Praca doktorska
AUTOR:
Katarzyna Żmija
PROMOTOR:
Prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki
TYTUŁ:
Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
STRESZCZENIE:

W pracy poruszona została problematyka wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. Zasadniczy poznawczy cel niniejszej rozprawy stanowi identyfikacja kierunków i efektów wykorzystania tych funduszy.
Praca ma charakter teoretyczno – empiryczny. W części teoretycznej pracy, obejmującej pierwszy i drugi rozdział, zaprezentowano problematykę rozwoju obszarów wiejskich oraz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na tych obszarach. Część empiryczna zawarta została w kolejnych czterech rozdziałach. W trzecim i czwartym rozdziale pracy przedstawiono system wdrażania oraz zasady przyznawania bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego z funduszy Unii Europejskiej dla MSP na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, a także zaprezentowano analizę wykorzystania środków UE w ramach badanych działań programów pomocowych.
W dwóch ostatnich rozdziałach, piątym i szóstym, zaprezentowano wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród beneficjentów z obszarów wiejskich województwa małopolskiego, którzy otrzymali dotację ze środków UE w ramach badanych działań pomocowych. Dokonano identyfikacji kierunków wykorzystania pozyskanych środków oraz zaprezentowano efekty zrealizowanych dzięki nim inwestycji. Zakres czasowy zaprezentowanych w pracy rozważań obejmuje lata 2007 – 2012.

© BG UEK 2014