Praca doktorska
AUTOR:
Anna Balcerek-Wieszala
PROMOTOR:
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
TYTUŁ:
Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym
STRESZCZENIE:

Praca przedstawia koncepcję benchmarkingu personalnego jako skuteczny sposób zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano rodzaje zmian stojące przed współczesnym przedsiębiorstwem oraz znaczenie zarządzania zmianą w naukach o zarządzaniu. Ukazano teoretyczne założenia benchmarkingu personalnego, źródła informacji na potrzebny realizacji tej koncepcji oraz najczęściej popełniane błędy. Poza tym dokonano opisu infrastruktury personalnej konicznej do realizacji benchmarkingu. Szczegółowo scharakteryzowano metodykę benchmarkingu personalnego i problem właściwego doboru obszarów porównań. Dokonano także identyfikacji wskaźników ilościowych określających efektywność zarządzania zasobami ludzkimi. Niezwykle ważnemu w zarządzaniu zmianą zagadnieniu- społecznemu aspektowani- poświęcono znaczną część pracy, opisując kulturę organizacyjną, komunikację i zaangażowanie pracowników oraz sposoby jego pomiaru. Przedstawiono podmiot i przedmiot benchmarkingu, a mianowicie zakład cementowy i stosowaną w nim politykę personalną. Zaprezentowano podział rynku cementowego pomiędzy poszczególne, międzynarodowe grupy kapitałowe, zmiany zachodzące w badanej spółce po sprywatyzowaniu oraz zmiany w polityce personalnej na przestrzeni ostatnich 20 lat. Dokonano także próby zastosowania benchmarkingu wymiernych elementów zarządzania zmianą w koncernie na całym świecie. Przeprowadzono badanie opinii pracowników, by zidentyfikować problemy niewłaściwego zarządzania zmianą i miejsce ich występowania ( dział / wydział). Podjęto także próbę określenia polityki personalnej na potrzeby zarządzania zmianą w badanym podmiocie.

© BG UEK 2011