Przejdź do treści

Zapis do Biblioteki

WYPOŻYCZALNIA

Studenci, doktoranci UEK

 • osobiście przy stanowisku bibliotekarza
 • na adres wyp@uek.krakow.pl należy wysłać imię i nazwisko oraz numer albumu; po założeniu konta zostanie wysłany mail z informacją o możliwości korzystania z usług bibliotecznych

Pracownicy naukowi UEK

 • osobiście przy stanowisku bibliotekarza
 • na adres wyp@uek.krakow.pl należy wysłać imię i nazwisko, nazwę kolegium/instytutu/katedry (weryfikacja na podstawie danych z USOS); po założeniu konta zostanie wysłany mail z informacją o możliwości korzystania z usług bibliotecznych

Pozostali użytkownicy

 • na podstawie legitymacji studenckiej studenci krakowskich uczelni publicznych oraz tych uczelni niepublicznych, z bibliotekami których Uczelnia podpisała umowę o wzajemnym świadczeniu usług bibliotecznych - formularz rejestracyjny
 • pracownicy krakowskich uczelni publicznych oraz tych uczelni niepublicznych, z bibliotekami których Uczelnia podpisała umowę o wzajemnym świadczeniu usług bibliotecznych – formularz rejestracyjny oraz po dostarczeniu osobiście lub przesłaniu na adres mailowy wyp@uek.krakow.pl formularza poręczenia

Wypożyczanie

Wyszukiwanie / zamawianie / odbiór książki

 1. Zaloguj się do konta czytelnika i wyszukaj interesującą cię pozycję.
 2. Zwróć uwagę na lokalizację (Wypożyczalnia, Magazyn) i status książki:
  • jeżeli książka ma lokalizację Wypożyczalnia (status: Dostępny), sprawdź UKD, udaj się do Wypożyczalni, odszukaj na półce poszukiwaną pozycję, a następnie wypożycz ją u dyżurującego bibliotekarza lub korzystając ze stanowiska do samodzielnego wypożyczania i zwrotów (self-check);
  • jeżeli książka ma lokalizację Magazyn (status: Dostępny), złóż zamówienie i wybierz miejsce odbioru (Wypożyczalnia lub Książkomat), poczekaj na powiadomienie o realizacji zamówienia, odbierz książkę w wybranym wcześniej miejscu;
  • jeżeli książka jest wypożyczona (status: Wypożyczono), dokonaj rezerwacji i wybierz miejsce odbioru (Wypożyczalnia lub Książkomat), poczekaj na powiadomienie o dostępności pozycji, odbierz książkę w wybranym wcześniej miejscu.

Jeżeli szukasz książek wydanych do 1993 roku, a nie ma ich w katalogu komputerowym, sprawdź zdigitalizowany katalog kartkowy.

Nie można wypożyczać książek oznaczonych w polu „typ egzemplarza” jako:

 • księgozbiór czytelni,
 • księgozbiór archiwalny,
 • czasopisma,
 • zbiory specjalne.

Z takich publikacji można skorzystać wyłącznie na miejscu – w czytelniach.

Nie możesz znaleźć interesującej cię publikacji w naszych zbiorach i nie ma jej w zbiorach innych bibliotek krakowskich? Skorzystaj z usługi wypożyczenia międzybiblioteczne.

Ile i na jak długo możesz wypożyczyć książki?

Studenci UEKDoktoranci UEKPracownicy naukowi UEKPozostali użytkownicy
Studenci, studenci English Track, uczestnicy studiów podyplomowych - 10 na okres 30 dni
Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności* - 10 na okres 60 dni
Studenci dwóch kierunków - 12 na okres 30 dni
12 na okres 60 dni20 na okres 90 dni 3 na okres 14 dni
*student może:
 • być obsłużony poza kolejnością
 • wyznaczyć osobę upoważnioną na okres co najmniej 1 roku do wypożyczania książek w jego imieniu - student wypełnia upoważnienie i podpisany skan przesyła na adres wyp@uek.krakow.pl. Dane studenta weryfikowane są w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Przy pierwszym odbiorze książek nastąpi weryfikacja danych osoby upoważnionej.

Przedłużenie terminu zwrotu książki (prolongata)

 • Prolongaty dokonasz po zalogowaniu, w zakładce: TWOJE KONTO – WYPOŻYCZENIA.
 • Prolongować możesz wypożyczone przez siebie książki, które nie zostały zarezerwowane przez innego czytelnika. Warunkiem przedłużenia terminu zwrotu jest także brak należności finansowych powyżej limitu - 5 zł.
 • Czas wypożyczenia zostanie wydłużony od daty dokonania prolongaty o kolejny okres wypożyczenia, odpowiedni dla poszczególnych typów czytelnika.

Zwrot książki

JAK / GDZIE?

 • osobiście w Wypożyczalni u dyżurującego bibliotekarza lub korzystając ze stanowiska do samodzielnego wypożyczania i zwrotów (self-check);
 • korzystając z książkomatu znajdującego się przy wejściu do Wypożyczalni (zwrot książki zostanie zarejestrowany po weryfikacji przez bibliotekarza);
 • poprzez odesłanie książek pocztą na własny koszt, na adres: Biblioteka Główna Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków‎) z DOPISKIEM: „Wypożyczalnia”.

