Praca doktorska
AUTOR:
Tomasz Kusio
PROMOTOR:
Prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki
TYTUŁ:
Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności
STRESZCZENIE:

Rozprawa poświęcona jest tematyce podnoszenia jakości funkcjonowania szkół wyższych zarówno publicznych jak również niepublicznych. W części teoretyczno-metodycznej dysertacji zawarte są analizy literatury krajowej i zagranicznej z zakresu zarządzania, ekonomiki i przede wszystkim szkolnictwa wyższego. Część teoretyczna rozprawy została poszerzona o analizy dokumentacji aktów prawnych w szczególności Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ale także materiałów niepublikowanych oraz materiałów i treści z konferencji czy sympozjów, jak również doświadczeń własnych Autora.
Tematycznie rozprawa została podzielona według takich obszarów funkcjonowania uczelni jak: prowadzenie badań naukowych, dydaktyka, a także działalność okołobiznesowa polegająca na kształtowaniu odpowiednich relacji z otoczeniem uczelni.
W rezultacie przeprowadzonych studiów literaturowych możliwa była wstępna identyfikacja czynników determinujących tworzenie przedsiębiorczej uczelni, stanowiących tworzywo metodologiczne do budowy kwestionariusza badawczego. Konstrukcja pozwoliła uzyskać odpowiedzi zarówno w przedmiocie aktualnego poziomu zmiennych, będących wyznacznikami zarządzania ukierunkowanego na tworzenie przedsiębiorczej uczelni, jak też pożądany poziom, charakteryzujący uczelnię przedsiębiorczą.
W części empirycznej dysertacji zostały szczegółowo omówione kryteria doboru próby ze względu na zróżnicowanie na rynku edukacyjnym krajowym, jakie odnoszą się do funkcjonowania uczelni publicznych oraz niepublicznych, a także rezultaty przeprowadzonego badania kwestionariuszowego wraz ze szczegółowymi analizami wyników. Analiza statystyczna wraz z komentarzem do poszczególnych tabel i wykresów została podzielona według kryterium głównych obszarów funkcjonowania nowoczesnej uczelni, a także zgodnie z porządkiem szczegółowych hipotez badawczych.

© BG UEK 2016