Praca doktorska
AUTOR:
Piotr Litwa
PROMOTOR:
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
TYTUŁ:
Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w raportowaniu realizacji strategii przedsiębiorstwa
STRESZCZENIE:

Praca przedstawia wykorzystania Strategicznej Karty Wyników (ang. Balanced Scorecard), jako koncepcji pozwalającej na efektywne opracowanie, implementację oraz monitorowanie przebiegu realizacji strategii w przedsiębiorstwie.

Pierwsze cztery rozdziały stanowią część teoretyczną dysertacji. Na podstawie wyników studiów krajowej i zagranicznej literatury, przedstawione zostały kwestie związane z nowoczesnym podejściem do strategii przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby strategicznej elastyczności oraz barier występujących w procesie implementacji. W dalszej części pracy szczegółowo scharakteryzowano koncepcję Balanced Scorecard oraz alternatywne koncepcje pomiaru realizacji strategii, jak również dokonano zasad doboru wskaźników określających efektywność realizacji strategii.

W ostatnim rozdziale o charakterze teoretycznym przedstawiono zagadnienia związane z istotą raportowania. W dwóch ostatnich rozdziałach pracy, mających charakter empiryczny przedstawiono badania przedstawiające funkcjonowanie koncepcji BSC w wybranych przedsiębiorstwach. Zaprezentowano szczegółową analizę prezentowanych podmiotów, jak również konstrukcję kart. Dokonano także benchmarkingu odnośnie rodzajów wskaźników i miar wykorzystywanych w ramach poszczególnych perspektyw BSC w przedsiębiorstwach polskich oraz amerykańskich.

© BG UEK 2010