Praca doktorska
AUTOR:
Marcin Stonawski
PROMOTOR:
Prof. UEK dr hab. Jolanta Kurkiewicz
TYTUŁ:
Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy
STRESZCZENIE:

Głównym celem pracy jest oszacowanie poziomu kapitału ludzkiego oraz ocena wpływu tego zasobu na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2010-2050, a więc w okresie intensywnych przemian struktury populacji. Tezę pracy stanowi stwierdzenie, że demograficzne starzenie się populacji jest procesem kształtującym kapitał ludzki pod względem ilościowym. Jakościowe zmiany będące rezultatem indywidualnych zachowań, aspiracji i oczekiwań prowadzą do przezwyciężania negatywnych konsekwencji starzenia się populacji. Odpowiednio wykorzystany kapitał ludzki ma pozytywny i trwały wpływ na wzrost gospodarczy.
W pracy zaprezentowano dyskusję pojęcia i teorii kapitału ludzkiego. Przedstawiono również metody pomiaru tego zasobu oraz dokonano ich oceny. Wskazano potencjalne czynniki wpływające na kształtowanie się kapitału ludzkiego. Zaproponowano metody szacowania kapitału ludzkiego w sytuacji zaawansowanego procesu starzenia się populacji: metodę oparta jest na szacunkach akumulacji i deprecjacji tego zasobu, oraz bazującą na wiedzy ekspertów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Na podstawie ww. metod oszacowano indywidualne profile kapitału ludzkiego oraz stworzono wielowariantowe projekcje tego zasobu dla populacji Polski na lata 2002-2052. Ponadto obliczono kapitał ludzki dla krajów Europu Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2010. Wyniki tych szacunków posłużyły do konstrukcji modelu symulacyjnego zmiany PKB pod wpływem oddziaływania czynników wytwórczych, w tym kapitału ludzkiego. Model ten został następnie wykorzystany w symulacji wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2010-2050.

© BG UEK 2011