Praca doktorska
AUTOR:
Agnieszka Cholewa-Wójcik
PROMOTOR:
Dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, prof. nadzw. UEK
TYTUŁ:
Wpływ warunków mikroklimatycznych na zmiany wybranych parametrów poliolefinowych folii opakowaniowych
STRESZCZENIE:
Folie z tworzyw sztucznych stanowią ważną grupę materiałów wykorzystywanych w opakowalnictwie. W grupie tej zdecydowanie dominują folie poliolefinowe, których udział w rynku folii z tworzyw sztucznych wynosi około 90%. Folie te znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, ale najczęściej używane są do pakowania produktów spożywczych z wykorzystaniem maszyn napełniająco-pakujących. W związku, z czym muszą spełniać określone wymagania wytrzymałościowe oraz wymagania stawiane materiałom przeznaczonym do kontaktu z żywnością. Stopień spełnienia przez materiały stawianych im wymagań z punktu widzenia ich przeznaczenie wyznacza ich wartość użytkową. Żądany poziom wartości użytkowej folii opakowaniowej można otrzymać poprzez odpowiedni dobór metod produkcji, parametrów wytłaczania oraz użytych surowców, jednak działania zmierzające do uzyskania takiego poziomu nie mogą ograniczać się wyłącznie do sfery produkcji. Materiały opakowaniowe po ich wyprodukowaniu podlegają bowiem procesom starzenia, w wyniku, których powstają w nich nieodwracalne zmiany właściwości użytkowych wpływających na wartość użytkową. Poziom wartości użytkowej folii jest zdeterminowany w dużym stopniu wpływem czynników klimatycznych, które oddziałują na te materiały w sferze poprodukcyjnej. Dlatego też niezwykle istotną rolę w kształtowaniu stabilnego poziomu wartości użytkowej folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych odgrywają odpowiednie warunki ich przechowywania, przetwórstwa związanego z ich procesem pakowania oraz przechowywania zapakowanych produktów.

© BG UEK 2010