Praca doktorska
AUTOR:
Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz
PROMOTOR:
Prof. UEK dr hab. Maria Płonka
Dr Tomasz Jedynak
TYTUŁ:
Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych
STRESZCZENIE:

Przedmiotem badań w rozprawie są otwarte ubezpieczenia grupowe na życie, zdefiniowane jako rodzaj ubezpieczeń osobowych, wyróżniających się objęciem umową ubezpieczeniową określonej grupy osób, spełniających ustanowione przez ubezpieczyciela kryteria wstępu, na tych samych ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) oraz o tym samym zakresie, przy zryczałtowanej składce. Od ubezpieczeń grupowych zamkniętych odróżnia je ich indywidualny charakter, przejawiający się obejmowaniem ochroną pojedynczych ubezpieczonych, bez konieczności występowania pomiędzy nimi a ubezpieczającym powiązań cywilno-prawnych.
Celem głównym rozprawy jest systematyka i analiza empiryczna grupowych ubezpieczeń otwartych, prowadzące do sformułowania modelowych rozwiązań sprzedaży tych produktów dla poszczególnych grup docelowych.

© BG UEK 2018