Przejdź do treści

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bg.uek.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 1996-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • Niektóre treści otwierają się w nowych oknach przeglądarki bez wcześniejszej informacji
 • Brak poszerzonych opisów przy złożonych elementach graficznych
 • Multimedia nie posiadają audiodeskrypcji
 • Powtórzone treści w opcjonalnych atrybutach powodują tzw. “efekt jąkania” podczas czytania przez programy czytające
 • Elementy niektórych formularzy nie mają etykiet tekstowych
 • Niektóre strony mogą nie posiadać nagłówka H1
 • Niektóre podstrony mogą posiadać nagłówki z nieprawidłową hierarchią
 • Niektóre podstrony mogą być zbudowane w inny sposób niż pozostałe
 • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu

Wyłączenia:

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu
 • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań podmiotu opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Treści będących w posiadaniu podmiotu, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot nie jest uprawniony, zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie są problemy wynikające z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś je do Aleksandry Garnowskiej, mailowo bguek@uek.krakow.pl lub skontaktuj się telefonicznie 12 293 5009.

W zgłoszeniu podaj:

 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres mailowy)
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść
 • opis problemu
 • jeżeli zgłaszasz potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej to określ najdogodniejszą formę tej informacji

Pamiętaj! Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwagi dotyczącej dostępności strony internetowej lub jej elementu
 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie terminu będzie niemożliwe poinformujemy Cię o nowym terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności będzie niemożliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli nasze działania będę niezadowalające możesz złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości można zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków (Kampus UEK)

 1. Budynek Biblioteki Głównej mieści się na terenie kampusu UEK. W pobliżu znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe. Bezpośrednio przed wejściem głównym dostępne są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Dojazd do parkingu możliwy jest od ulicy Rakowickiej. Przy bramie znajduje się szlaban i domofon oraz możliwe jest skorzystanie z pomocy pracowników ochrony.
 2. Wejście główne znajduje się w poziomie ulicy. W głównym holu umieszczone są schody, dlatego osobom z niepełnosprawnościami proponujemy skorzystać z windy zewnętrznej znajdującej się na bocznej ścianie budynku. Pomiędzy piętrami można poruszać się schodami lub windami wewnętrznymi. Wyposażone są one w etykiety w alfabecie Braille’a oraz komunikaty głosowe. W budynku są szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się. Drzwi do pomieszczeń opatrzone są etykietami w języku Braille’a.
 3. Na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. W Czytelni wyznaczone są dwa stoły do pracy indywidualnej czytelników z niepełnosprawnością ruchową. W OIiD, Czytelni Głównej i Sali Katalogowej możliwa jest regulacja wysokości stolików. W Czytelni oraz OIiD znajdują się obniżone lady.
 5. Możliwe jest wejście do budynku w towarzystwie psa asystującego.
 6. W przypadku konieczności skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) na miejscu lub online należy skontaktować się z p. Judytą Koper tel. +48 881 921 211. Przy podaniu numeru telefonu należy napisać adnotację (tylko SMS) bądź wybrać połączenie video.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji

Informacje dodatkowe

Planowany jest remont budynku Biblioteki i zapewnienie bardziej optymalnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie niezbędne informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać pisząc na adres mailowy bguek@uek.krakow.pl.