Redagowanie pracy naukowej

Polecane książki

 1. Apanowicz J. : Metodologia nauk. – Toruń : Dom Organizatora TNOiK 2003. – 189, [16], 8 s.
 2. Apanowicz J. : Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej : prace doktorskie, prace habilitacyjne. – Warszawa : Difin, 2005. – 168 s.
 3. Boć J. : Jak pisać pracę magisterską. – Wrocław : Kolonia Limited, 2006. – 74 s.
 4. Gambarelli G., Łucki Z. : Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. – Wyd. 4. – Kraków : Universitas, 2001. – 154, [1] s.
 5. Gierz W. : Jak pisać pracę licencjacką : poradnik metodyczny. – Gdańsk : WSTiH, 2006. – [1], 74 s.
 6. Kaczmarek Tadeusz T. : Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską [online]. - Warszawa, 2005 [dostęp: 28 kwietnia 2008]. Dostępny w Internecie: http://bg.univ.szczecin.pl/pliki/poradnik_dla_studentow.pdf
 7. Kolman R. : Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje). – Bydgoszcz ; Gdańsk : Branta, 2004. – 404 s.
 8. Krajewski M. : Vademecum autora i wydawcy prac naukowych. – Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001. – 282 s.

 9. Lelusz H., Kowalewski M., Lasmanowicz R. : Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej. – Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. – 42, [2] s.
 10. Ładoński W., Urban S. : Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych. Poradnik. – Warszawa : PWN, 1989. – 210 s.
 11. Majchrzak J., Mendel T. : Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony i publikacji. – Poznań : AE, 1995. – 67 s.
 12. Małecki J., Żabiński Z. : Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych. – Wyd. 4. – Kraków : AE, 1988. – 61 s.
 13. Mendel T. : Metodyka pisania prac doktorskich. – Wyd. 6 uaktualnione i poszerz. – Poznań : Wydaw. AE , 2004. – 120 s.
 14. Oliver P. : Jak pisać prace uniwersyteckie. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. – 196, [3] s.
 15. Pieter J. : Ogólna metodologia pracy naukowej. – Wrocław : Ossolineum, 1967. – 472 s.
 16. Pioterek P., Zieleniecka B. : Technika pisania prac dyplomowych. – Wyd. 3 zm. i uzup. – Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. – 102 s.
 17. Urban S. : Jak napisać dobrą pracę magisterską? – Wrocław : AE, 1997. – 218 s.
 18. Urban S., Ładoński W. : Jak napisać dobrą pracę magisterską. – Wrocław : AE, 2001. – 222 s.
 19. Wojcik K. : Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską. – Warszawa : "Placet", 2005. – 135 s.
 20. Zenderowski R.: Praca magisterska : jak pisać i bronić? : wskazówki metodologiczne. – Wyd. 2 zm. i uzup. – Warszawa. – 110, XIX s.
 21. Zenderowski R. : Technika pisania prac magisterskich : krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej. – Warszawa : CeDeWu, [ca 2005]. – 131, [1], XVIII s.

Bibliografia załącznikowa

Do pracy naukowej, magisterskiej bądź licencjackiej powinna być dołączona bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu) będąca wykazem dokumentów wykorzystanych przez autora. Zasady opisu tych dokumentów ustala norma PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. Norma ta jest przeznaczona do stosowania przy sporządzaniu przypisów w celu włączenia ich do bibliografii i przy formułowaniu powołań w tekście (zobacz wyciąg z normy wraz z przykładami) odpowiadających pozycjom w tej bibliografii. W przypadku wykorzystania w pracy naukowej dokumentu elektronicznego stosuje się dodatkowo normę PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Arkusz 2: Dokumenty elektroniczne i ich części.

Podajemy wszystkie elementy przypisów bibliograficznych, zarówno obowiązkowe - pisane antykwą, jak i nieobowiązkowe - pisane kursywą, w postaci legendy - najpierw z objaśnieniami ogólnymi, potem dla konkretnych przykładów.

Warto wiedzieć, że na świecie przyjmowane są różne style tworzenia cytowań w pracach naukowych - ang. citation styles. Najpopularniejsze z nich to Chicago Style oraz Harvard Style.

