Praca doktorska
AUTOR:
Robert K. Grünwald
PROMOTOR:
Prof. Dr. Krzystof Wach
TYTUŁ:
Causes of High-Growth of Small- and Mid-Cap Companies in the DACH Countries
STRESZCZENIE:

Przyczyny oraz źródła wzrostu przedsiębiorstwa są częścią badań ekonomicznych od około 50 lat. Za punkt wyjścia można uznać teorię wzrostu przedsiębiorstwa, która w latach 50. XX w. podważyła badania neoklasyczne. W przeciwieństwie do neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa, teoria wzrostu przedsiębiorstwa postrzega firmę nie tylko jako transformator sygnałów cenowych płynących z rynku na optymalną strukturę kosztów. Zamiast tego, Penrose (1959) określa firmę jako autonomiczny podmiot, który odnosi sukces i wzrasta nie ze względu na optymalne dopasowanie ceny i jakości, ale z powodu rozwoju i kombinacji zasobów charakterystycznych dla firmy.
W oparciu o ten pogląd, badania nad firmą skupiły się w ostatnich 40 latach także na identyfikacji czynników sukcesu. Często cytowane badanie PIMS (Profit Impact of Market Strategies) można uznać za badanie prekursorskie, torujące drogę od teorii do praktyki menadżerskiej we wprowadzaniu brakującego ogniwa pomiędzy zasobami wewnętrznymi a sukcesem rynkowym w formie przewagi konkurencyjnej. Kolejne opracowania w latach 80. XX w. badały powody doskonałości, jak na przykład "In Search of Excellence" (Peters & Waterman, 1982), zwiększające popularność badań nad czynnikami sukcesu w praktyce menadżerskiej. Jednakże w dziedzinie ekonomii podejście neoklasyczne nadal kwestionowało ideę, iż o czynnikach sukcesu przedsiębiorstwa można zadecydować i że wzrost firmy jest czymś więcej, niż tylko zbiegiem okoliczności.
Powód dużego zainteresowania przyczynami sukcesu firmy w znaczeniu wzrostu przedsiębiorstwa jest oczywisty. Działalność przedsiębiorstwa jest zawsze związana z celem, jakim jest sukces. W tym zakresie badania nad korzyścią wzrostu firmy oraz czynnikami sukcesu należy bezpośrednio przekształcić w praktykę korporacyjną. W tych właśnie ramach, niniejsze opracowanie ma na celu wygenerowanie modelu czynnikowego wzrostu przedsiębiorstwa. W konsekwencji, ma ono na celu zbadać, czy model czynnikowy wzrostu przedsiębiorstwa można wygenerować z danych empirycznych, aby odpowiedzieć na pytanie badawcze, które brzmi: Czy firmy ponadprzeciętnego wzrostu (high-growth) różnią się od firm niskiego wzrostu lub tych, które wzrostu nie odnotowują pod względem specyficznych wzorców zachowań związanych z inwestowaniem i finansowaniem? W związku z tym, niniejsze opracowanie bada relatywnie dużą bazę danych, obejmującą 588 firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych z Niemiec, Szwajcarii i Austrii (kraje DACH) w stosunkowo długim okresie obserwacji 10 lat. Wiele opracowań omawianych w niniejszej pracy bada mniejsze zestawy danych, obejmujące krótsze okresy obserwacji. Ponadto, średnie 10-letnie przychody próby całkowitej odpowiadają 60% niemieckiego PKB (2015), natomiast próba jest wystawiona na to samo środowisko monetarne i walutowe. W tym zakresie niniejsze badanie jest postrzegane jako reprezentacyjne dla zaawansowanych zachodnich ekonomii przemysłowych, podczas gdy skutki zewnętrzne, takie jak różna polityka monetarna lub różne cykle ekonomiczne, można wykluczyć jako zmienne pośredniczące mające wpływ na wzrost firmy.

© BG UEK 2017