Praca doktorska
AUTOR:
Beata Osiewalska
PROMOTOR:
prof. UEK dr hab. Jolanta Kurkiewicz
TYTUŁ:
Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społecznoekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska
STRESZCZENIE:

Celem pracy jest zbadanie wpływu statusu społeczno-ekonomicznego par na zachowania prokreacyjne w wybranych krajach europejskich, z uwzględnieniem specyfiki zachowań par bezdzietnych i populacji rodziców. Analizą objęto cztery kraje europejskie. Są to: Bułgaria, Francja, Norwegia i Polska.
Tezę pracy stanowią następujące stwierdzenia. W rozwiniętych krajach europejskich zachowania prokreacyjne par są determinowane społeczno-ekonomicznymi cechami zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Zachowania te różnicuje nie tylko łączny poziom statusu społeczno-ekonomicznego obojga partnerów, ale też to, które z nich ma wyższy status społeczno-ekonomiczny w związku.
Analiza została przeprowadzona na podstawie danych pochodzących z międzynarodowego badania Generations and Gender Survey. Do łącznego modelowania bezdzietności i rodzicielstwa par wykorzystano płotkowy model typu Poissona z nadwyżką zer.
Rozważaną problematykę ujęto w pięciu rozdziałach. Rozdział 1 poświęcono wskazaniu roli statusu społeczno-ekonomicznego w kształtowaniu procesu płodności. W rozdziale 2 przedstawiono przemiany zachowań reprodukcyjnych społeczeństw europejskich obserwowane od połowy XX wieku. Rozdział 3 poświęcono zagadnieniom metodycznym dotyczącym podejścia bayesowskiego oraz łącznego modelowania bezdzietności i rodzicielstwa par z uwzględnieniem specyfiki obu tych stanów. Rozdział 4 zawiera charakterystykę badanej populacji. Rozdział 5 przedstawia rezultaty bayesowskiej analizy bezdzietności i rodzicielstwa par w zależności od ich statusu społeczno-ekonomicznego w rozważanych krajach europejskich.

© BG UEK 2017