Obecnie stosuje się różnorodne sposoby tworzenia przypisów i bibliografii. Normy opisu bibliograficznego (style cytowania) w dużej mierze zależą od dyscypliny i dziedziny naukowej. Ponieważ nie ma ujednolicenia w tworzeniu przypisów i bibliografii najlepiej polegać na usługach indeksujących w serwisach internetowych oraz korzystać z odpowiednio przygotowanych odsyłaczy do opisów bibliograficznych, które w prosty sposób będą mogły zostać pobrane i zastosowane w publikacjach. Pomocne są programy do zarządzania bibliografią i przypisami, których celem jest stworzenie własnej bazy danych bibliograficznych oraz zarządzanie i wykorzystywanie informacji z niej pochodzących przy pisaniu prac.

Wśród darmowych menadżerów bibliografii warto wymienić Mendeley , Zotero oraz EndNote Basic udostępniany darmowo w ramach subskrypcji produktów firmy Clarivate Analytics.

Mendeley - oprogramowanie firmy Elsevier, wspomagające zarządzanie bibliografią. Ułatwia gromadzenie źródeł informacji, ich organizowanie, cytowanie, a także dzielenie się nimi z innymi badaczami. W wersji podstawowej program jest dostępny za darmo i zapewnia 2 GB pamięci osobistej, 100 MB przestrzeni współużytkowanej, do 25 współpracowników i do 5 grup prywatnych.

 • Mendeley Desktop, czyli aplikacja posiadająca funkcję zarządzania referencjami (metadanymi) bibliograficznymi wraz z czytnikiem PDF,
 • Mendeley Web, czyli internetowy serwis dedykowany naukowcom,
 • dodatki do przeglądarki (Web importer) oraz edytora tekstu (Citation plugin).

Pozwala również na pobieranie i gromadzenie informacji z baz danych oraz z internetu, a także automatycznie generować bazy dokumentów z wskazanego katalogu na dysku i ręczne dodawać rekordy. Program współpracuje z edytorami tekstów i pozwala na automatyczne wstawianie przypisów w tekście, daje możliwość stosowania różnorodnych stylów bibliograficznych (w tym polskich) oraz pozwala na dzielenie się zgromadzonymi opisami z innymi osobami oraz na pracę w grupach.

Przydatne informacje i tutoriale o programie (https://www.mendeley.com/guides/videos):

EndNote Basic narzędzie udostępniane nieodpłatnie w ramach bazy Web of Science. Program pozwala na przeszukiwanie baz danych i katalogów bibliotecznych, przenoszenie opisów bibliograficznych do folderów (tzw. grup) utworzonych w programie - poprzez ręczne wpisanie opisów, bezpośredni import z przeglądanych baz danych i/lub dysku komputera (z plików tekstowych o rozszerzeniu .txt), automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej (należy pobrać rozszerzenie Cite While You Write - dodatek jest dostępny w opcji Downloads) oraz dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi osobami.

Aplikacja jest zintegrowana z Web of Science i z serwisem społecznościowym dla naukowców Researcher ID.

Przydatne informacje:

Zotero jest łatwą w użyciu darmową aplikacją służącą do gromadzenia, zarządzania i cytowania materiałów bibliograficznych. Umożliwia zarządzanie opisami bibliograficznymi (metadanymi) różnego typu publikacji, takich jak książki, artykuły, rozdziały z książek, raporty, materiały konferencyjne, strony www, etc. Daje możliwość tworzenia kolekcji dokumentów oraz grup społecznościowych. Program pozwala na automatyczne pobieranie danych bibliograficznych z internetowych baz i katalogów bibliotecznych oraz dostosowywanie stylu przypisów w tekście. Współpracuje z edytorami tekstu takimi jak Microsoft Word i LibreOffice. Posiada wersję web oraz desktop, dostępna jest też wersja interfejsu w języku polskim.

Wtyczka do przeglądarki Save to Zotero pozwala na proste pobieranie danych bibliograficznych ze stron internetowych, a zakładka do edytora tekstu umożliwia tworzenie i edytowanie stylów i formatów opisów bibliograficznych oraz cytowań.

