Praca doktorska
AUTOR:
Urban Pauli
PROMOTOR:
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
TYTUŁ:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i ¶rednich przedsiębiorstw
STRESZCZENIE:

Głównym celem rozprawy jest przedstawienie, że poprzez działalno¶ć szkoleniow±, ukierunkowan± na wzbogacanie kapitału ludzkiego można przyczyniać się do rozwoju M¦P w kluczowych obszarach ich funkcjonowania.
Rozdział pierwszy pracy po¶więcony jest problematyce rozwoju M¦P. Przedstawiono w nim cechy tego typu organizacji i ich znaczenie dla gospodarki. Omówiono koncepcje i modele rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, oraz dokonano klasyfikacji obszarów rozwoju M¦P.
Rozdział drugi obejmuje problematykę kapitału ludzkiego, jako czynnika wpływaj±cego na rozwój M¦P. Przeanalizowano w nim również proces szkoleniowy (ze szczególnym uwzględnieniem elementów wpływaj±cych na poziom jego profesjonalizacji) jako jedn± z form inwestycji w kapitał ludzki.
W rozdziale trzecim zaprezentowano teoretyczny model badawczy, ogólny cel pracy oraz hipotezy. Omówiono wykorzystane Ľródła informacji oraz techniki badań. Rozdziały czwarty i pi±ty stanowi± analizę i interpretację uzyskanych wyników badań. W pierwszym z nich omówiono działalno¶ć szkoleniow± badanych M¦P z uwzględnieniem poziomu jej profesjonalizacji. W drugim oceniono stopień współzależno¶ci między profesjonalizacj± działalno¶ci szkoleniowej, a poziomem rozwoju badanych M¦P w zidentyfikowanych obszarach.
W podsumowaniu zweryfikowano przyjęte hipotezy badawcze i opracowany model, a także okre¶lono poziom osi±gnięcia celów.

© BG UEK 2012