Rada Biblioteczna

Kompetencje i skład Rady Bibliotecznej

Kompetencje i skład Rady Bibliotecznej określają zapisy zawarte w § 8 Załącznika 4 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stanowiącego Regulamin organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 1. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego w Uczelni działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.
 2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
  1) przewodniczący – wybrany przez Senat członek Senatu,
  2) dyrektor Biblioteki Głównej i jego zastępcy,
  3) sekretarz naukowy,
  4) przedstawiciel każdego kolegium,
  5) przedstawiciel studentów,
  6) trzech przedstawicieli pracowników Biblioteki Głównej,
  7) wskazani, w razie wystąpienia potrzeby, przez dyrektora Biblioteki Głównej przedstawiciele tych jednostek organizacyjnych Uczelni, z którymi Biblioteka Główna współpracuje.
 3. Wybór poszczególnych członków Rady Bibliotecznej, o których mowa w ust. 2 pkt 1), 4), 6), dokonywany jest w terminie do 15 listopada roku rozpoczęcia kadencji Rektora, a wybór przedstawiciela studentów w terminie wynikającym z regulaminu samorządu studenckiego.
 4. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy w szczególności:
  1) współpraca z dyrektorem Biblioteki Głównej przy określaniu zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych,
  2) wnioskowanie w sprawach zmian strukturalno-organizacyjnych w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego,
  3) opiniowanie propozycji obsady stanowisk kierowniczych przedstawianych przez dyrektora Biblioteki Głównej,
  4) opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego Biblioteki,
  5) opiniowanie sprawozdań dyrektora z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego

Skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2021-2024:

 1. Przewodniczący: dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK
 2. Członkowie:
  1. Przedstawiciele kolegiów:
   • dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK
   • dr hab. Joanna Dziadkowiec, prof. UEK
   • dr Jolanta Loranc-Borkowska
  2. Przedstawiciele pracowników Biblioteki Głównej:
   • mgr Kinga Filipiak
   • mgr Bernadetta Gągulska
   • mgr Katarzyna Ożóg
  3. Przedstawiciele Parlamentu Studenckiego:
   • Arkadiusz Tomaszek
   • Mateusz Dobrakowski
  4. Dyrektor Biblioteki Głównej – mgr Urszula Cieraszewska
  5. Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Zbiorów – mgr Danuta Domalewska
  6. Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Udostępniania
  7. Sekretarz Naukowy – mgr Aureliusz Potempa
  8. Przedstawiciel Kwestora – w razie wystąpienia potrzeby uczestnictwa

 

Polski