Praca doktorska
AUTOR:
Dorota Kuder
PROMOTOR:
prof. dr hab. Stanisław Lis
TYTUŁ:
Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007
STRESZCZENIE:

Głównym celem projektu badawczego jest określenie roli podażowych czynników wzrostu gospodarczego oraz wyodrębnienie i określenie znaczenia rozwiązań instytucjonalnych w kształtowaniu dynamiki PKB Stanów Zjednoczonych w latach 1979–2007. Badania miały więc ujawnić udział tradycyjnych czynników we wzroście PKB i odpowiedzieć na pytanie, czy dzięki stosowanym rozwiązaniom instytucjonalnym w gospodarce amerykańskiej dochodzi do bardziej efektywnego wykorzystania tradycyjnych czynników wzrostu gospodarczego, co znajduje odzwierciedlenie w jej wynikach ekonomicznych. Bardziej szczegółowe analizy pozwoliły nie tylko ustalić, czy czynniki instytucjonalne oddziałują na poziom i dynamikę PKB w Stanach Zjednoczonych, ale również rozpoznać, które instytucje są za to odpowiedzialne i w jakim stopniu.
Główną hipotezę badawczą, która poddana została weryfikacji, można ująć następująco: instytucje w gospodarce Stanów Zjednoczonych wywierają pozytywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego przez istotne oddziaływanie na poprawę warunków działalności gospodarczej.
Przeprowadzone badania pokazały, że spośród czterech przebadanych obszarów instytucjonalnych gospodarki amerykańskiej (system gospodarczy, rynek pracy, rynek finansowy, edukacja oraz dziedzina badań i rozwoju) największy wpływ na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w latach 1979–2007 miały instytucje rynku pracy. Pozytywna weryfikacja hipotezy badawczej pozwoliła zatem stwierdzić, że instytucje w gospodarce Stanów Zjednoczonych wywierają pozytywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego przez istotne oddziaływanie na poprawę warunków działalności gospodarczej.

© BG UEK 2012