Praca doktorska
AUTOR:
Rafał Sieradzki
PROMOTOR:
Prof. dr hab. Andrzej Szopa
TYTUŁ:
Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
STRESZCZENIE:

Głównym celem niniejszej pracy była analiza niedowartościowania pierwotnych ofert publicznych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W rozprawie dokonano kompleksowego przeglądu dotychczasowych badań empirycznych poświęconych tej tematyce w literaturze światowej. Dodatkowo zbadano interakcje między podmiotami zaangażowanymi w przeprowadzenie pierwotnej oferty publicznej w kontekście teorii gier. Przeprowadzone badania pozwoliły na pozytywną weryfikację hipotezy, że inwestycje w pierwotne oferty publiczne pozwalają na realizację ponadnormatywnych stóp zwrotu, tj. wyższych niż w przypadku inwestycji w portfel rynkowy oraz na wskazanie przyczyn ich niedowartościowania. Co istotne, przy obliczaniu stóp zwrotu z inwestycji w pierwotne oferty publiczne w pracy uwzględniono takie zmienne, jak: koszty transakcyjne i koszty alternatywne co sprawia, że przedstawiona analiza jest bliska rzeczywistym warunkom rynkowym. Model ekonometryczny skonstruowany na potrzeby niniejszego opracowania pozwolił na weryfikację poszczególnych teorii wyjaśniających niedowartościowanie ofert. Na krajowym rynku akcji najbardziej istotne okazały się teorie behawioralne oraz teorie asymetrii informacji. W mniejszym stopniu wpływ na niedowartościowanie akcji miały zmienne związane z teoriami praw własności i kontroli.

© BG UEK 2016