Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(52)/2019
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(52)/2019
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Poniżej prezentujemy czasopisma nabywane przez Oddział Gromadzenia Zbiorów w ramach prenumeraty, darów i wymiany. Omawiamy czasopisma polskie, zarówno wydawniczo nowe, jak i te, które zmieniły tytuł lub zostały włączone do zbiorów Biblioteki Głównej w 2019 roku. Szczegółowa lokalizacja i zasoby dostępne w Katalogu Biblioteki pod adresem: https://kataloguek.cyfronet.pl/search/query?term_1&theme=uek

Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego / Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Gdańsk ; Łódź : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011-.
ISSN 2300-8318

Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego ukazują się od 2011 roku. W pierwotnym założeniu miały one stanowić formę upublicznienia referatów wygłaszanych na corocznych seminariach naukowych Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego i Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie przyjęta została otwarta formuła publikacji. Jej zakres przedmiotowy obejmuje szeroko pojęte prawo zatrudnienia pracowniczego, wykraczając poza wąsko pojęte prawo stosunku pracy. Jednocześnie publikowane są zagadnienia dotyczące prawa socjalnego, np. prawa ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotnego. Tytuł dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Czasopismo jest rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 1 (2011).

Nieruchomości@ : kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości / redaktor naczelny Anna Dalkowska.
Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości, 2019-.
ISSN 2657-8247

Jest to kwartalnik wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 2019 r. Głównym motywem dla twórców Nieruchomości@ było stworzenie płaszczyzny, umożliwiającej prezentację i wymianę naukowych poglądów prawnych w zakresie szeroko rozumianej problematyki związanej z nieruchomościami. Czasopismo adresowane jest do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, osób prowadzących badania naukowe, teoretyków oraz praktyków stosowania prawa w różnych sferach działalności zawodowej. Tytuł dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 1 (2019).

Przemysł - Wyniki Działalności w ... R. = Industry - Socio-Economic Results in ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Przedsiębiorstw.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2018-.
ISSN 2657-7739

Publikacja analityczna Przemysł – Wyniki Działalności w 2018 R. prezentuje bogaty zestaw informacji charakteryzujących działalność jednego z ważniejszych segmentów gospodarki narodowej, jakim jest przemysł. Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych danych o przemyśle według rodzajów działalności – według sekcji, działów i grup PKD oraz w układzie terytorialnym – według województw, a także zaprezentowanie analizy wyników, relacji i zmian zachodzących w przemyśle. Informacje zawarte w roczniku dotyczą w głównej mierze wartości i dynamiki produkcji sprzedanej, ilości produkcji ważniejszych wyrobów, zatrudnienia, przeciętnych wynagrodzeń brutto, wskaźników cen produkcji sprzedanej, nowych zamówień i obrotu w przemyśle, nakładów inwestycyjnych oraz wyników i relacji finansowych w przemyśle. Tytuł dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej 2018 wyd. 2019.

Przemysły Kultury i Kreatywne w Latach ... = Cultural and Creative Industries in ... / Urząd Statystyczny w Krakowie. Ośrodek Statystyki Kultury.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny ; Kraków : Urząd Statystyczny, 2018-.

Ośrodek Statystyki Kultury Urzędu Statystycznego w Krakowie przygotował publikację, której celem jest prezentacja podstawowych danych i wskaźników charakteryzujących funkcjonowanie przemysłów kultury i kreatywnych w Polsce, w latach 2014–2016. Publikacja dostarcza dane na temat liczby podmiotów, pracujących, przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia oraz wybranych informacji o wynikach finansowych przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych, także na tle zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych, oraz dane w zakresie handlu zagranicznego dobrami i usługami kulturalnymi i kreatywnymi. Planuje się, że publikacja będzie miała charakter cykliczny. Tytuł dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej 2014-2016 wyd. 2018.

Rachunek Produktywności KLEMS - Polska ... = KLEMS Productivity Accounts - Poland ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów ; zespół autorski Dariusz Kotlewski, Mirosław Błażej.
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018-.

Publikacja prezentuje wyniki rachunku produktywności KLEMS dla Polski, czyli wyniki dekompozycji przyrostu wartości dodanej brutto na kontrybucje czynników produkcji za okres 2005-2016. Czynniki produkcji są rozdzielone na kontrybucje podczynników: praca na wkład godzin przepracowanych i wkład jakości pracy; kapitał na wkład kapitału ICT i kapitału non-ICT. Jakość pracy jest ujęta jako kompozycja pracy oraz jako poziom wynagrodzeń; kapitał z uwzględnieniem kapitału rezydencjonalnego oraz bez uwzględnienia tego kapitału. W szczególności, dekompozycję wartości dodanej brutto uzupełniono pogłębioną dekompozycją czynnika praca. Wszystkie dekompozycje wykonano na poziomie wybranych 34 działów, grup działów, sekcji i grup sekcji PKD oraz na poziomie agregatu gospodarki rynkowej i agregatu całej gospodarki. W opracowaniu zaprezentowano również podstawy metodologiczne rachunku KLEMS. Tytuł dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej 2005-2016 wyd. 2018.

Raport o Obrocie Gotówkowym w Polsce w ... R. / Narodowy Bank Polski.
Warszawa : Narodowy Bank Polski.

Raport o Obrocie Gotówkowym w Polsce w 2018 R. jest kolejnym materiałem przygotowanym przez NBP zawierającym informacje o krajowym obrocie gotówkowym. Ma on na celu, m.in., prezentację danych statystycznych dotyczących zjawisk zachodzących na rynku obrotu gotówkowego, a także monitorowanie czynników wpływających na zachowania jego uczestników. W opracowaniu przedstawiono główne czynniki wpływające na model obrotu gotówkowego w Polsce, relacje pomiędzy bankiem centralnym a uczestnikami rynku obrotu gotówkowego, jak również dane statystyczne odzwierciedlające tendencje w obrocie gotówkowym zaobserwowane w 2018 r. oraz w latach 2014–2018. Rocznik wydawany jest w wersji papierowej i elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej od 2017 wyd. 2018.

Rocznik Statystyczny Leśnictwa = Statistical Yearbook of Forestry / Główny Urząd Statystyczny, [prace merytoryczne Departament Badań Przestrzennych i Środowiska].
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018-.
ISSN 2657-3199

Publikacja jest kontynuacją tytułu Leśnictwo ukazującego się w latach 1969-2017. Opracowanie zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących leśnictwo w 2017 r. na tle lat poprzednich. Dane zaprezentowane zostały w ośmiu działach charakteryzujących: zasoby leśne; zagospodarowanie lasu i zadrzewienia; gospodarcze wykorzystanie lasu; zagrożenie i ochronę środowiska leśnego; łowiectwo; zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze leśno-drzewnym; ekonomiczne aspekty sektora leśno-drzewnego oraz przegląd międzynarodowy tych zagadnień. Mając na uwadze fakt, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza blisko 80% powierzchni lasów kraju, w aneksie, stanowiącym integralną część rocznika, zamieszczono bardziej szczegółową charakterystykę działalności tej jednostki w ostatnim pięcioleciu. Tytuł dostępny również w wersji elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej znajduje się zarówno rocznik bieżący 2018, jak i zasób tytułu poprzedniego za lata 1969-2017.

Rynek Pracy w ... = Labour Market in ... / Główny Urząd Statystyczny ; opracowanie merytoryczne Główny Urząd Statystyczny, Departament Rynku Pracy.
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2019-.

Rocznik Rynek Pracy w 2017 R. stanowi nową pozycję cyklicznego prezentowania raportów analitycznych opisujących sytuację na polskim rynku pracy. Ukazuje się od 2019 r. w serii Analizy Statystyczne. W publikacji postawiono sobie cel zebrania najważniejszych tematów w ramach statystyki rynku pracy, uzupełnionych komentarzem analitycznym. Opracowanie składa się z pięciu części. W pierwszym rozdziale omówione zostały szeroko rozumiane zasoby pracy i stopień ich wykorzystania. W rozdziale drugim – pracujący oraz obsadzone miejsca pracy, będące rezultatem bieżącego dopasowania do rynku pracy. W rozdziale trzecim omówiono populację bezrobotnych i jej zróżnicowanie, a także dodatkowo, zbiorowości tworzące łącznie niewykorzystane potencjalne zasoby pracy. Czwarty rozdział dotyczy niezrealizowanego popytu na pracę, czyli wolnych, nieobsadzonych miejsc pracy. Rozdział piąty poświęcony został kwestii wynagrodzeń oraz kosztów pracy. Tytuł dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej 2017 wyd. 2019.

Start na Rynku Pracy : raport z badań ....
Warszawa : Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych.

W raporcie prezentowane są wyniki badań ankietowych przeprowadzanych corocznie przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych, wśród studentów polskich uczelni wyższych. Zawarte analizy danych ankietowych podzielone są według dyscyplin akademickich. Celem przeprowadzanych badań jest ocena szans absolwentów na rynku pracy oraz zdiagnozowanie problemów w obszarze studiów i edukacji poza formalnej młodych osób. Opracowane wyniki badań mogą służyć poprawie jakości kształcenia na poziomie akademickim, szczególnie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy.
W zbiorach Biblioteki Głównej od 2017.

Warunki Życia Ludności w Województwie Małopolskim w Latach ... = Living Conditions of the Population in Małopolskie Voivodship ... / Urząd Statystyczny w Krakowie.
Kraków : Urząd Statystyczny, 2018-.

Jest to analityczna publikacja charakteryzująca warunki życia mieszkańców województwa małopolskiego w latach 2013-2017. Czynniki warunkujące poziom życia mieszkańców zgrupowane zostały w dziedziny tematyczne dotyczące zasobów ludzkich, aktywności gospodarczej, zamożności, dostępności usług społecznych. Do opisu każdej dziedziny wykorzystano zestaw wskaźników określających natężenie omawianych zjawisk, a także ich zróżnicowanie przestrzenne. Dane zostały zaprezentowane w przekrojach terytorialnych co umożliwia śledzenie dynamiki zmian warunków życia ludności. Przy opracowaniu publikacji wykorzystano dane pochodzące z badań Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto, w celu pełniejszego przedstawienia zagadnień dotyczących charakterystyki osób korzystających z pomocy społecznej, wykorzystano również dane udostępnione z zasobów informacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej 2013-2017 wyd. 2018.

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK