Praca doktorska
AUTOR:
Kamil Wiśniewski
PROMOTOR:
Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła
TYTUŁ:
Projektowanie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym
STRESZCZENIE:

Głównym celem rozprawy jest opracowanie metodyki projektowania systemu zarządzania wiedzą (SZW) w przedsiębiorstwie innowacyjnym. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Składa się z pięciu rozdziałów, a jej struktura podporządkowana jest zasadniczemu celowi rozprawy. W pierwszym rozdziale, na bazie studiów literatury przedmiotu, scharakteryzowano gospodarkę i organizacje oparte na wiedzy. W drugim rozdziale zwrócono uwagę na różnorodność koncepcji SZW oraz zobrazowano szereg modeli SZW, odzwierciedlających ich elementy i powiązania między nimi. Kolejny, trzeci rozdział pracy poświęcono problematyce ZW w przedsiębiorstwie innowacyjnym. W czwartym rozdziale przeanalizowano istniejące rozwiązania w zakresie projektowania SZW w postaci metodyk i planów tworzenia oraz wdrażania tych systemów oraz opracowano model SZW w firmie innowacyjnej. Ostatni rozdział oparto na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Wskazano w nim cele i założenia badań empirycznych oraz wybraną metodę badawczą. Scharakteryzowano innowacyjne firmy, w których zrealizowano badania. Następnie przy wykorzystaniu opracowanej na potrzeby niniejszej dysertacji metodyki opisano proces projektowania SZW w tych firmach. Na zakończenie sformułowano wnioski z przeprowadzonych prac badawczych, zweryfikowano hipotezy badawcze oraz wskazano możliwe kierunki dalszych badań.

© BG UEK 2015