Praca doktorska
AUTOR:
Ivan Telega
PROMOTOR:
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Berbeka
TYTUŁ:
Kapitał naturalny w koncepcji rozwoju trwałego
STRESZCZENIE:

Problematyka znaczenia zasobów naturalnych oraz środowiska naturalnego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego jest jednym z kluczowych zagadnień nauk ekonomicznych. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z wyczerpywaniem się zasobów oraz degradacją środowiska naturalnego proponuje się koncepcję rozwoju trwałego. Istotą trwałości rozwoju jest zachowanie podstawowych kapitałów pozwalających tworzyć dobrobyt dla obecnych praz przyszłych pokoleń. Kapitał jest rozumiany szeroko, jako zasób dostarczający strumienia korzyści. Kapitał naturalny zapewnia strumień zasobów naturalnych oraz tzw. świadczenia ekosystemów. Celem głównym pracy jest identyfikacja oraz ocena charakteru relacji zachodzących pomiędzy elementami kapitału naturalnego oraz rozwojem w wymiarze zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Realizacja celu głównego pracy w wymiarze teoretycznym wymaga określenia pojęcia rozwój, zdefiniowania kategorii kapitału naturalnego oraz jego elementów. W części empirycznej pracy zaproponowano autorski miernik zużycia kapitału naturalnego, zbadano relację pomiędzy rozwojem (mierzonym PKB oraz wskaźnikiem HDI) oraz ilością zużywanych zasobów oraz wpływ wybranych parametrów jakości środowiska na subiektywnie deklarowany dobrobyt. Badania były realizowane na próbie wybranych krajów Europy w latach 2000-2011.

© BG UEK 2015