KIEDY?

 • Informacja o terminie zwrotu jest widoczna po zalogowaniu na konto czytelnika w zakładce TWOJE KONTO – WYPOŻYCZENIA.

Zgubienie lub zniszczenie książki

Zgłoś w WYPOŻYCZALNI osobiście lub mailowo wyp@uek.krakow.pl

CO DALEJ?

 • Odkup taką samą książkę (ten sam lub nowszy rok wydania). Jeżeli nakład został wyczerpany, to odkup dowolną z poniższej listy, o wartości zbliżonej do wartości zagubionej książki.

Lista książek do odkupienia


Opłaty za nieterminowy zwrot książek

ILE?

 • 0,20 zł za każdy dzień opóźnienia zwrotu jednej książki. Kwotę sprawdzisz w zakładce TWOJE KONTO – TWOJE OPŁATY.

KIEDY?

 • Przed prolongatą lub po zwrocie wypożyczonych książek.

JAK / GDZIE?

 • korzystając z szybkich płatności - od kwoty 5 zł wzwyż (zakładka: TWOJE KONTO – TWOJE OPŁATY - ZAPŁAĆ PRZEZ PayU)
 • przelewem na konto uczelni - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Alior Bank nr 08 2490 0005 0000 4600 2884 8664, tytułem: opłata za nieterminowy zwrot książek, numer (SWOJEJ) karty bibliotecznej

CO DALEJ?

Pismo w sprawie ulg w spłacie należności za nieterminowy zwrot książek

KIEDY?

 • Pismo można złożyć po zwrocie wypożyczonych książek*.

JAK?

*Pisma powołujące się na brak maila przypominającego o dacie zwrotu nie będą uwzględniane. Takie przypomnienie ma jedynie charakter pomocniczy i jego nieotrzymanie nie jest podstawą do ulgi w spłacie należności.


Przedłużenie konta czytelnika

 1. Na adres wyp@uek.krakow.pl należy wysłać imię i nazwisko oraz numer indeksu.
 2. Po sprawdzeniu w USOS, czy status studenta oznaczony jest jako Aktywny, następuje aktywowanie konta.

Rozliczenie z Biblioteką (obiegówka)

 • Rozliczenia realizowane są przez dziekanaty poszczególnych jednostek drogą elektroniczną poprzez platformę USOS.
 • Aby uzyskać rozliczenie, należy mieć uregulowany stan konta bibliotecznego (brak wypożyczonych książek i nieuregulowanych należności finansowych). Obowiązek rozliczenia z Biblioteką dotyczy również studentów UEK, którzy nie korzystali z BG UEK.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią, tel. 12 293 5710; 12 293 5793 lub e-mail: wyp@uek.krakow.pl.


Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu są uprawnieni wszyscy po okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości (karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej, legitymacji doktoranta, dowodu osobistego bądź innego dokumentu).

Na miejscu można korzystać ze zbiorów bibliotecznych:

 • zlokalizowanych w Czytelni Głównej oraz Oddziale Informacji i Dokumentacji;
 • zlokalizowanych w magazynach zamkniętych (po złożeniu zamówienia);
 • sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • prac naukowo-badawczych Uczelni;
 • materiałów własnych.

Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki zawarte są w ZAŁĄCZNIKU DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR R.0211.73.2022 Z DNIA 24 LISTOPADA 2022 ROKU.


Wypożyczenia międzybiblioteczne

Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek

Jakie materiały sprowadzamy?

Sprowadzamy wyłącznie materiały, których nie posiadają biblioteki krakowskie, i które nie są dostępne w wersji elektronicznej w sieci UEK

 • w oryginale - książki do korzystania na miejscu w Czytelni Głównej
  • termin zwrotu publikacji określa biblioteka wypożyczająca
  • usługa nieodpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek polskich
  • usługa odpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek zagranicznych*
 • w postaci kopii - artykuły z czasopism lub fragmenty publikacji - jako kserokopie lub pliki elektroniczne
  • usługa odpłatna*
  • realizacja usługi odbywa się wg zasad przyjętych przez biblioteki wykonujące zamówienia

*dotyczy pracowników UEK, którzy proszeni są o przedłożenie poświadczenia posiadanych środków (potwierdzonego przez Dział Wsparcia Projektów).

Jak złożyć zamówienie?

Kto może skorzystać z usługi wypożyczeń międzybibliotecznych?

 • pracownicy UEK
 • studenci UEK
 • doktoranci UEK
 • uczestnicy studiów podyplomowych UEK

Warunkiem zamówienia materiałów bibliotecznych jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego.

Udostępnianie zbiorów własnych

Jaki jest zakres usług?

 • wypożyczenia książek
 • kserokopie artykułów lub fragmentów dzieł
 • skanowanie materiałów

Jak złożyć zamówienie?

Biblioteki i instytucje z terenu Krakowa wypełniają corocznie deklarację upoważniającą jedną lub dwie osoby do podpisywania rewersów i elektronicznego zamawiania materiałów bibliotecznych.

Okres wypożyczenia wynosi 30 dni. Wszystkie usługi są bezpłatne.