Praca doktorska
AUTOR:
Marcin Mrowiec
PROMOTOR:
Prof. dr hab. Andrzej Szopa
TYTUŁ:
Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku
STRESZCZENIE:

W pracy poddana została weryfikacji teza, iż Austriacka Szkoła Ekonomii umożliwia kompleksowe wyjaśnienie przyczyn długotrwałej stagnacji gospodarki Japonii. Przedstawiono genezę powstania ASE oraz najważniejsze elementy siatki pojęciowej tej szkoły. Przeanalizowano historyczne, społeczne oraz kulturowe uwarunkowania silnego w Japonii podejścia interwencjonistycznego, które ukształtowało powojenną architekturę instytucjonalną oraz model działania japońskiej gospodarki. Szczegółowo przeanalizowano sposób działania, wewnętrzny ustrój i dynamikę japońskich przedsiębiorstw, oraz ich osadzenie w ramach specyficznych dla gospodarki tego kraju strukturach koordynacyjnych (tzw. keiretsu, zrzeszenia branżowe, kartele), wskazując na długofalowe negatywne przełożenie przyjętych rozwiązań na efektywność alokacji zasobów kapitałowych i ludzkich. Dokonano analizy konstrukcji instytucjonalnej oraz sposobu funkcjonowania systemu finansowego Japonii, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji kredytowej (w ramach podejścia ASE traktowanej jako jeden z rodzajów interwencjonizmu), która na początkowych etapach dynamizowała wzrost gospodarczy, ale później umożliwiała petryfikację nieefektywnej struktury gospodarki, wzmacniając tendencje stagnacyjne w gospodarce. Finalnie dokonano weryfikacji twierdzeń Austriackiej Teorii Cyklu Koniunkturalnego w odniesieniu do gospodarki Japonii.

© BG UEK 2016