Praca doktorska
AUTOR:
Wojciech Szymla
PROMOTOR:
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
TYTUŁ:
Efekty przekształceń strukturalno-własnościowych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce
STRESZCZENIE:

Celem pracy była weryfikacja hipotezy o pozytywnych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski efektach przekształceń strukturalno-własnościowych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce w latach 1990 – 2010. Badaniem został objęty zarówno sektor, jako część gospodarki, poszczególne podsektory, jak i przedsiębiorstwa energetyki zawodowej objęte po 1990 roku procesem przekształceń strukturalno-własnościowych.
Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi prezentację dotychczasowego dorobku naukowego dotyczącego procesów restrukturyzacji i prywatyzacji w Polsce w okresie transformacji systemowej. W rozdziale drugim zaprezentowano stan sektora elektroenergetycznego na początku okresu badawczego. Następnie scharakteryzowano cele polityki państwa wobec sektora elektroenergetycznego oraz dokonano krytycznej analizy dotychczasowych dokumentów rządowych ukierunkowujących reformę sektora i jego przedsiębiorstw. Rozdział trzeci przedstawia zmiany dokonane w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w latach 1990 – 2009 oraz przebieg przekształceń struktury podmiotowej i własnościowej badanego sektora. Rozdział czwarty zawiera analizę i ocenę efektów dokonanych przekształceń strukturalno-własnościowych pod kontem spełnienia wybranych warunków zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

© BG UEK 2012