Umożliwia synchronizację z bazą opisów w innym menedżerze bibliografii np. Mendeley.

Dodatki innych firm:

Citation Style Language (CSL) to otwarty język oparty na języku XML, który opisuje formatowanie cytatów i bibliografii. Programy zarządzania bibliografią za pomocą CSL.

Paper Machines to rozszerzenie typu open-source dla oprogramowania do zarządzania bibliografią. Jego celem jest umożliwienie poszczególnym badaczom generowania analiz i wizualizacji tekstu dostarczanego przez użytkownika, bez konieczności posiadania obszernych zasobów obliczeniowych lub wiedzy technicznej.

Przydatne informacje:

Autorem filmów jest Emanuel Kulczycki (Film udostępniony na licencji CC BY-NC-SA 3.0 PL)

Tablice

Tablice: wyciąg z PN-78/N-01222.04

Tablice należy umieszczać w tekście możliwie najbliżej miejsca, gdzie jest o nich wzmianka. Tablice większe od formatu strony, które nie mogą być podzielone należy drukować w postaci wklejek składanych.

Tytuły i numeracja

Nazwy Tabela i Tablica można stosować wymiennie. Jeśli w tekście występują również zestawy ilustracji, należy je określać nazwą Tablica, dla zestawów słowno-liczbowych stosując nazwę Tabela. Tablice należy opatrywać tytułami. Jeżeli powołujemy się w tekście na tablice, należy je również ponumerować używając cyfr arabskich. Numeracja tabel może być ciągła dla całej pracy lub dla poszczególnych rozdziałów (np. tablice do rozdziału 4 oznacza się: Tablica 4.1, Tablica 4.2...).

Znaki umowne stosowane z tablicach

W tablicach nie należy pozostawiać klatek pustych. W przypadku braku danych należy stosować następujące znaki umowne:
 • kreska (-) - zjawisko nie występuje;
 • zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi;
 • kropka (.) - zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych;
 • znak x - wypełnienie rubryki ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe;
 • "W tym" - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.

Dzielenie tablic

Jeżeli tablica nie mieści się na jednej stronie, należy nad wszystkimi częściami umieszczonymi na stronach następnych powtarzać jej numer oraz tytuł, dodając w nawiasie określenie: ciąg dalszy lub skrót cd. Jeżeli tablica jest umieszczona poziomo (poprzecznie) na stronach na rozwarciu, na stronach nieparzystych nie należy powtarzać tytułu tablicy ani nagłówków kolumn.

Informacje o źródle

Pod każdą tablicą należy podać podstawowe elementy identyfikacyjne dokumentu wraz z numerem strony, z której zaczerpnięto dane, a w przypadku tablicy zawierającej wyniki badań autora pracy - sformułowanie: Obliczenia własne autora.

Ilustracje

Ilustracje: wyciąg z PN-78/N-01222.04

Ilustracjami w pracy mogą być reprodukcje:
 • dzieł z zakresu sztuk plastycznych (ilustracji artystycznych), opracowanych specjalnie dla danej książki lub dzieła,
 • fotografii artystycznych,
 • fotografii dokumentacyjnych,
 • rysunków technicznych, wykresów, diagramów, schematów,
 • map i planów.

Autorstwo

Nazwy autorów map, planów i diagramów należy podawać na stronie redakcyjnej, w obrębie podpisów albo w wykazie ilustracji. Nazwy autorów fotografii dokumentacyjnych i rysunków można podawać w wykazie ilustracji.

Umiejscowienie

Najbliżej miejsca, do którego się odnoszą.

Numeracja

Powinna być ciągła w obrębie dzieła lub większej jego części (np. tomu). W przypadku występowania w dziele kilku rodzajów ilustracji (np. rysunków w tekście i fotografii na wklejkach) każdy rodzaj powinien mieć numerację własną. Ilustracje należy numerować cyframi arabskimi.

Podpisy

Wszystkie ilustracje powinny być opatrzone podpisami z wyjątkiem przypadków, gdy podpisy stanowiłyby powtórzenie długich opisów zawartych w tekście.
Polski