz i Monika Theus. Prelegentki omówiły rozwój repozytorium instytucjonalnego AMUR oraz platformy czasopism PRESSto w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Ich zdaniem, widoczność w sieci generuje konkretne korzyści dla naukowców, m. in. : wzrost widoczności dorobku, wzrost cytowalności, skrócenie czasu publikowania.

Następnie, Agnieszka Wolańska wygłosiła referat Nie jestem swoim użytkownikiem. Wypowiedź dotyczyła badania funkcjonalności jako elementu działalności biblioteki w zakresie udostępniania zasobów elektronicznych.

Jako ostatnia przemawiała Agnieszka Bobruk. Omówiła efekty badań doświadczeń i oczekiwań użytkowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Szkolenia dla użytkowników są tam poprzedzane badaniami ankietowymi przeprowadzanymi wśród studentów i pracowników na temat ich wiedzy o zasobach elektronicznych dostępnych w Bibliotece.

Poza wystąpieniami prelegentów, głównymi punktami spotkania były dwa panele dyskusyjne. Zebrani mieli możliwość dzielenia się doświadczeniami (zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi) związanymi z zasobami elektronicznymi, a także wymianę rozwiązań w postępowaniu z tego typu dokumentami. Dyskutowano o ewidencji księgowej zbiorów elektronicznych, zasadach i możliwościach ich udostępniania użytkownikom, kontaktach i umowach licencyjnych z dostawcami baz danych. Udział w dyskusji pozwolił uczestnikom na usystematyzowanie poruszanej problematyki oraz na wypracowanie dobrych praktyk w tych obszarach. Podsumowując spotkanie, organizatorzy wskazali na potrzebę kontynuacji podobnych spotkań w przyszłości.

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK