Na mocy porozumienia Rektorów z dnia 18.12.2001 zwanego dalej Porozumieniem, powołuje się Międzyuczelniane Konsorcjum ds. pozyskiwania i wdrażania elektronicznych nośników informacji.

I. Postanowienia ogólne

  1. Celem współpracy jest działanie na rzecz rozwoju informacji naukowej w Polsce, dostępu środowiska akademickiego uczelni i kierunków ekonomicznych do zasobów informacji w Polsce i na świecie, unowocześnianie i usprawnianie działalności bibliotecznej. Cel ten jest realizowany poprzez współdziałanie w pozyskiwaniu i wdrażaniu nowoczesnych, a w szczególności elektronicznych źródeł informacji.
  2. Istotnym celem jest także kształtowanie wspólnej polityki wobec światowych producentów komputerowych baz danych.
  3. W skład Konsorcjum wchodzą polskie biblioteki uczelni i/lub wydziałów ekonomicznych, zwane dalej Bibliotekami Akademickimi.
  4. Przystąpienie Biblioteki do współpracy wymaga podpisania akcesu do Konsorcjum przez kierownika jednostki posiadającej osobowość prawną.
  5. Konsorcjum ma charakter otwarty i w każdej chwili może do niego przystąpić kolejna Biblioteka.
  6. Rozwiązanie niniejszego Porozumienia może nastąpić w trybie odpowiedniej decyzji jego sygnatariuszy.
  7. Do realizacji niniejszego Porozumienia powołuje się Radę Dyrektorów / Kierowników Bibliotek należących do Konsorcjum, zwaną dalej Radą.

II. Rada Dyrektorów

   1. W skład Rady wchodzą dyrektorzy/kierownicy wszystkich bibliotek Konsorcjum. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 5-osobowe Prezydium Rady. Kadencja tych organów trwa 3 lata.
   2. Do kompetencji i obowiązków Rady należy wyznaczanie ogólnych kierunków działania i reprezentowanie wspólnych interesów członków Konsorcjum wobec:
polskich instytucji kształtujących politykę edukacyjną, naukową i informacyjną, a w szczególności MEN, KBN oraz innych instytucji mających na nią wpływ (np. operatorów sieci rozległych),
producentów elektronicznych nośników informacji (krajowych i zagranicznych).
   3. Rada zbiera się w miarę potrzeb, jednak przynajmniej raz w roku.
   4. Prezydium Rady realizuje uchwały Rady, a w szczególności:
opracowuje roczne plany pracy,
akceptuje propozycje wspólnych projektów,
inicjuje i przygotowuje wspólne projekty finansowe (GRANT, DOT, SPUB itp.) dla wszystkich bibliotek Konsorcjum zgodnie z merytorycznym zakresem jego działania,
zapewnia stały przepływ informacji o podejmowanych przez biblioteki działaniach indywidualnych i zbiorowych,
prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zakupu elektronicznych źródeł informacji, a także – w miarę możliwości – do zakupu sprzętu komputerowego i sieciowego na potrzeby Konsorcjum,
przedkłada Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności.
   5. Przewodniczący Prezydium Rady:
reprezentuje Konsorcjum na zewnątrz,
opiniuje wnioski uwzględniające potrzeby bibliotek, przedkładane stosownym instytucjom,
przygotowuje i przedkłada roczną informację o działalności Konsorcjum jego sygnatariuszom,
zwołuje posiedzenia Rady i Prezydium Rady w miarę potrzeb.

III. Koszt prowadzenia Konsorcjum

  1. Koszty administracyjne prowadzenia Konsorcjum pokrywane są przez wszystkich jego udziałowców.

Załącznik do Porozumienia o Współpracy Bibliotek Kierunków Ekonomicznych