Praca doktorska
AUTOR:
Patrycja Andrzejewska
PROMOTOR:
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej
TYTUŁ:
Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce
STRESZCZENIE:

Celem głównym rozprawy było ustalenie poziomu wykorzystania narzędzi marketingu internetowego przez przedsiębiorstwa polskiej branży browarniczej oraz zależności pomiędzy stopniem ich wykorzystania a konkurencyjnością spółek.
Rozprawa zakładała przeprowadzenie kompleksowych badań, dotyczących wykorzystania narzędzi marketingu internetowego, w tym przede wszystkim serwisów społecznościowych, serwisów multimedialnych oraz stron internetowych, w celu budowania wizerunku spółek na polskim rynku oraz promocji poszczególnych marek piwa wśród konsumentów. Badania objęły swoim zakresem 34 marki piwa należące do największych przedsiębiorstw na polskim rynku piwa oraz miały na celu dokonanie oceny jakości i stopnia wykorzystania narzędzi marketingu internetowego do promocji oferowanych marek piwa. Efektem było także sformułowanie zaleceń dla przedsiębiorstw i poszczególnych marek, mających na celu poprawę efektywności prowadzonych działań i usprawnienie komunikacji z konsumentem w tym obszarze.
Rozprawa doktorska pod względem struktury została podzielona na siedem głównych części. Cztery pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny i przedstawiają podstawowe pojęcia zawarte w temacie pracy i hipotezach badawczych. Kolejne trzy części stanowią wyczerpujący opis przeprowadzonych badań empirycznych, mających na celu weryfikację sformułowanych hipotez badawczych i dogłębną analizę tematu.

© BG UEK 2017