Praca doktorska
AUTOR:
Urszula Lasa
PROMOTOR:
prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski
TYTUŁ:
Model narzędzi analityczno – prognostycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczna
STRESZCZENIE:

Rozprawa doktorska dotyczy budowania modelu systemu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej. Głównym celem jest przedstawienie możliwości stosowania narzędzi analityczno-prognostycznych jako sposobu na zwiększenie efektywności podmiotu leczniczego realizującego specjalistyczne usługi ambulatoryjne.
Analizy wykonane w pracy weryfikują podstawową hipotezę badawczą, iż efektywne funkcjonowanie poradni specjalistycznej zależy od dostosowania poziomu finansowania świadczeń przez płatnika do potrzeb zdrowotnych, które z kolei wiąże się z wdrożeniem rozwiązań zarządczych i finansowych na poziomie organizacji.
W celu weryfikacji postawionej hipotezy przeprowadzono badania w wybranym obszarze badawczym w oparciu o studia literaturowe, uwzględniające wybrane pozycje książkowe, artykuły oraz dane statystyczne. Podmiotowym zakresem pracy objęto instytucję realizującą ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia medyczne, a badania dotyczyły okresu od 2004 r. do 2011 r.
Zaprezentowane modele prognozowania przychodów, kosztów, liczby przyjęć pacjentów, czasu trwania porady dla pacjenta, przekonują o ich istotnym znaczeniu dla poprawy zarządzania procesami zachodzącymi w organizacji.
W niniejszym pracy wykazano, że sprawne i efektywne zarządzanie placówkami ochrony zdrowia można realizować poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi wspomagających zarządzanie procesem świadczenia usług medycznych.

© BG UEK 2015